Regulamin konkursu - "Nie możesz być na targach Mustache? Wygraj bony na zakupy w Mustache.pl "

Tu znajdziesz pełny regulamin konkursu:

§ 1. Postanowienia ogólne

 

1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Nie możesz być na targach Mustache? Wygraj bony na zakupy w Mustache.pl ", zwanego dalej "Konkursem", jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy w wysokości: 50.938.376,00 zł, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej "Organizatorem".

2. Fundatorem nagród w konkursie jest Mustache Warsaw sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-373, ul. Nowy Świat 28/19, wpisana do rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000458142, NIP 521 364 70 76, zwana dalej "Fundatorem".

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego Lula.pl, prowadzonego przez Organizatora pod adresem: http://lula.pl/lula/0,0.html, zwanego dalej "Serwisem" w dniach od 6 maja 2015 roku do 12 maja 2015 roku.

4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu.


§ 2. Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.


§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy:

a) w terminie od dnia 6 maja 2015 roku od godziny 12:00 do dnia 12 maja  2015 roku do godziny 23:59 wypełnić dostępny na stronie Serwisu formularz konkursowy tj. odpowiedzieć na pytanie konkursowe: "Który produkt z oferty Mustache.pl chciałabyś/ chciałbyś mieć najbardziej i dlaczego idealnie pasuje do Twojego stylu? Do tekstu dołącz link do produktu" oraz podać wymagane dane kontaktowe obejmujące imię oraz adres e-mail;

b) potwierdzić swój udział w Konkursie klikając w link zawarty w wiadomości e-mail przesłanej przez Organizatora po dokonaniu zgłoszenia konkursowego na adres e-mail wskazany w formatce konkursowej nie później niż do dnia 12 maja 2015 r. godz. 23:59.

2. Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 a) uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3. Za moment dokonania zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 a) uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze Serwisu, przy czym warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest dokonanie potwierdzenia w sposób i w terminie określonym w ust. 1 b).

4. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać dowolną liczbę zgłoszeń konkursowych, z zastrzeżeniem postanowienia § 5 ust. 4.

5. Uczestnik Konkursu obowiązany jest zapewnić, że odpowiedź konkursowa nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia odpowiedzi konkursowej do Konkursu.

6. Organizatorowi przysługuje prawo do opublikowania odpowiedzi konkursowej na stronach Serwisu, na stronach profilu Serwisu i Fundatora w serwisie Facebook.com, jak również na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, w tym na stronach niezwiązanych bezpośrednio z Konkursem.


§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród odpowiedzi konkursowych zgłoszonych przez uczestników, spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, jury wskaże 3 (trzy) najciekawsze, a uczestnikom, którzy je nadesłali zostaną przyznane nagrody określone w § 5 ust. 1.

3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora i Fundatora.

4. Do dnia 14 maja 2015 roku Organizator opublikuje na stronie Serwisu wyniki Konkursu oraz powiadomi o nich zwycięzców Konkursu, wysyłając wiadomość na adres e-mail, wskazany w sposób określony w § 3 ust. 1.

§ 5. Nagrody


1. Nagrodami w Konkursie są 3 (trzy) bony upominkowe do wykorzystania w platformie Mustache.pl. Nagrodą główną jest bon o wartości 500 PLN, laureatowi 2. miejsca zostanie przyznany bon o wartości 100 PLN, a laureatowi 3. miejsca - bon o wartości 50 PLN.

- otrzymają je uczestnicy określeni w § 4 ust. 2.

2. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.

3. Nagrody zostaną wysłane przez Organizatora w imieniu Fundatora pocztą elektroniczną w terminie 14 (czternastu) dni od rozstrzygnięcia Konkursu, zgodnie z § 4 ust. 5, na adres mailowy wskazany przez uczestnika w sposób określony w § 3 ust. 1.
Regulaminu.

4. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.


§ 6. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Nie możesz być na targach Mustache? Wygraj bony na zakupy w Mustache.pl". Reklamacje należy składać w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.


§ 7. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

Więcej o: