Konkurs: Wygraj zestaw kosmetyków regenerujących włosy

Firma DORA PHARMACIA, włoski producent dermokosmetyków do włosów, przygotowała dla Czytelniczek konkurs "przedgwiazdkowy".

Nagrodami są 4 zestawy dermokosmetyków z kolagenem morskim, przeznaczonych do regeneracji cienkich, zniszczonych włosów.

W skład każdego zestawu o wartości 90 zł wchodzą:

- Szampon kolagenowy (200 ml) - tworzy elastyczny płaszcz ochronny zapobiegający łamaniu się włosów. Zapewnia włosom elastyczność, objętość i spoistość poprzez uzupełnienie ich zniszczonej i delikatnej struktury.

- Maska kolagenowa (150 ml) - substancje aktywne zawarte w masce silnie nawilżają i wzmacniają strukturę włosa, tonifikują włos i skórę głowy. Preparat uzupełnia uszkodzoną strukturę włosa i tworzy na nich elastyczną warstwę ochronną. Włosy są wyraźnie grubsze , o zwiększonej objętości.

Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy odpowiedzieć na pytanie konkursowe :

Jakie składniki aktywne zawiera Maska kolagenowa DORA PHARMACIA?

Podpowiedzi warto szukać na stronie internetowej producenta: dorapharm.eu

Nagrody zostaną przyznane co 20-tej osobie, która prześle prawidłową odpowiedź na adres lulalook@g.pl. Zgłoszenia można przesyłać do 11 grudnia (do godziny 24.00). Wyniki ogłosimy 12 grudnia.

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA PLEBISCYTU. 1. Organizatorem Konkursu pt. "Wygraj kosmetyki Dora Pharmacia ", zwanego dalej "Konkursem" jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, NIP: 526-030-56-44, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, zwana dalej "Organizatorem". 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego, prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL : www.lula.pl, zwanym dalej Serwisem. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 9 grudnia 2009 do 11 grudnia 2009, na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE. 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych. 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora oraz członkowie ich rodzin, w szczególności ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo. 4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wykonania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

3. ZASADY KONKURSU I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE. 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie 9 grudnia 2009 do 11 grudnia 2009 do godziny 23:59 przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: lulalook@g.pl : a) odpowiedź na pytanie konkursowe : "Jakie składniki aktywne zawiera Maska kolagenowa DORA PHARMACIA?"; Pytanie konkursowe jest zamieszczone na stronie konkursowej dostępnej w ramach Serwisu; b) wraz z odpowiedzią należy podać co najmniej: imię, nazwisko lub nick, adres e-mail, adres zamieszkania w celu realizacji prawa do nagrody . 2. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jedną wiadomość e-mail zawierającą jedną odpowiedź, o której mowa w ustępie 1 pkt a) powyżej, bez względu na ilość posiadanych kont pocztowych. Jeżeli ten sam uczestnik nadeśle więcej niż jedną wiadomość e-mail zawierającą wypowiedzi konkursowe, za wiadomość e-mail zgłoszoną do Konkursu uważana będzie jedynie pierwsza wiadomość e-mail zapisana na serwerze Serwisu. 3. Po przesłaniu wiadomości e-mail zawierającej wypowiedź konkursową uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian. 4. Poprzez zgłoszenie się do udziału w konkursie w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że treść przesłanej przez niego wypowiedzi nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia wypowiedzi do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na jej publikację w Serwisie. 5. Poprzez przesłanie propozycji konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnienie odpowiedzi podczas publikacji wyników konkursu

4. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW. 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu. Przy czym jury przyzna zwycięzcom Konkursu cztery nagrody (każdemu zwycięzcy po jednej) w postaci zestawów kosmetyków Dora Pharmacia. 2. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora. 3. Organizator opublikuje na stronie Serwisu wyniki Konkursu do dnia 12 grudnia 2009 roku , zawiadomi zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez uczestnika zgodnie z § 3 ustęp 1 Regulaminu. Nagrodzony uczestnik obowiązany jest w ciągu 7 dni od dnia wysłania przez Organizatora zawiadomienia, wysłać drogą elektroniczną na adres podany w zawiadomieniu, wiadomość zawierającą dane w zakresie niezbędnym do przesłania nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem.

5. NAGRODY. 1. Nagrodami w Konkursie są zestawy kosmetyków Dora Pharmacia. Organizator opublikuje w Serwisie listę zwycięzców w postaci nicków zwycięzców Konkursu do dnia 12 grudnia 2009. 2. Organizator zawiadomi Zwycięzców poprzez wysłanie emaila na adres podany w zgłoszeniu do konkursu. 3. Nagrody zostaną przekazane przez Organiztora . 4. W przypadku, gdy uczestnik Konkursu nie podał swojego adresu pocztowego i adresu e mail w jego zgłoszeniu do konkursu w Serwisie najpóźniej z chwilą przystąpienia do Konkursu, jego prawo do nagrody wygasa, nawet jeśli spełnił pozostałe wymagania opisane w niniejszym Regulaminie. W takim przypadku prawo do nagrody nabywa następny w kolejności uczestnik Konkursu. 5. Jeden uczestnik Konkursu, niezależnie od liczby kont pocztowych Serwisu, używanych w Konkursie, może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę, przewidzianą niniejszym Regulaminem. Na jeden adres zostanie wysłana tylko jedna nagroda. 6. W przypadku nieodebrania przez Zwycięzcę nagrody w ciągu 14 dni od jej wysłania przez Organizatora, prawo do nagrody wygasa. Nagrody nie odebrane w wyżej wymienionym terminie zostają do dyspozycji Organizatora. 7. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową. 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu lub innych danych, na który to adres zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie lub z przyczyn przez Organizatora niezawinionych. 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych w formularzu rejestracyjnym w Serwisie oraz za wszelkie zmiany danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu dokonanych po wypełnieniu formularza, w tym adresu zamieszkania.

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE . 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, Portal Gazeta.pl, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, z dopiskiem "Wygraj kosmetyki Dora Pharmacia" w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego). 2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane. 3. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. 4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. 1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, na co Uczestnicy lub ich prawni opiekunowie i przedstawiciele wyrażają zgodę, przystępując do Konkursu. 2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora SA. 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje. 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. 3. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego Uczestnikami rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Zobacz też:

Jak pielęgnować włosy zniszczone farbowaniem lub po trwałej?

Więcej o: