Wygraj bizuterię Apart za 500 zł

I poznaj najnowsze perypetie bohaterki Powrotu Niani!

Niania powraca!

Nanny jest już dorosła. Ma wspaniałego męża, myśli o dziecku, robi karierę w Nowym Jorku. I wtedy w jej życie wkraczają znowu Państwo X. A dokładnie prawie dorosły już Grayer i jego młodszy brat Stilton. Tym razem potrzebują niani, która stawi czoło problemom, jakie mogą sprawić tylko mieszkańcy domów przy najdroższej ulicy świata.

Czy Nanny wytrzyma konfrontację z zamożnymi żonami nowojorskich bankierów? Zakupoholiczkami żyjącymi o wodzie i marchewce, specjalistkami od operacji plastycznych i kart kredytowych? Młodymi matkami, które posyłają dzieci na tai chi dla maluchów, władczyniami Piątej Alei?

Są sytuacje, w których nie pomoże nawet najnowsza kreacja od Chanel...

Powrót Niani to kontynuacja bestsellerowej powieści Nicoli Kraus i Emmy McLaughlin Niania w Nowym Jorku. W tym samym pełnym humoru i niepozbawionym złośliwości stylu autorki przedstawiają dalsze losy ulubionej bohaterki, jeszcze głębiej wnikając w kuszącą zbytkiem i bogactwem atmosferę Nowego Jorku. Nic tak nie intryguje jak życie mieszkańców Piątej Alei. Nic tak nie szokuje, jak grzechy, które próbują ukryć.

Wydawnictwo Znak przygotowało dla czytelniczek Lula.pl konkurs, w którym nagrodą główną jest bon o wartości 500 zł na zakupy w sieci jubilerskiej Apart.

Nagrodą pocieszenia są parasolki z logo Powrót Niani przyznane kolejnym 15 osobom, które udzielą najciekawszych odpowiedzi w konkursie.

Co trzeba zrobić?

Odpowiedzcie na pytanie konkursowe:

Jakie macie sposoby na radzenie sobie z nieznośnymi dzieciakami?

i swoją odpowiedź przyślijcie mailem na adres: niania@znak.com.pl z dopiskiem "LULA.PL". Pamiętajcie, żeby maila podpisać autorskim nickiem.

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 3 września.Jury konkursu wybierze najciekawsze odpowiedzi, a wyniki konkursu opublikujemy na Lula.pl do 10 października.


Regulamin Konkursu "Powrót Niani"

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (kod: 30-105) przy ul. Kościuszki 37, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064794, NIP 676-007-57-68, z kapitałem zakładowym w wysokości 50 000 zł, zwany w dalszej części "Znak".

2. Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

3. Konkurs odbywa się w dniach 23 sierpnia - 3 września 2010 r.

4. Konkurs jest otwarty dla wszystkich z wyłączeniem pracowników SIW Znak i ich rodzin.

5. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za zgodą swoich opiekunów prawnych. Wówczas warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie do Wydawnictwa pisemnej zgody opiekuna prawnego, która stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

II. ZASADY KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest udzielenie odpowiedzi na pytanie opublikowane w serwisie lula.pl i przesłanie odpowiedzi na adres niania@znak.com.pl.

2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 7 września 2010 o godz. 14.00 w siedzibie Znaku. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która udzieli najciekawszej odpowiedzi. Jury przyzna jedną nagrodę główną i przyzna nagrody pocieszenia kolejnym 3 osobom. Osoby nagrodzone zostaną poinformowane o wynikach Konkursu drogą mailową.

3. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie lula.pl oraz www.znak.com.pl do 10 października.

4. Zwycięzca nagrody głównej, po otrzymaniu informacji o wygranej, zobowiązany będzie w ciągu 48 godzin do przesłania do Wydawnictwa danych adresowych lub w przypadku osoby niepełnoletniej danych adresowych opiekuna prawnego.

5. W przypadku, gdy zwycięzca, nie odpowie na e-maila z informacją o wygranej w ciągu 48 godzin traci on prawo do wygranej. Jury wybierze wówczas kolejną odpowiedź i procedura informowania zwycięzcy zostanie powtórzona.

6. Organizator informuje uczestników Konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika Konkursu lub jego opiekunka prawnego zgody, w siedzibie Organizatora, w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz do celów marketingowych Znak zgodnie z zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami - na co uczestnicy niniejszym - przystępując do Konkursu - wyrażają zgodę.

7. Jury stanowią: Alicja Gałandzij, Maria Krząstek oraz Michał Jakubik.

III NAGRODA

1. Nagrodą główną w Konkursie jest bon na zakupy w salonach Apart o wartości 500 zł. Bon jest ważny do 31.12.2010r.

2. Nagrodą pocieszenia w Konkursie będą parasolki Powrót Niani przyznane kolejnym 15 osobom, które udzieliły najciekawszych odpowiedzi.

3. Nagrody zostaną wysłane w ciągu 5 dni od daty otrzymania przez Organizatora danych adresowych od osób nagrodzonych.

4. Nagrody zostaną wysłane firmą kurierską UPS na adres wskazany przez zwycięzców lub mogą zostać odebrane osobiście w siedzibie Znaku.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czas dostarczenia nagród przez firmę kurierską.

6. Koszty wysyłki nagród pokrywa organizator.

7. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania imienia i nazwiska zwycięzcy na stronie internetowej www.znak.com.pl .

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wysłanie odpowiedzi na adres internetowy niania@znak.com.pl jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY W KONKURSIE

Powrót Niani

 

Imię .........................................................................

Nazwisko ................................................................

Rok urodzenia ........................................................

e-mail .......................................................................

 

 

Zgoda opiekuna prawnego na udział dziecka w Konkursie

 

Jako przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny ....................... ....................................... (imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego) wyrażam zgodę na udział . (imię i nazwisko dziecka) w Konkursie Powrót Niani organizowanego przez S.I.W. ZNAK Sp. z o.o. oraz akceptuję Regulamin Konkursu

 

..........................................................................................................

(podpis przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego)

 

 

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres:

S.I.W. ZNAK Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 37
30-105 Kraków
z dopiskiem Powrót Niani