Metamorfozy Luli Look: czekamy na zgłoszenia!

Chcesz zmienić fryzurę i swój wizerunek? Potrzebujesz profesjonalnej porady stylisty i wizażysty? Zgłoś się do metamorfozy Luli Look!

We współpracy z Salonem Fryzur MILEKDESIGN , profesjonalną wizażystką , fotografem oraz firmami Reserved i Mohito przemienimy Twój wizerunek. Jako dodatkową nagrodę otrzymasz zestaw profesjonalnych kosmetyków pielęgnacyjnych do włosów oraz odzieżowy upominek.

Wystarczy, że opiszesz, co chciałabyś w sobie zmienić i uzasadnisz swoją wypowiedź. Spośród zgłoszeń wybierzemy 3 najciekawsze teksty, zaś ich autorki będą miały możliwość przejścia całkowitej wizerunkowej metamorfozy.

Tekst powinien mieć maksymalnie 1200 znaków . Do maila należy także dołączyć zdjęcie twarzy oraz fotografię sylwetki , podać miejsce zamieszkania oraz oświadczenie następującej treści: Oświadczam, że mam ukończone 18 lat . Zapoznałam się z regulaminem i wyrażam zgodę na publikację nadesłanych materiałów w serwisach www.lula.pl i www.groszki.pl .

Czekamy na zgłoszenia pod adresem lulalook@g.pl do 19 października 2009 (poniedziałek).

Przewidywany dzień przeprowadzenia metamorfozy przypadnie 8 listopada 2009 (niedziela), jednak zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminu na późniejszy.

REGULAMIN KONKURSU "Metamorfozy Luli Look" 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU. 1. Organizatorem Konkursu pt. "Metamorfozy Luli Look", zwanego dalej "Konkursem" jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, NIP: 526-030-56-44, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, o kapitale zakładowym 54.977.535 PLN, kapitał wpłacony: 44.140.500 PLN, NIP 526-030-56-44, zwana dalej "Organizatorem". 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego, prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL : www.lula.pl, zwanym dalej Serwisem. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 7 października 2009 do 19 października 2009, na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE. 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie. 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz członkowie ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo. 4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wykonania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

3. ZASADY KONKURSU I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE. 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie do dnia 19 października 2009 do godziny 23:59 przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: lulalook@g.pl : a) odpowiedź na pytanie konkursowe na pytanie: "Co chciałabyś/chciałbyś w sobie zmienić?" wraz z uzasadnieniem, b) wraz z odpowiedzią należy podać co najmniej: imię, nazwisko lub nick, adres e-mail, adres zamieszkania oraz załączyć fotografię przedstawiającą twarz i sylwetkę Uczestnika Kokursu. 2. Jeden Uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jedną wiadomość e-mail zawierającą jedną odpowiedź, o której mowa w ustępie 1 pkt a) powyżej, bez względu na ilość posiadanych kont pocztowych. Jeżeli ten sam uczestnik nadeśle więcej niż jedną wiadomość e-mail zawierającą wypowiedzi konkursowe, za wiadomość e-mail zgłoszoną do Konkursu uważana będzie jedynie pierwsza wiadomość e-mail zapisana na serwerze Serwisu. 3. Po przesłaniu wiadomości e-mail zawierającej wypowiedź konkursową Uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian. 4. Poprzez zgłoszenie się do udziału w Konkursie w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że treść przesłanej przez niego wypowiedzi nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia wypowiedzi do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na jej publikację w Serwisie. 5. Poprzez przystąpienie do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie, Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnienie przesłanej odpowiedzi podczas publikacji wyników Konkursu. 6. Poprzez przystąpienie do Konkursu, na wypadek przyznania Uczestnikowi Konkursu nagrody konkursowej, Uczestnik Konkursu wyraża nieodpłatną zgodę na utrwalenie, zwielokrotnianie swojego wizerunku przed, w trakcie oraz dokonaniu zmiany wizerunku, będącej realizacją prawa do nagrody, a także rozpowszechnianie tak utrwalonego i zwielokrotnionego wizerunku na stronach serwisów internetowych Organizatora. 7. Zgoda, o której mowa w punkcie 5 i 6 niniejszego paragrafu udzielona zostaje na okres 5 lat od rozstrzygnięcia Kokursu.

4. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW. 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu i ich odpowiedzi z uzasadnieniem zostaną uznane za najciekawsze. Przy czym jury wyłoni trzech zwycięzców spośród Uczestników spełniających wymagania określone w § 2 i 3 Regulaminu. 2. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora. 3. Organizator opublikuje na stronie Serwisu wyniki Konkursu do dnia 22 października 2009 roku.

5. NAGRODY. 1. Nagrodą w Konkursie dla każdego z 3 zwycięzców jest umożliwienie zwycięzcy wzięcia udziału w sesji, w czasie której dokonana zostanie zmiana wizerunku zwycięzcy Konkursu. Zmiana wizerunku będzie obejmować zmianę fryzury, poradę makijażystki oraz stylistki. Sesja będzie fotografowana i filmowana, a jej rezultaty zostaną opublikowane na stronach serwisów internetowych Organizatora. 2. Organizator zawiadomi Zwycięzców poprzez wysłanie emaila na adres podany w zgłoszeniu do konkursu. 3. W przypadku, gdy uczestnik Konkursu nie podał swojego adresu pocztowego i adresu e mail w jego zgłoszeniu do konkursu w Serwisie najpóźniej z chwilą przystąpienia do Konkursu, jego prawo do nagrody wygasa, nawet jeśli spełnił pozostałe wymagania opisane w niniejszym Regulaminie. 4. Jednemu uczestnikowi Konkursu, niezależnie od liczby kont pocztowych Serwisu, używanych w Konkursie, może zostać przyznana w ramach Konkursu tylko jedna nagroda, przewidziana niniejszym Regulaminem. 5. Nagroda zostanie zrealizowana w terminie uzgodnionym pomiędzy zwycięzcą Konkursu a Organizatorem, przy czy realizacja prawa do nagrody nastąpi w jedną z niedziel następujących po rozstrzygnięciu Konkursu. Koszty dojazdu do miejsca realizacji prawa do nagrody (Warszawa) pokrywa Uczestnik Konkursu. 6. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na nagrodę rzeczową. 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu lub innych danych, na który to adres zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie. 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych w formularzu rejestracyjnym w Serwisie oraz za wszelkie zmiany danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu dokonanych po wypełnieniu formularza, w tym adresu zamieszkania. 10. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy realizacji prawa do nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE . 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, Portal Gazeta.pl, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, z dopiskiem "Konkurs: Metamorfozy Luli Look" w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego). 2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres składającego reklamację.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. 1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, oraz realizacji prawa do nagrody. 2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora SA. 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje. 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. zawiadomi zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Uczestnika zgodnie z § 3 ustęp 1 Regulaminu. Nagrodzony uczestnik obowiązany jest w ciągu 7 dni od dnia wysłania przez Organizatora zawiadomienia, wysłać drogą elektroniczną na adres podany w zawiadomieniu, wiadomość zawierającą dane w zakresie niezbędnym do zrealizowania nagrody przewidzianej niniejszym Regulaminem.

Wyjątkowe rezultaty w pielęgnacji twarzy. Zobacz efekty na www.targiurody.pl

Więcej o: