Regulamin konkursu "Plażowa stylizacja w okularach" ("Regulamin")

§ 1. Postanowienia ogólne.

1.      Organizatorem w konkursie o nazwie "Plażowa stylizacja w okularach" zwanym dalej "Konkursem" jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy w wysokości: 50.937.386 PLN wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej "Organizatorem".

2.      Fundatorem nagród jest LUXOTTICA POLAND Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Sołtysa Dytmara 3/U2, 30-126 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 15788, kapitał zakładowy w wysokości: 390.000 zł, REGON 356304046, NIP 6762187158, zwany dalej "Fundatorem".

3.      Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: http://lula.pl/Okulary, zwanego dalej "Serwisem", w terminie od 25 lipca 2013 r. do 20 sierpnia 2013 r., na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

4.      Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1.      Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2.      Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.

3.      Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4.      W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie użytkownicy zarejestrowani w Serwisie. Warunkiem realizacji przez uczestnika prawa do nagrody, jest podanie w formularzu rejestracyjnym w Serwisie, najpóźniej z chwilą przystąpienia do Konkursu, danych kontaktowych tj. adresu e-mail.

5.      Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

6.      Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1.      Zadaniem konkursowym jest przesłanie zdjęć na temat: "Plażowa stylizacja w okularach". Zdjęcia biorące udział w Konkursie muszą mieć postać cyfrową (akceptowalne formaty: tif, jpg) i wielkość max 1MB.

2.      Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 25 lipca 2013 roku od godz. 14:00 do dnia 20 sierpnia 2013 roku do godz. 23:59:

a) zalogować się na stronie konkursowej zamieszczonej w Serwisie przez podanie loginu oraz hasła dostępu,

b) zamieścić w Serwisie zdjęcie na ww. temat i otagować kategorią "okulary lipiec" lub zamieszczone w Serwisie przed dniem rozpoczęcia Konkursu zdjęcie otagować kategorią "okulary lipiec",

c) dodać krótki słowny opis zdjęcia zgłoszonego do Konkursu.

3.      Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu dowolną ilość zdjęć, jednakże jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą niniejszym Regulaminem.

4.      Poprzez przesłanie zdjęć do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że zdjęcia nie naruszają przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia zdjęć do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na ich publikację w Serwisie.

5.      Poprzez przesłanie zdjęć do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnianie zdjęć na stronach Serwisu, w tym na stronach nie związanych bezpośrednio z Konkursem.

6.      Poprzez nadesłanie zdjęć do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada prawo do udzielenia zgody na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie wizerunku osoby przedstawionej na zdjęciu.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1.      Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2.      Spośród zdjęć nadesłanych przez uczestników Konkursu spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, jury wskaże:

a) 2 (dwóch) laureatów Głównej Nagrody, których prace konkursowe zostaną uznane za najciekawsze i którym zostanie przyznana nagroda, określona w § 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu,

b) 3 (trzech) laureatów II Nagrody, którym zostanie przyznana nagroda, określona w § 5 ust. 1 lit. b) Regulaminu,

c) 5 (pięciu) uczestników, którym zostanie przyznana nagroda pocieszenia, określona w § 5 ust. 1 lit. c) Regulaminu.

3.      W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora oraz Fundatora.

4.      Organizator opublikuje na stronie Serwisu wyniki Konkursu oraz zawiadomi zwycięzców o wynikach Konkursu pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez uczestnika w sposób określony w § 2 ust. 4 Regulaminu, w terminie do 27 sierpnia 2013 roku.

5.      Nagrodzony uczestnik zobowiązany jest w terminie 5 dni od dnia wysłania przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody wysłać pocztą elektroniczną na adres podany w zawiadomieniu, wiadomość e-mail zawierającą dane niezbędne do zrealizowania prawa do nagrody tj. adres zamieszkania, imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy.

§ 5. Nagrody.

1.      Nagrodą w Konkursie jest:

a) Nagroda Główna - okulary z kolekcji Color Breeze o wartości ok. 510 złotych - po jednej parze dla zwycięzców, o których mowa w § 4 ust. 2 lit. a) Regulaminu, b) II Nagroda - zestaw składający się z kosmetyków NUXE - po jednym dla każdego zwycięzcy, o którym mowa w § 4 ust. 2 lit. b) Regulaminu,

c)   Nagroda Pocieszenia - zestaw składający się z parasola Vogue, kosmetyczki damskiej Beauty Thermic, ręcznika męskiego z mikrofibry - po jednym dla każdego uczestnika, o których mowa w § 4 ust. 2 lit. c) Regulaminu.

2.         Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, powyżej bez możliwości zamiany na inną nagrodę rzeczową lub wypłaty ich równowartości w gotówce.

3.         Nagrody konkursowe zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską w terminie 14 (czternastu) dni od przesłania przez uczestnika wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody, w sposób określony w § 4 ust. 5 Regulaminu.

4.         Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą niniejszym Regulaminem.

5.         Uczestnik Konkursu nie nabywa prawa do nagrody, jeżeli nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu, w tym nie wskaże danych niezbędnych do wysłania nagrody w sposób i w terminie określonym w § 4 ust. 5 Regulaminu lub nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wysłania. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Fundatora.

6.         W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1.      Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Konkurs: Plażowa stylizacja w okularach". Reklamacje należy składać w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2.      Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1.        Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2.        Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3.        Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4.        Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5.        Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 8. Postanowienia końcowe.

1.              Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu.

2.              W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Więcej o: