KONKURS - Wygraj kosmetyki i kostium kąpielowy

Plaża, dzika plaża... A może sportowa, trendy albo romantyczna? Jak spędzasz czas nad morzem? Pokaż nam, co Ci w wakacje w duszy gra - możesz wygrać kosmetyki i kostium kąpielowy.

Co trzeba zrobić?

Założyć bloga na Luli, jeśli go jeszcze nie posiadacie. Umieścić na blogu kolaż na temat "Plażowa stylizacja". Użyj swojej wyobraźni i pokaż nam jak spędzasz czas nad morzem.

Na Wasze prace czekamy do 22 sierpnia do 23:59.

NAGRODY

Mamy dla Was 6 zestawów kosmetyków Bielenda. Każdy z nich zawiera:

Balsam po opalaniu Bikini Złota Perła,

Balsam do opalania Bikini SPF 30,

Cukrowy peeling do ciała,

Vanity Laser Expert Nogi,

Emulsja do higieny intymnej żurawina.

Saszetka Granat (peeling i krem do stóp),

+ Kostium kąpielowy Feba (Emily)

Regulamin konkursu "Plażowa stylizacja!" ("Regulamin") § 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu o nazwie "Plażowa stylizacja" zwanego dalej "Konkursem" jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie , przy ulicy Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944 , kapitał zakładowy 50.937.386 PLN wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej "Organizatorem".

2. Fundatorem nagród jest Bielenda Kosmetyki Naturalne Spółka z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Fabryczna 20, 31-553 Kraków, będącą podatnikiem VAT, NIP 944-20-43-784, wpisaną do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 350185 , Regon: 356357380, reprezentowaną przez Agencję Cappuccino Public Relations w osobie Janusza Śmiłka, zwana dalej "Fundatorem". 3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego, prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: http://lula.pl/lula/0,0.html zwanego dalej "Serwisem" oraz w dniach od 1 do 22 sierpnia 2012. 4. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników. § 2. Uczestnictwo w Konkursie. 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych. 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora oraz członkowie ich rodzin, w szczególności ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo. 4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do nagrody, nie można przenosić na inne osoby. § 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie. 1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie użytkownicy prowadzący w ramach Serwisu blogi. 2. Aby zgłosić blog do Konkursu należy w terminie od dnia 1 sierpnia 2012 roku od godziny 10:00 do dnia 22 sierpnia 2012 roku do godziny 23:59 w ramach prowadzonego przez siebie w Serwisie bloga: a) Umieścić na blogu kolaż pt "Plażowa stylizacja" b) koniecznie otagować wpis kategorią "plażowa stylizacja" 3. Z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 4 Regulaminu każdy z uczestników może w ramach prowadzonego bloga opublikować i zgłosić do Konkursu dowolną ilość kolaży na temat konkursowy. 4. Poprzez opublikowanie kolażu w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że kolaż nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia wypowiedzi konkursowej oraz udzielenia zezwolenia na ich publikację w Serwisie. 5. Poprzez opublikowanie kolażu w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnianie treści wypowiedzi konkursowej na stronach Serwisu, w tym na stronach nie związanych bezpośrednio z Konkursem. § 4. Zasady wyłaniania zwycięzców. 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu. 2. Spośród konkursowych kolaży opublikowanych przez uczestników spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, jury wskaże 6 kolaży, a uczestnikom, którzy je nadesłali zostaną przyznane nagrody określone w § 5 ust. 1 Regulaminu. 3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora i Fundatora. 4. Organizator do dnia 25 sierpnia 2012 r. opublikuje na stronie Serwisu listę zwycięzców oraz zawiadomi ich o fakcie uzyskania prawa do nagrody wysyłając wiadomość przez profil użytkownika w serwisie. 5. Nagrodzony uczestnik zobowiązany jest w terminie 5 dni od dnia wysłania przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody wysłać pocztą elektroniczną na adres podany w zawiadomieniu, wiadomość e-mail zawierającą dane niezbędne do zrealizowania prawa do nagrody tj. rozmiar kostiumu kąpielowego, adres zamieszkania, imię i nazwisko, telefon kontaktowy.

§ 5. Nagrody. 1. Nagrodą główną w Konkursie jest 6 zestawów, w każdym: Balsam po opalaniu Bikini Złota Perła, Balsam do opalania Bikini SPF 30, Peeling Pomarańczowa Skórka, Vanity Laser Expert Nogi, Emulsja do higieny intymnej żurawina. SaszetkaGranat (peeling i krem do stóp), Kostium kąpielowy Feba (model Emily). 2. Nagrody konkursowe zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską na adres pocztowy wskazany przez uczestnika w sposób określony w § 4 ust. 5 Regulaminu, w terminie 14 (czternastu) dni od ogłoszenia wyników Konkursu. 3. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową. 4. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem. 5. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu, w tym nie wskaże danych umożliwiających realizację prawa do nagrody w sposób i w terminie określonym w § 4 ust. 5 bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Fundatora. 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu, na który zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie. 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych. 8. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem. § 6. Postępowanie reklamacyjne. 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, Portal Gazeta.pl, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, z dopiskiem "Konkurs: Plażowa stylizacja" w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego). 2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres wskazany przez składającego reklamację, na piśmie, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania reklamacji. § 7. Ochrona danych osobowych. 1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody. 2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora SA. 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje. 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie. § 8.Postanowienia końcowe. 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu. 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Więcej o: