Moja Beautiful Story - konkurs Lula.pl i Reserved

OSTATNI DZIEŃ ZBIERANIA ZGŁOSZEŃ!! Weź udział w naszym konkursie i wygraj udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej oraz zakupy w Reserved!

Pisaliśmy niedawno o niespodziance , którą przygotowujemy dla Was razem z Reserved . Czas wyjawić szczegóły!

Reserved w swojej najnowszej, jesienno-zimowej kampanii "Beautiful Story" prezentuje sylwetki trzech postaci, które w świecie mody osiągnęły bardzo wiele. Ania Jagodzińska, Karmen Pedaru i Tobias Sorensen, światowej sławy gwiazdy modelingu , kiedyś zwyczajni, na pozór nie wyróżniający się ludzie, dziś są gwiazdami międzynarodowych wybiegów. Ich życie wypełnione jest inspirującą pracą i podróżami. To, co kiedyś było ich marzeniami: pokazy pierwszoligowych projektantów, wielkie kampanie koncernów - dziś jest codziennością !

Ania, Karmen i Tobias odważyli się marzyć i przeżywają swoją Beautiful Story. Teraz i Wy macie szansę na wspaniałą przygodę!

W konkursie wyłonimy 3 osoby , które wezmą udział w profesjonalnej sesji foto , oczywiście w ubraniach i dodatkach z najnowszej kolekcji Reserved ! Ponadto wszystkie 5 osób, które zakwalifikuje się do drugiego etapu (szczegóły poniżej) otrzyma vouchery na zakupy w Reserved (każdy o wartości 350 zł ).

Co trzeba zrobić?

1. Przygotuj stylizację zgodną z najnowszymi światowymi trendami i się w niej sfotografuj.

2. Załóż konto w naszym serwisie (jeśli jeszcze takiego nie masz), podając podczas rejestracji swój aktualny adres e-mail, zaloguj się i do swojego profilu za pomocą przycisku "Dodaj zdjęcie" dodaj swoje zdjęcie.

2. UWAGA! Dodaną ilustrację należy opisać i dodać do niej tag "Moja Beautiful Story" . To naprawdę bardzo ważne , bo pozwoli nam odnaleźć Twoją grafikę. W opisie powinno pojawić się krótkie uzasadnienie (dlaczego tak skomponowałaś zestaw i dlaczego właśnie ten trend wybrałaś).

Dokładną instrukcję, jak dodać i "otagować" zdjęcie znajdziecie TU

Jak wyłonimy zwycięzców?

Wybór zwycięzców będzie miał dwa etapy. Redakcyjne jury wybierze 5 najlepszych prac , które znajdą się w finale. Następnie 3 laureatki wyłonicie Wy, głosując drogą sondażu !

Na Wasze zgłoszenia czekamy do

. UWAGA! Jako że z przyczyn niezależnych zmieniony został termin sesji zdjęciowej mamy możliwość przesunięcia terminu zbierania zgłoszeń.

Przewidywany dzień przeprowadzenia sesji przypada 14 października 25 października 2010 roku (poniedziałek) w godzinach 9:00-18:00, jednak zastrzegamy sobie możliwość zmiany termin. Uwaga! Organizatorzy nie ponoszą kosztów związanych z transportem i ewentualnym zakwaterowaniem na terenie Warszawy.

REGULAMIN KONKURSU "Moja Beautiful Story" 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU. 1. Organizatorem Konkursu pt. "Moja Beautiful Story", zwanego dalej "Konkursem" jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, NIP: 526-030-56-44, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, o kapitale zakładowym 54.977.535 PLN, kapitał wpłacony: 44.140.500 PLN, NIP 526-030-56-44, zwana dalej "Organizatorem". 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego, prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL : www.lula.pl, zwanym dalej Serwisem. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 20 września 2010 do 11 października 2010, na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE. 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie. 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz członkowie ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo. 4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wykonania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

3. ZASADY KONKURSU I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 20 września 2010 do 11 października 2010 zarejestrować się w serwisie Lula.pl i do swojego profilu dodać pracę konkursową w formie grafiki opatrzonej w tag: "moja beautiful story": a) odpowiedź na pytanie konkursowe; pytanie konkursowe jest zamieszczone na stronie konkursowej dostępnej w ramach Serwisu; b) w momencie rejestracji swojego profilu należy podać mail użytkownika 2. Jeden uczestnik Konkursu może dodać do profilu tylko jedną pracę konkursową, o której mowa w ustępie 1 pkt a) powyżej, bez względu na ilość posiadanych profili. Jeżeli ten sam uczestnik doda do serwisu więcej prac konkursowych, za pracę zgłoszoną do Konkursu uważana będzie jedynie pierwsza dodana grafika. 3. Po dodaniu do profilu grafiki konkursowej uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian. 4. Poprzez zgłoszenie się do udziału w konkursie w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że treść przesłanej przez niego wypowiedzi nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia wypowiedzi do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na jej publikację w Serwisie. 5. Poprzez przesłanie propozycji konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnienie odpowiedzi podczas publikacji wyników konkursu

4. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni w pierwszym etapie przez jury a w drugim drogą sondażu przez Użytkowników Serwisu tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu jako autorzy najciekawszych odpowiedzi. Przy czym jury przyzna zwycięzcom Konkursu pięć nagród (każdemu zwycięzcy po jednej) w postaci voucherów na zakupy w sieci Reserved o wartości podanej w treści artykułu na stronie konkursowej, a trzem zwycięzcom, którzy zajmą odpowiednio trzy pierwsze miejsca w sondażu przyznany zostanie udział w sesji, w czasie której dokonana zostanie zmiana wizerunku zwycięzców Konkursu. Zmiana wizerunku będzie obejmować zmianę fryzury, makijażu oraz stylizacji. Sesja będzie fotografowana i filmowana, a jej rezultaty zostaną opublikowane na stronach serwisów internetowych Organizatora. 2. W skład jury wchodzą pracownicy i współpracownicy Organizatora. 3. Organizator opublikuje na stronie Serwisu pierwsze wyniki Konkursu do dnia 15 października 2010 roku, a wyniki drugiego etapu do dnia 21 października, a także zawiadomi zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody za pośrednictwem adresu mailowego wskazanego przy rejestracji z § 3 ustęp 1 Regulaminu. Nagrodzony uczestnik obowiązany jest odpowiedzieć na maila w ciągu 48 godzin od powiadomienia, by otrzymać informacje niezbędne do odebrania nagrody przewidzianej niniejszym Regulaminem.

5. NAGRODY. 1. Nagrodą w Konkursie dla każdego z 5 zwycięzców-uczestników drugiego etapu konkursu jakim jest sondaż jest voucher zakupowy na zakupy w sieci Reserved o wartości podanej w treści artykułu na stronie konkursowej. Natomiast dla każdego z trzech zwycięzców wyłonionych w drugim etapie konkursu (sondaż) nagrodą jest także udział w sesji, w czasie której dokonana zostanie zmiana wizerunku zwycięzców Konkursu. 2. Organizator zawiadomi Zwycięzców poprzez wysłanie emaila na adres podany w zgłoszeniu do konkursu. 3. W przypadku, gdy uczestnik Konkursu nie podał swojego adresu pocztowego i adresu e mail w jego zgłoszeniu do konkursu w Serwisie najpóźniej z chwilą przystąpienia do Konkursu, jego prawo do nagrody wygasa, nawet jeśli spełnił pozostałe wymagania opisane w niniejszym Regulaminie. 4. Jednemu uczestnikowi Konkursu, niezależnie od liczby kont pocztowych Serwisu, używanych w Konkursie, może zostać przyznana w ramach Konkursu tylko jedna nagroda, przewidziana niniejszym Regulaminem. 5. Nagroda zostanie zrealizowana w terminie uzgodnionym pomiędzy zwycięzcą Konkursu a Organizatorem, przy czym realizacja prawa do nagrody nastąpi w jedną z sobót następujących po rozstrzygnięciu Konkursu. Koszty dojazdu do miejsca realizacji prawa do nagrody (Warszawa) pokrywa Uczestnik Konkursu. 6. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na nagrodę rzeczową. 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu lub innych danych, na który to adres zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie. 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych w formularzu rejestracyjnym w Serwisie oraz za wszelkie zmiany danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu dokonanych po wypełnieniu formularza, w tym adresu zamieszkania. 10. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy realizacji prawa do nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE . 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, Portal Gazeta.pl, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, z dopiskiem "Konkurs Moja Beautiful Story" w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego). 2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres składającego reklamację.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. 1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, oraz realizacji prawa do nagrody. 2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora SA. 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje. 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. zawiadomi zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Uczestnika zgodnie z § 3 ustęp 1 Regulaminu. Nagrodzony uczestnik obowiązany jest w ciągu 7 dni od dnia wysłania przez Organizatora zawiadomienia, wysłać drogą elektroniczną na adres podany w zawiadomieniu, wiadomość zawierającą dane w zakresie niezbędnym do zrealizowania nagrody przewidzianej niniejszym Regulaminem

Więcej o: