Regulamin konkursu

Wygraj pierwszy rok studiów

Regulamin konkursu "Wygraj pierwszy rok studiów"

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu o nazwie " " zwanego dalej "Konkursem" jest Agora SA, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 PLN wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej "Organizatorem".

2. Fundatorem nagród jest Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wagonowej 9, 53-609 Wrocław, wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych z liczbą porządkową "118" na podstawie decyzji MEN z dnia 16 czerwca 1997 roku, NIP: 894-230-62-69 zwana dalej "Fundatorem".

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie serwisu internetowego, prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: http://lula.pl , zwanego dalej "Serwisem", w terminie od 17 maja 2011 roku do 31 lipca 2011 roku.

4. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 17 maja 2011 roku od godziny 20.00 do dnia 31 lipca 2011 roku do godziny 23:59.

a) założyć w Serwisie w ramach aplikacji Blox Lite swojego bloga,

b) na utworzonym blogu zrecenzować jedną z sesji zdjęciowych uwidocznionych w galerii strony konkursowej.

2. Jeden uczestnik Konkursu może napisać i opublikować na swoim blogu wiele recenzji, z zastrzeżeniem postanowienia § 5 ust. 5 Regulaminu.

3. Poprzez publikację recenzji w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że treść umieszczonej na blogu recenzji nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia recenzji do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na jej publikację w Serwisie.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród uczestników spełniających wymagania określone w ust. 1 powyżej w dniu 5 sierpnia 2011 roku jury wybierze trzech zdobywców nagród, tj.:

a) Zwycięzcę Konkursu, którego recenzja zostanie oceniona najwyżej,

b) dwóch laureatów Konkursu

3. Organizator opublikuje recenzje Zwycięzcy Konkursu, dwóch laureatów Konkursu oraz pozostałych 2 najciekawszych recenzji w Serwisie w ciągu 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.

4. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora i Fundatora.

5. Organizator opublikuje na stronie Serwisu listę zwycięzców Konkursu w ciągu 14 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu oraz zawiadomi Zwycięzcę o fakcie uzyskania prawa do nagrody pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez uczestnika przy rejestracji w serwisie Lula.pl. Zwycięzca konkursu jest zobowiązany odpowiedzieć na maila wysłanego przez Organizatora na adres wskazany przy rejestracji w Serwisie w ciągu 48 godzin od momentu jego wysłania. Jeśli nie spełni tego warunku, prawo do nagrody przechodzi na kolejnego laureata konkursu.

§ 5. Nagrody.

1. Nagrodami w Konkursie są:

a) nagroda główna o wartości od 5596 złotych do 6954 złotych tj. czesne za rok studiów na wybranej przez Zwycięzcę specjalności w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu (nagroda dotyczy studiów p ierwszego lub drugiego stopnia, stacjonarnych lub niestacjonarnych - do wyboru dwie specjalizacje: dziennikarstwo mody i stylu lub dziennikarstwo zdrowia, stylu i urody) w roku akademickim 2011/2012 oraz nagroda pieniężna w wysokości 10% wartości nagrody głównej

- dla Zwycięzcy Konkursu

a.1)

Zwycięzca Konkursu musi spełnić warunki procedury rekrutacyjnej określone w regulaminie uczelni (Fundatora) z wyłączeniem obowiązku uiszczenia opłaty wpisowej.

Zwycięzca Konkursu traci prawo do bezpłatnego roku studiów w przypadku, gdy:

a. nie podejmie studiów w terminie;

b. zostanie skreślony z listy studentów.

a.2) Prawo do bezpłatnego roku studiów, a co za tym idzie nagroda, nie obejmuje:

a. powtarzanych przedmiotów,

c. dodatkowej specjalności lub kierunku studiów,

d. przedmiotów realizowanych w ramach różnic programowych.

We wskazanych przypadkach student ponosi opłaty zgodne z regulaminem Fundatora (Dolnośląskiej Szkoły Wyższej).

a.3)

Uzyskanie prawa do bezpłatnego roku studiów nie narusza uprawnień stypendialnych studenta wynikających z Regulaminu Fundatora (Dolnośląskiej Szkoły Wyższej).

a.4)

W przypadku nie uruchomienia w roku akademickim 2011/2012 proponowanej w Konkursie specjalności z powodu zbyt małej liczby zainteresowanych osób, Fundator zastrzega sobie możliwość zaproponowania Zwycięzcy Konkursu studiów na innej prowadzonej przez Fundatora specjalności.

b) dwa zestawy kosmetyków (o wartości 100 zł każdy) - po jednym zestawie dla każdego z dwóch laureatów Konkursu.

2. Zwycięzca Konkursu będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, przyjmuje do wiadomości, że odbiór nagrody stanowi dla nich przychód w świetle przepisów podatkowych i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

3. Przed wydaniem nagrody, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Fundator potrąci z części gotówkowej nagrody kwotę w wysokości 10% łącznej wartości nagrody z tytułu podatku od wygranych w konkursach.

4. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

5. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą niniejszym Regulaminem.

6. Jeżeli Zwycięzca Konkursu lub laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2 i § 3 i § 4 Regulaminu, nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 30 (trzydziestu) dni od wysłania przez Organizatora lub w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu nie wybierze kierunku studiów, jego prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Fundatora.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu, na który zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00 - 732 Warszawa, z dopiskiem "Konkurs - wygraj pierwszy rok studiów", w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy osób nagrodzonych - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego

Więcej o: