Dokumenty i formalności

tekst: Daria Dziewięcka.
28.06.2005 , aktualizacja: 28.06.2005 00:00
A A A
Przedstawiamy krok po kroku, co należy uczynić oraz jakie dokumenty zgromadzić, aby bez problemów i szybko załatwić formalności niezbędne do zawarcia małżeństwa.
W Urzędzie Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego, w którym chcecie wziąć ślub, można sobie wybrać. Załatwianie formalności zaczyna się od złożenia przed kierownikiem USC zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego. Na tej podstawie urząd wydaje zaświadczenie. Następnie należy złożyć wymagane dokumenty oraz uiścić opłatę za sporządzenie aktu małżeńskiego (75 zł). Termin ślubu może być wyznaczony po upływie miesiąca i jednego dnia od daty złożenia dokumentów.

O tym trzeba wiedzieć:

* Jeśli para chce wziąć ślub po raz pierwszy i oboje są Polakami, przedstawia dowody osobiste oraz skrócone odpisy aktu urodzenia (po 15 zł).

* Wdowa lub wdowiec muszą dołączyć odpis aktu zgonu współmałżonka (15 zł).

* Osoba rozwiedziona składa skrócony odpis aktu małżeństwa (15 zł) i odpis wyroku sądu potwierdzającego rozwód (25 zł).

* Cudzoziemiec zamierzający wziąć ślub w Polsce musi złożyć dokument stwierdzający, że według prawa kraju ojczystego nie ma przeszkód do zawarcia przez niego małżeństwa. Wydają go władze kraju, którego jest obywatelem, lub jego przedstawicielstwo konsularne w Polsce. Dokument powinien zawierać: dane personalne, obywatelstwo, stan cywilny, imiona i nazwisko osoby, z którą cudzoziemiec zamierza wziąć ślub. Jeżeli pojawiają się trudności z uzyskaniem dokumentu, sąd polski na wniosek cudzoziemca może go zwolnić z tego obowiązku. Zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa może być złożone przed polskim konsulem. Obcokrajowiec musi mieć ważny paszport i poświadczenie zameldowania na pobyt czasowy na terenie RP. Ponadto składa takie dokumenty jak obywatel Polski. Wyrok rozwodowy sądu zagranicznego musi być uznany przez sąd polski na terenie RP. Do każdego dokumentu w języku obcym trzeba załączyć tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

* Na uroczystości zaślubin należy mieć przy sobie dowód osobisty (cudzoziemcy - paszport).

* Świadkowie ślubu cywilnego muszą być pełnoletni, mieć przy sobie dowody osobiste i mówić po polsku (jeżeli nie mówią, konieczna jest obecność tłumacza przysięgłego).

W Kościele Rzymskokatolickim

O dacie uroczystości należy pomyśleć sześć miesięcy wcześniej, gdyż wybrane terminy mogą być zarezerwowane.

O tym trzeba wiedzieć:

* Nie wcześniej niż trzy miesiące przed ślubem należy wziąć udział w katechezach przedmałżeńskich. Obejmują one zwykle dziesięć spotkań odbywających się raz w tygodniu. Na koniec otrzymuje się stosowne zaświadczenie, ale jeżeli ślubu udziela ten sam ksiądz, który prowadził katechezy, z reguły nie jest ono konieczne. Do spowiedzi należy pójść po zapowiedziach i przed ślubem. Ksiądz wydaje zaświadczenie uczestnictwa w spowiedzi.(zwykle nie jest konieczne, jeśli spowiadamy się przed kapłanem, który udzieli też ślubu).

* Dwa-trzy tygodnie przed ślubem w parafii, w której ma się odbyć uroczystość, trzeba złożyć świadectwo chrztu świętego z informacją o bierzmowaniu oraz potrzebne do ślubu konkordatowego zaświadczenie z USC o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego.

* W dwie kolejne niedziele przed ślubem w parafii każdego z narzeczonych ogłaszane są tzw. zapowiedzi. Jeżeli ślub nie będzie zawierany ani w parafii panny młodej, ani pana młodego, po zapowiedziach narzeczeni otrzymują tzw. licencję, którą należy przedstawić w parafii, w której odbędą się zaślubiny.

* Zawierając małżeństwo z osobą innego wyznania, ale ochrzczoną, o zgodę prosi się biskupa diecezji, na terenie której mieszka osoba ochrzczona. Prośbę składa się za pośrednictwem parafii, w której odbędzie się ślub (o taką zgodę występuje proboszcz).

* Na ślub z osobą nieochrzczoną potrzebna jest dyspensa, którą może wydać biskup. O dyspensę występuje wikariusz w imieniu proboszcza parafii.

* Koszty ślubu sprowadzają się do dobrowolnej ofiary, czasem jej wysokość jest na terenie konkretnej parafii ustalona.

* Świadkowie ślubu muszą być pełnoletni. Prawo kanoniczne nie określa, by byli katolikami, w praktyce jednak jest to wymagane. Świadkami mogą być osoby tej samej płci.

Zobacz także