Lula & Złote Wyprzedaże - ostatnie dni zgłoszeń!

Razem z serwisem internetowym ZłoteWyprzedaże.pl przygotowaliśmy dla Was konkurs, w którym do wygrania są zakupy o łącznej kwocie 3000 zł!

Jeśli do tej pory myśleliście, że ubrania i dodatki luksusowych marek muszą kosztować fortunę, teraz zmienicie zdanie! ZłoteWyprzedaże.pl to serwis internetowy, mający w swojej ofercie odzież i akcesoria ekskluzywnych oraz uznanych marek w rewelacyjnych cenach. Sprzedaż odbywa się w ramach kilkudniowych wyprzedaży , o których zarejestrowani użytkownicy są informowani poprzez newsletter. Wśród oferowanych przez serwis marek znajdą się m.in. Calvin Klein, Armani, Versace, Diesel, Gucci, Guess, Adidas i wiele innych. Brzmi ciekawie? Nam bardzo spodobało się buszowanie po Złotych Wyprzedażach !

ZłoteWyprzedażeZłoteWyprzedaże ZłoteWyprzedaże

Wspólnie z serwisem ZłoteWyprzedaże.pl przygotowaliśmy konkurs, dzięki któremu masz szansę na luksusowe zakupy w Złotych Wyprzedażach i to... ZA DARMO !

Do wygrania są 3 bony zakupowe:

- bon o wartości 1500 zł za zajęcie I miejsca

- bon o wartości 1000 zł za zajęcie II miejsca

- bon o wartości 500 zł za zajęcie III miejsca

Co należy zrobić?

Zadanie konkursowe składa się z dwóch równoważnie ocenianych części:

* Pierwsza część polega na przygotowaniu autorskiej stylizacji w postaci kolażu zdjęć . W kolażu zawrzeć należy przynajmniej jeden element spośród ubrań i dodatków pochodzących z oferty Złotych Wyprzedaży ( w galerii tego artykułu ).

* W drugiej części zadania należy napisać przykładową notkę blogową na temat związany z szeroko rozumianą modą. Długość notki powinna zawierać się w przedziale 800 do 1800 znaków ze spacjami.

Całe zgłoszenie (tekst+kolaż) należy wysłać na adres mailowy lula@g.pl .

W mailu należy podać co najmniej: imię, nazwisko, nick, wiek, adres e-mail i adres zamieszkania w celu realizacji prawa do nagrody. Natomiast w tytule maila z odpowiedzią konkursową prosimy o umieszczenie "Konkurs: Złote Wyprzedaże".

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 22 września do końca dnia .

Jak będziemy wyłaniać zwycięzców?

W pierwszym etapie jury wybierze 6 najlepszych zgłoszeń, które będą prezentowane zarówno na Lula.pl , jak i na stronie bloga serwisu ZłoteWyprzedaże.pl

W drugim etapie najlepsze zgłoszenia wybrane przez jury zostaną poddane pod głosowanie Czytelniczek i Czytelników Luli, którzy wyłonią laureatów trzech pierwszych nagród. To do Was będzie należało ostatnie słowo!

Wyniki konkursu i najlepsze prace zostaną zaprezentowane w serwisie Lula.pl oraz na blogu serwisu ZłoteWyprzedaże.pl

Oprócz wygranej w postaci zakupów w sklepie ZłoteWyprzedaże.pl zwycięzca Konkursu (lub kolejni uczestnicy według oceny zgłoszeń) będzie mógł uzyskać prawo do prowadzenia oficjalnego bloga serwisu ZłoteWyprzedaże.pl!

REGULAMIN KONKURSU " Konkurs: Lula&Złote Wyprzedaże"

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA PLEBISCYTU.

1. Organizatorem Konkursu pt. " Konkurs: Lula&Złote Wyprzedaże" , zwanego dalej "Konkursem" jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, NIP: 526-030-56-44, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, zwana dalej "Organizatorem".

2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego, prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL : www.lula.pl, zwanym dalej Serwisem. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 06 września 2010 do 22 września 2010, na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora oraz członkowie ich rodzin, w szczególności ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wykonania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

3. ZASADY KONKURSU I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 06 września 2010 do 22 września 2010 do godziny 23:59 przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: lula@g.pl:

a) odpowiedź na pytanie konkursowe; pytanie konkursowe jest zamieszczone na stronie konkursowej dostępnej w ramach Serwisu;

b) wraz z odpowiedzią należy podać co najmniej: imię, nazwisko, nick, adres e-mail, adres zamieszkania w celu realizacji prawa do nagrody.

2. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jedną wiadomość e-mail zawierającą jedną odpowiedź, o której mowa w ustępie 1 pkt a) powyżej, bez względu na ilość posiadanych kont pocztowych. Jeżeli ten sam uczestnik nadeśle więcej niż jedną wiadomość e-mail zawierającą wypowiedzi konkursowe, za wiadomość e-mail zgłoszoną do Konkursu uważana będzie jedynie pierwsza wiadomość e-mail zapisana na serwerze Serwisu.

