Regulamin konkursu "Zakochaj się we włoskich smakach" ("Regulamin").

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu pod nazwą "KONKURS - Zakochaj się we włoskich smakach!" zwanego dalej "Konkursem" jest Agora SA z siedzibą w Warszawie , ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy w wysokości: 50.938.376,00 zł, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej "Organizatorem".

2. Fundatorami nagród w Konkursie jest: Lidl Polska Sklepy Spożywcze Sp. z o.o. sp. k.
ul. Poznańska 48 Jankowice, 62-080 Tarnowo Podgórne NIP: 777 - 27 - 39 - 996, zwana dalej 'Fundatorem'

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: http://kobieta.gazeta.pl/kobieta/0,0.html zwanego dalej "Serwisem" za pomocą dedykowanej do tego celu aplikacji konkursowej, zwanej dalej "Aplikacją", w okresie od dnia 11.06.2015 roku od godziny 15:00 do dnia 17.06.2015 roku do godziny 23:59, na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu .

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatorów, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.


§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 11 czerwca 2015 roku od godziny 15:00 do dnia 17 czerwca 2015 roku do godziny 23:59 za pomocą Aplikacji konkursowej, przesłać zgłoszenie konkursowe tj.: odpowiedź na pytanie za co kochasz Włochy? oraz podać dane kontaktowe obejmujące: imię, nazwisko oraz adres e-mail.

2. Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3. Za moment dokonania zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze Serwisu.

4. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe. Jeżeli ten sam uczestnik nadeśle więcej niż jedno zgłoszenie konkursowe za przyjęte do Konkursu uważane będzie jedynie pierwsze zgłoszenie zapisane na serwerze Serwisu.

5. Uczestnik zobowiązuje się zapewnić, że przesłana praca konkursowe nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na jej publikację w Serwisie.

6. Organizator jest uprawniony do publicznego udostępniania pracy konkursowej na stronach Serwisu, w tym na stronach nie związanych bezpośrednio z Konkursem.


§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród zgłoszeń konkursowych, spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, jury wskaże 10 laureatów, których praca uznana zostanie za najciekawszą pracę konkursową, a uczestnikom, którzy je nadesłali zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1 Regulaminu.

3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.

4. Do dnia 26.06.2015 roku Organizator opublikuje na stronie Serwisu wyniki Konkursu oraz powiadomi o nich zwycięzców Konkursu, wysyłając wiadomość na adres e-mail, wskazany w sposób określony w § 3 ust. 1.

5. Nagrodzony uczestnik zobowiązany jest w terminie 5 dni od dnia wysłania przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody wysłać pocztą elektroniczną na adres podany w zawiadomieniu, wiadomość e-mail zawierającą dane niezbędne do zrealizowania prawa do nagrody tj. adres zamieszkania, imię i nazwisko, telefon kontaktowy.


 


§ 5. Nagrody.

1. Nagrodami w Konkursie jest 10 zestawów (po jednym dla każdego z 10 finalistów) obejmujących produkty dostępne w sklepie Lidl. W skład 1 zestawu wchodzi: przyprawa w sprayu Italiamo, Oliwki Bella Di Cerignola Italiamo, Pomidory suszone na słońcu Italiamo, Oliwa z oliwek Italiamo, Sos pomidorowy z pomidorów czereśniowych Italiamo, Makaron Creste Di Gallo Italiamo, Sos z pomidorów daktylowych Italiamo, Paluszki Grissini z rozmarynem Italiamo.

2. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.

3. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską w terminie 15 (piętnastu) dni od przesłania przez uczestnika wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody, zgodnie z § 4 ust. 5, na adres pocztowy wskazany przez uczestnika zgodnie z § 4 ust. 5 Regulaminu.

4. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.

5. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu lub nie wskaże danych umożliwiających realizację prawa do nagrody w sposób i w terminie określonym w § 4 ust. 5 nie nabywa prawa do nagrody. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Fundatora.

6. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.


§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Zakochaj się we włoskich smakach" Reklamacje należy składać w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.


§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

Więcej o: