Fashion Week - regulamin

Regulamin konkursu "Wygraj netbooka i jedź na Fashion Week Poland"

Regulamin konkursu " Wygraj netbooka i jedź na Fashion Week Poland" ("Regulamin")

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu o nazwie "Wygraj netbooka i jedź na Fashion Week Poland" zwanego dalej "Konkursem" oraz fundatorem nagród jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 PLN wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej "Organizatorem".

2. Sponsorem Konkursu jest firma Packard Bell, zwany dalej "Sponsorem".

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisów internetowych, prowadzonych przez Organizatora pod adresem URL: www.blox.pl zwanego dalej "Serwisem blox.pl" oraz www.lula.pl zwanego dalej "Serwisem lula", w dniach od 28.03.2011 do 08.05.2011 roku.

4. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, Sponsora oraz członkowie ich rodzin, tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie użytkownicy Serwisu blox.pl, w ramach Serwisu blox.pl prowadzący blogi. Warunkiem realizacji przez uczestnika Konkursu prawa do nagrody, jest podanie w formularzu rejestracyjnym w portalu Gazeta.pl, najpóźniej z chwilą przystąpienia do Konkursu, danych kontaktowych, w tym danych adresowych.

5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Pierwszy etap Konkursu składa się z czterech edycji polegających na realizacji poszczególnych zadań:

I edycja - w dniach od 28.03.2011 od godz. 16.00 do 05.04.2011 do godz. 23:59;

II edycja - w dniach od 06.04.2011 od godz. 9.00 do 10.04.2011 do godz. 23:59;

III edycja - w dniach od 11.04.2011 od godz. 9.00 do 15.04.2011 do godz. 23:59;

IV edycja - w dniach od 16.04.2011 od godz. 9.00 do 21.04.2011 do godz. 23:59.

2. Zgłosić udział w Konkursie mogą wyłącznie użytkownicy Serwisu blox.pl, prowadzący w ramach Serwisu blox.pl blog.

3. Aby zgłosić blog do Konkursu należy w terminie danej edycji Konkursu w ramach prowadzonego przez siebie bloga zamieszczać i publicznie udostępniać wpisy na temat mody, obrazujące temat konkursowy wskazany na stronie konkursowej w Serwisie lula, przy czym wpisy będą rozpowszechniane również na stronie konkursowej utrzymywanej w obrębie Serwisu lula. Wpisy należy otagować tagiem:

I edycja: lula pokaz

II edycja: lula kolekcja

III edycja: lula sesja

IV edycja: lula projektant

4. Z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 6 Regulaminu, każdy z Uczestników może wziąć udział w danej edycji Konkursu dowolną ilość razy.

5. Uczestnik może przystąpić do Konkursu wyłącznie w pierwszym etapie.

6. Poprzez zamieszczenie każdej z wypowiedzi konkursowych w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że treść i forma każdej z zamieszczonych wypowiedzi konkursowych nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia każdej z wypowiedzi konkursowych oraz udzielenia zezwolenia na ich rozpowszechnianie w Serwisie blox.pl oraz Serwisie lula.

7. Poprzez zamieszczenie każdej z wypowiedzi konkursowych w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnianie treści każdej z wypowiedzi konkursowych na stronach Serwisu blox.pl, Serwisu lula, w tym na stronach niezwiązanych bezpośrednio z Konkursem.

8. Na zgłoszonym do Konkursu blogu muszą znajdować się przynajmniej trzy wpisy.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród wypowiedzi konkursowych zamieszczonych przez uczestników w pierwszym etapie Konkursu, spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, jury wskaże po dwie najciekawsze wypowiedzi konkursowe w każdej z edycji.

3. W dniach od 22.04.2011 do 23.04.2011 roku spośród ośmiu wypowiedzi, o których mowa w ust 2 powyżej, jury wskaże trzy najciekawsze, których autorzy zakwalifikują się do udziału w drugim etapie Konkursu, i którym zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 3 Regulaminu.