3. Po przesłaniu wiadomości e-mail zawierającej wypowiedź konkursową uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian.

4. Poprzez zgłoszenie się do udziału w konkursie w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że treść przesłanej przez niego wypowiedzi nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia wypowiedzi do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na jej publikację w Serwisie.

5. Poprzez przesłanie propozycji konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnienie odpowiedzi podczas publikacji wyników konkursu na serwisie Lula.pl oraz na blogu serwisu ZloteWyprzedaze.pl

4. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu dwuetapowo, jako autorzy najciekawszych odpowiedzi. W pierwszym etapie jury wybierze 6 najlepszych zgłoszeń, które będą prezentowane w Serwisie Lula.pl oraz na stronie bloga serwisu ZłoteWyprzedaże.pl dostępnej pod adresem http://zlotewyprzedaze.pl/blog. W drugim etapie zgłoszenia wybrane przez jury zostaną poddane pod głosowanie w drodze sondażu przez Użytkowników Serwisu, którzy wyłonią trzech laureatów. Laureatom zostaną przyznane trzy nagrody w postaci bonów na zakupy w serwisie ZloteWyprzedaze.pl o wartości podanej w treści artykułu na stronie konkursowej (odpowiednio: za pierwsze miejsce bon o wartości 1500 zł, za drugie miejsce bon o wartości 1000zł i za trzecie miejsce bon o wartości 500 zł).

2. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora oraz serwisu ZloteWyprzedaze.pl.

3. . Organizator opublikuje na stronie Lula.pl oraz na stronie bloga serwisu ZloteWyprzedaze.pl wyniki Konkursu i najlepsze prace do dnia 4 października 2010 roku, zawiadomi zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez uczestnika zgodnie z § 3 ustęp 1 Regulaminu. Nagrodzony uczestnik obowiązany jest w ciągu 7 dni od dnia wysłania przez Organizatora zawiadomienia, wysłać drogą elektroniczną na adres podany w zawiadomieniu, wiadomość zawierającą dane w zakresie niezbędnym do przesłania nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem.

4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przekazania zrealizowanych zadań konkursowych oraz danych kontaktowych laureatów Fundatorowi (serwisowi ZłoteWyprzedaże.pl), który będzie promował konkurs w swoim serwisie.

5. Zwycięzca Konkursu (lub kolejni uczestnicy według oceny zgłoszeń) będzie mógł uzyskać prawo do prowadzenia oficjalnego bloga serwisu ZłoteWyprzedaże.pl. Dalsza współpraca laureata Konkursu i Fundatora podlegała będzie dobrej woli obu stron.

5. NAGRODY.

1. Nagrodami w Konkursie są trzy bony na zakupy w serwisie ZloteWyprzedaze.pl o wartości podanej w treści artykułu na stronie konkursowej (odpowiednio: za pierwsze miejsce bon o wartości 1500 zł, za drugie miejsce bon o wartości 1000 zł i za trzecie miejsce bon o wartości 500 zł) . Organizator opublikuje w Serwisie listę zwycięzców w postaci nicków zwycięzców Konkursu do dnia 4 października 2010.

2. Organizator zawiadomi Zwycięzców poprzez wysłanie emaila na adres podany w zgłoszeniu do konkursu.

3. Nagrody zostaną przekazane przez przedstawiciela ZloteWyprzedaze.pl w okresie do dwóch miesięcy od ogłoszenia wyników.

4. W przypadku, gdy uczestnik Konkursu nie podał swojego adresu pocztowego i adresu e mail w jego zgłoszeniu do konkursu w Serwisie najpóźniej z chwilą przystąpienia do Konkursu, jego prawo do nagrody wygasa, nawet jeśli spełnił pozostałe wymagania opisane w niniejszym Regulaminie. W takim przypadku prawo do nagrody nabywa następny w kolejności uczestnik Konkursu.

5. Jeden uczestnik Konkursu, niezależnie od liczby kont pocztowych Serwisu, używanych w Konkursie, może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę, przewidzianą niniejszym Regulaminem. Na jeden adres zostanie wysłana tylko jedna nagroda.

6. W przypadku nieodebrania przez Zwycięzcę nagrody w ciągu 14 dni od jej wysłania przez Organizatora, prawo do nagrody wygasa. Nagrody nie odebrane w wyżej wymienionym terminie zostają do dyspozycji Organizatora.

7. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu lub innych danych, na który to adres zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie lub z przyczyn przez Organizatora niezawinionych.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych w formularzu rejestracyjnym w Serwisie oraz za wszelkie zmiany danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu dokonanych po wypełnieniu formularza, w tym adresu zamieszkania.

10. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE .

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, Portal Gazeta.pl, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, z dopiskiem "Konkurs: Lula & Złote Wyprzedaże" w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.

4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, na co Uczestnicy lub ich prawni opiekunowie i przedstawiciele wyrażają zgodę, przystępując do Konkursu.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego Uczestnikami rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Więcej o: