KONKURS: Pokaż nam swój plażowy wizaż i wygraj zestawy marek KEVIN MURPHY i DOTTORE [REGULAMIN]

Regulamin Konkursowy. Do wygrania 3 x zestaw Kevin Murphy oraz 3 x zestaw Dottore

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu o nazwie "Pokaż nam swój plażowy wizaż i wygraj zestawy marek KEVIN MURPHY i DOTTORE" zwanego dalej "Konkursem" jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 zł, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej "Organizatorem".

2. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora na stronach serwisu lula.pl prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: http://lula.pl/lula/0,0.html zwanego dalej "Serwisem" w dniach od 26 sierpnia 2015 roku do 31 sierpnia4 września 2015 roku, przy czym zgłoszenia do Konkursu będą zbierane również za pośrednictwem serwisu Instagram.com.

3. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa oraz obowiązki jego uczestników.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia, mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo pracowników Organizatora.

3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad oraz spełnienia wszystkich warunków, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 26 sierpnia 2015 roku od godz. 14:00 do 31 sierpnia 2015 roku do godziny 23:59, zgłosić pracę konkursową, tj. zdjęcie przedstawiające plażowy wizaż, za pośrednictwem serwisu Instagram lub wysłać ją na adres email: lula@agora.pl. Zdjęcie konkursowe, zgłoszone za pośrednictwem poczty elektronicznej może zostać przesłane w pliku jpg, gif, przy czym powinno być w rozmiarze nie większym niż 3 MB.

2. Uczestnicy, którzy chcą wziąć udział w Konkursie za pośrednictwem serwisu Instagram, muszą być jego użytkownikami w trakcie trwania Konkursu, a także:

a) zamieścić na koncie Serwisu w serwisie Instagram zdjęcie plażowego wiazażu i opatrzyć go hashtagiem "#konkurslulapl",

b) skorzystać z funkcjonalności serwisu Instagram i dodać konto Serwisu do Obserwowanych poprzez kliknięcie przycisku "Obserwuj",

c) otagować zdjęcie profilami: @lula.pl.

3. Uczestnik może zgłosić do Konkursu wiele zdjęć.

4. Po dokonaniu zgłoszenia (w tym po jego otagowaniu), uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

5. Poprzez zgłoszenie zdjęcia do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie uczestnik Konkursu oświadcza, że zdjęcie to nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia zdjęcia do Konkursu.

6. Zdjęcie może zostać opublikowanie na stronach Serwisu, na stronach profilu Serwisu utrzymywanego w serwisie Facebook, na stronach konta Serwisu utrzymywanego w serwisie Instagram, jak również na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, w tym na stronach niezwiązanych bezpośrednio z Konkursem.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród prac konkursowych zgłoszonych przez uczestników, spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, jury wskaże:

a) trzech laureatów pierwszego miejsca, których prace zostaną uznane za najciekawsze, którym zostanie przyznana nagroda określona w§5 ust 1 lit a),

b) trzech laureatów drugiego miejsca, którym zostanie przyznana nagroda określona w§5 ust 1 lit b)

3. Wyłaniając zwycięzców, jury będzie się kierować w szczególności poziomem merytorycznym, pomysłowością i kreatywnością zgłoszonych prac.

4. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.

5. Organizator do dnia 4 września 2015 r. zamieści na stronie Serwisu zwycięskie zdjęcia oraz oznaczy je w serwisie Instagram. Jeżeli zwycięzcami:

a) zostaną uczestnicy, którzy wzięli udział za pośrednictwem serwisu Instagram, Organizator zawiadomi ich o fakcie uzyskania prawa do nagrody, publikując komentarz pod zwycięskimi zdjęciami, na koncie zwycięzców w serwisie Instagram,

b) zostaną uczestnicy, którzy zgłosili pracę konkursową za pośrednictwem poczty elektronicznej, Organizator zawiadomi ich o fakcie uzyskania prawa do nagrody wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany w sposób określony w § 3 ust. 1.

6. Nagrodzony uczestnik Konkursu zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia wysłania przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody lub zawiadomienia go w sposób określony w ust 5 lit a) powyżej, zobowiązani są wysłać pocztą elektroniczną na adres podany odpowiednio w komentarzu lub w zawiadomieniu, wiadomość e-mail zawierającą dane niezbędne do przekazania nagrody (imię, nazwisko, adres korespondencyjny: miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu).

§ 5. Nagrody

1. Nagrodą w konkursie dla każdego z uczestników, o których mowa w:

a) § 4 ust. 2 lit a) jest zestaw kosmetyków do włosów marki Kevin Murphy o wartości 198 zł,

b) § 4 ust. 2 lit b) jest zestaw kosmetyków do ciała marki Dottore o wartości 132 zł.

2. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

3. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską w terminie 14 dni od dnia przesłania przez uczestnika wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody, zgodnie z § 4 ust. 6.

4. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.

5. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Konkurs Lula.pl Kevin Murphy/Dottore". Reklamacje należy składać w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym.

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.