4. W sytuacji gdy którykolwiek z uczestników o których mowa w ust 3 powyżej nie będzie mógł wziąć udziału w drugim etapie Konkursu i zrezygnuje ze swojego prawa do nagrody, jury przysługuje prawo wyboru innego uczestnika spośród autorów wypowiedzi, o których mowa w ust 3 powyżej.

5. W drugim etapie Konkursu, trzej Uczestnicy, o których mowa w ust 3 powyżej, będą zobowiązani uczestniczyć w nie mniej niż trzech pokazach mody organizowanych w ramach Fashion Week Poland, a następnie zamieścić w ramach prowadzonego przez siebie bloga nie mniej niż trzy wpisy dziennie opisujących pokazy.

6. W trzecim etapie Konkursu w dniach od 12 maja do 19 maja 2011 roku zostanie przeprowadzone głosowanie użytkowników Serwisu lula oraz Serwisu blox.pl, którzy spośród trzech uczestników drugiego etapu Konkursu, wskażą uczestnika będącego autorem bloga zawierającego najciekawsze relacje z Fashion Week Poland, któremu zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1 a) Regulaminu.

7. Pozostałych dwóch uczestników drugiego etapu Konkursu, otrzyma nagrody określone w §5 ust. 1 pkt b) Regulaminu.

8. W skład jury wchodzą: Grzegorz Matląg, Ewa Kowalewska-Kondrat, Jagna Jaworowska i Marta Anna Kowalska.

9. Organizator do dnia 20.05.2011 r. zamieści na stronie Serwisów listę zwycięzców ostatniego etapu oraz zawiadomi ich o fakcie uzyskania prawa do nagrody wysyłając wiadomość na adres email wskazany przez uczestnika w sposób określony w § 2 ust 4 Regulaminu.

§ 5. Nagrody

1. Nagrodami w Konkursie są:

a) zestaw obejmujący nagrodę rzeczową tj. netbook marki Pacard Bell, o wartości 1 089 zł oraz komplet kosmetyków o wartości 200 złotych oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1/9 wartości brutto nagrody rzeczowej - dla uczestnika określonego w § 4 ust 6 Regulaminu,

b) zestaw obejmujący nagrodę rzeczową tj. netbook marki Pacard Bell, o wartości 1 089 zł oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1/9 wartości brutto nagrody rzeczowej - jeden dla każdego z dwóch uczestników określonych w § 4 ust 7 Regulaminu.

2. Przed wydaniem nagród, o których mowa w ust. 1 powyżej Organizator potrąci z części gotówkowej każdej z nagród kwotę w wysokości 10% łącznej wartości nagrody (obejmującej podatek od towarów i usług) z tytułu podatku od wygranych w konkursach.

3. Nagrodą dla uczestników drugiego etapu Konkursu, o których mowa w § 4 ust 5 Regulaminu są wejściówki na wszystkie pokazy organizowane w ramach Fashion Week Poland, przejazd z miejsca zamieszkania w Polsce do Łodzi i z powrotem oraz zakwaterowanie w hotelu w czasie trwania Fashion Week Poland.

4. Nagrody, o których mowa w ust 1 powyżej, zostaną w II etapie przekazane osobiście przez przedstawiciela Organizatora a w III etapie wysłane pocztą lub pocztą kurierską na koszt Organizatora, na adres pocztowy wskazany przez uczestnika w sposób określony w § 2 ust. 5 i 6 Regulaminu, w terminie 14 (czternastu) dni od ogłoszenia wyników Konkursu.

5. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

6. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę w jednym etapie przewidzianą niniejszym Regulaminem.

7. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2 i § 3 i § 4 Regulaminu lub nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 30 (trzydziestu) dni od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu, na który zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, Portal Gazeta.pl, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, z dopiskiem " Wygraj netbooka i jedź na Fashion Week Poland " w terminie 14 (czternastu) dni od daty ogłoszenia listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres wskazany przez składającego reklamację, na piśmie, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania reklamacji.

§ 7. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, na co Uczestnicy wyrażają zgodę, przystępując do Konkursu.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także zamieszczenie imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 8.Postanowienia końcowe.

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.