Regulamin konkursu "Czekoladowe stylizacje" ("Regulamin").

1. Organizatorem konkursu o nazwie "Czekoladowe stylizacje" zwanego dalej "Konkursem" jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 zł wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej "Organizatorem".

2. Sponsorem nagród w Konkursie jest L`Oreal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Daniszewska 4, 03 230 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS 0000063684 kapitał zakładowy 1 886 500,00 zł, zwana dalej "Sponsorem".

3. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora na stronach serwisu lula.pl prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: http://lula.pl/lula/0,148814,19022294.html zwanego dalej "Serwisem" w dniach od 28 października 2015 roku do 18 listopada 2015 roku.

4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Sponsora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Aby wziąć udział w Konkursu należy:

a) w terminie od 28 paździenika 2015 r. godz. 15:00 do 12 listopada 2015 r. godz. 23:59 wypełnić dostępny na stronie Serwisu formularz konkursowy poprzez:

- wysłanie za pośrednictwem formularza pracy konkursowej tj. zdjęcia lub kolażu zdjęć ilustrującego temat konkursowy wskazany na stronie konkursowej w Serwisie. Praca konkursowa może zostać przesłana w pliku jpg, gif, przy czym powinna być w rozmiarze nie większym niż 3 MB;

- podanie danych kontaktowych w formularzu konkursowym obejmujących imię, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail;

- akceptację Regulamin poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa umieszczonego w formularzu konkursowym opublikowanym na stronie Serwisu;

b) potwierdzić swój udział w Konkursie nie później niż do dnia 13 listopada 2015 r. godz. 23:59 klikając w link zawarty w wiadomości e-mail przesłanej przez Organizatora po dokonaniu zgłoszenia konkursowego na adres e-mail wskazany w formularzu konkursowym.

2. Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 a) uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3. Za moment dokonania zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 a) uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze Serwisu. Przy czym warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest dokonanie potwierdzenia w sposób i w terminie określonym w ust. 1 b).

4. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe. Jeżeli ten sam uczestnik nadeśle więcej niż jedno zgłoszenie konkursowe za przyjęte do Konkursu uważane będzie jedynie jego pierwsze zgłoszenie zapisane na serwerze Serwisu.

5. Poprzez przesłanie zgłoszenia do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie uczestnik Konkursu oświadcza, że praca konkursowa nie narusza przepisów prawa, w tym praw do wizerunku, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy do Konkursu.

6. Praca konkursowa może zostać opublikowana na stronach Serwisu, na stronach profilu Serwisu utrzymywanego w serwisie Facebook.com, jak również na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, w tym na stronach niezwiązanych bezpośrednio z Konkursem.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają wszystkie warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród uczestników spełniających warunki określone w § 2 i 3 Regulaminu powyżej, którzy nadeślą swoje prace konkursowe, jury wskaże trzech laureatów, których prace zostaną uznane za najciekawsze, którym zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1.

3. Wyłaniając zwycięzców, jury będzie się kierować w szczególności poziomem merytorycznym, pomysłowością i kreatywnością zgłoszonych prac.

4. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.

5. Do dnia 18 listopada 2015 roku Organizator opublikuje na stronie Serwisu wyniki Konkursu oraz powiadomi o nich laureatów Konkursu, wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany przez każdego z nich w sposób określony w § 3 ust. 1 Regulaminu.

6. Nagrodzony uczestnik Konkursu zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia wysłania przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody wysłać pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zawiadomieniu, wiadomość e-mail zawierającą dane niezbędne do przekazania nagrody, tj. imię, nazwisko, adres korespondencyjny oraz numer telefonu.

§ 5. Nagrody.

1. Nagrodą w Konkursie dla każdego z laureatów określonych w § 4 ust. 2 jest zestaw obejmujący nagrodę główną tj. zestaw kosmetyków do koloryzacji oraz pielęgnacji włosów farbowanych - dwie farby Casting Creme Gloss od L'oreal Paris oraz Elseve Color-Vive od L'oreal Paris: szampon 250ml, odżywka 200ml, maska 300ml, kuracja 200ml, eliksir upiększający 100ml, jednodniowe warsztaty w Warszawie, ze stylistą Piotrem Wasińskim, z zakresu koloryzacji i pielęgnacji fryzur, nocleg w hotelu wraz z wyżywieniem, transport do Warszawy (w przypadku, gdy laureat konkursu pochodzi spoza Warszawy) i z powrotem oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1/9 wartości brutto nagrody głównej.

2. Przed wydaniem nagród, o których mowa w ust. 1 a) Organizator potrąci z części pieniężnej nagrody kwotę w wysokości 10% łącznej wartości nagrody (obejmującej podatek od towarów i usług) z tytułu podatku od wygranych w konkursach.

3. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami, w terminie 7 dni od dnia przesłania przez laureata wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody, zgodnie z § 4 ust. 6 i ustali wszelkie szczegóły dotyczące realizacji nagrody.

5. Warsztaty, o których mowa w ust 1 powyżej zostaną zrealizowane w terminie dogodnym dla wszystkich trzech laureatów, jednak nie później niż do 31 marca 2016r.

6. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Czekoladowe stylizacje". Reklamacje należy składać w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty opublikowania listy laureatów bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia laureatów i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, a pod warunkiem udzielenia zgody przez uczestnika także dla celów marketingowych Organizatora lub jego kontrahentów.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z Dz. U. z 2014 r., Nr 101 poz. 1182). Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i pierwszej litery nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

Więcej o: