Konkurs z Gattą - wygraj zakupy za 2000 złotych

"Bo nie grzech być kobietą" komunikuje w nowej kampanii marka Gatta. Dałaś się przekonać? Weź udział w konkursie i stwórz projekt koszulki dedykowany temu hasłu. Możesz wygrać aż 2000 złotych i wybrać się na zakupy z Joanną Horodyńską :)

11 marca ruszyła wiosenna kampania Gatty . Nowym filmem reklamowym marka postanowiła wypromować najpopularniejsze modele rajstop: Laura i Luna, opatrując kolekcję hasłem "Bo nie grzech być kobietą". W spocie pojawia się Joanna Horodyńska , która odegra też pewną rolę w naszym konkursie...

Nie grzech być kobietą, ale Was zachęcamy do zgrzeszenia kreatywnością :)

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu grafiki - projektu koszulki Gatta i do 31 marca dodanie go do swojego profilu w serwisie Lula.pl , opatrując kolaż/obrazek/rysunek tagiem - konkurs gatta . Tu możecie założyć swoje konto.

Nagrodami w konkursie są:

I miejsce

"Grzeszne Zakupy z Joanną Horodyńską" o wartości 2.000 zł (do wykorzystania nie tylko w salonie Gatta) ,

pakiet produktów Gatta o wartości 200 zł,

udział w wideorelacji z zakupów, którą opublikujemy na łamach serwisu.

II, III, IV i V miejsce : pakiety produktów Gatta o wartości 200 zł

Wyniki konkursu ogłosimy już na początku kwietnia. O laureatach I, II, III i IV miejsca zdecyduje werdykt jurorski, a piątą nagrodę przyznacie Wy klikając "Podoba mi się" w lulowych profilach uczestników konkursu.

REGULAMIN KONKURSU "Konkurs z Gattą Nie grzech być kobietą "

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA PLEBISCYTU.

1. Organizatorem Konkursu pt. " Konkurs z Gattą Nie grzech być kobietą " , zwanego dalej "Konkursem" jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, NIP: 526-030-56-44, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, zwana dalej "Organizatorem".

2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego, prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL : www.lula.pl, zwanym dalej Serwisem. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 18 marca do 31marca na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora oraz członkowie ich rodzin, w szczególności ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wykonania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

3. ZASADY KONKURSU I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 18 marca do 31 marca 2011 roku do godziny 23.00 do swojego profilu w serwisie Lula.pl dodać pracę konkursową w formie grafiki opatrzonej tagiem: "konkurs gatta". Osoby nieposiadające konta w serwisie Lula.pl powinny je wcześniej utworzyć i tym samym zarejestrować się.

W momencie rejestracji swojego profilu należy podać mail użytkownika.

2. Jeden uczestnik Konkursu może dodać do profilu tylko jedną pracę konkursową, o której mowa w ustępie 1 pkt a) powyżej, bez względu na ilość posiadanych profili. Jeżeli ten sam uczestnik doda do serwisu więcej prac konkursowych, za pracę zgłoszoną do Konkursu uważana będzie jedynie pierwsza dodana grafika.

3. Po dodaniu do profilu grafiki konkursowej uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian.

4. Poprzez zgłoszenie się do udziału w konkursie w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że treść przesłanej przez niego wypowiedzi nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia wypowiedzi do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na jej publikację w Serwisie.

5. Poprzez przesłanie propozycji konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnienie odpowiedzi podczas publikacji wyników konkursu.

6. Uczestnik konkursu swoim zgłoszeniem deklaruje, że posiada prawa autorskie do nadesłanej pracy oraz że jego dzieło nie narusza praw osób trzecich.

4. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW.

1. Laureaci I, II, III i IV miejsca w Konkursie zostaną wyłonieni przez jury, a laureat V miejsca przez społeczność Lula.pl na zasadach opisanych na stronie artykułowej. Wybór obowiązuje tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu jako autorzy najciekawszych prac konkursowych.

2. W skład jury wchodzą pracownicy i współpracownicy Organizatora.

3. Organizator opublikuje na stronie Serwisu wyniki Konkursu do dnia 5 kwietnia 2011. Organizator zawiadomi zwycięzcę o fakcie uzyskania prawa do nagrody za pośrednictwem adresu mailowego wskazanego przy rejestracji z § 3 ustęp 1 Regulaminu. Nagrodzony uczestnik obowiązany jest odpowiedzieć na maila w ciągu 48 godzin od powiadomienia, by otrzymać informacje niezbędne do odebrania nagrody przewidzianej niniejszym Regulaminem. Realizacja nagród leży po stronie partnera konkursu - marki Gatta.

5. NAGRODY

1.

Nagrodami w konkursie są:

I miejsce

"Grzeszne Zakupy z Joanną Horodyńską" o wartości 2.000 zł,

pakiet produktów Gatta o wartości 200 zł,

udział w wideorelacji z zakupów, którą opublikujemy na łamach serwisu.

II, III, IV i V miejsce: pakiety produktów Gatta o wartości 200 zł

2. Organizator zawiadomi Zwycięzcę poprzez wysłanie e-maila na adres podany przy rejestracji.

3. Nagrody zostaną przekazane przez przedstawicieli marki Gatta w okresie do miesiąca od ogłoszenia wyników.

4. W przypadku, gdy uczestnik Konkursu nie podał swojego adresu e-mail przy rejestracji najpóźniej z chwilą przystąpienia do Konkursu, jego prawo do nagrody wygasa, nawet jeśli spełnił pozostałe wymagania opisane w niniejszym Regulaminie. W takim przypadku prawo do nagrody nabywa następny w kolejności uczestnik Konkursu.

5. Jeden uczestnik Konkursu, niezależnie od liczby kont pocztowych Serwisu, używanych w Konkursie, może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę, przewidzianą niniejszym Regulaminem.

6. W przypadku braku odpowiedzi ze strony zwycięzcy w ciągu 48 godzin od powiadomienia jego prawo do nagrody wygasa. Nagrody nieodebrane w wyżej wymienionym terminie zostają do dyspozycji Organizatora.

7. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu lub innych danych, na który to adres zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie lub z przyczyn przez Organizatora niezawinionych.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych w formularzu rejestracyjnym w Serwisie oraz za wszelkie zmiany danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu dokonanych po wypełnieniu formularza, w tym adresu zamieszkania.

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, Portal Gazeta.pl, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, z dopiskiem "Konkurs Gatta" w terminie 14 (czternastu) dni od daty ogłoszenia zwycięzcy - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.

4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, na co Uczestnicy wyrażają zgodę, przystępując do Konkursu.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego Uczestnikami rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Więcej o: