Konkurs: do wygrania 3 pakiety ekskluzywnych zabiegów w Klinice BeautymeD

Wraz z kliniką BeautymeD przygotowaliśmy dla Was konkurs, w którym nagrodami są 3 vouchery na łączone, ekskluzywne zabiegi.

W naszym konkursie macie możliwość wygrania 3 pakietów:

Dla zwycięzcy: 1 pakiet o wartości 760zł : 1 zabieg Hydrafacial o wartości 190zł + 3 zabiegi mezoterapii bezigłowej o wartości 190 zł każdy.

Dla 2 osób, które uzyskają wyróżnienia: 2 pakiety: 1 zabieg Hydrafacial o wartości 190zł + 1 zabieg mezoterapia bezigłowa o wartości 190 zł o łącznej wartości 380zł .

Mezoterapia bezigłowa - Oparta jest najczęściej na zjawisku Aquaforezy, najczęściej wykorzystywany jest do tego prąd, gdzie mamy elektrodę aktywną i bierną. Elektroda aktywna, która w postaci głowicy zawiera substancje które chcemy wtłoczyć do skóry czy dostarczyć do skóry czy podskórnie najczęściej w postaci roztworu żelowego , który w trakcie zabiegu rozprowadzamy na powierzchni skóry, dzięki przepływowi ładunków elektrycznych, penetruje w głąb, nawet do 6-8mm.

Do mezoterapii bezigłowej koktajle czyli wieloskładnikowe preparaty dobiera się pacjentkom do odpowiedniego problemu z jakim się borykają.

Na kłopot z jędrnością skóry, używa się preparatu na ujędrnienie, jeśli z nawodnieniem to preparaty, które zawierają kwas hialuronowy, z kolei inne preparaty zawierają witaminy, mikroelementy które wpływają na regenerację skóry. Substancje Aktywne i żel o Aquaforezy zawierają dużo ilości składników nawilżających przeciwutleniaczy, DL- Pantenol, immunostmulanty oraz naturalne wyciągi roślinne.

HydraFacial - zabieg przeznaczony jest do każdego rodzaju skóry i polega na usuwaniu martwych komórek skóry oraz zanieczyszczeń z równoczesnym obmywaniem nowej skóry nawilżającym, nawadniającym i oczyszczającym serum. Terapia ma działanie łagodzące, odświeżające, nie prowadzi do podrażnień, a jej efekty są widoczne tuż po zabiegu.

materiały prasowemateriały prasowe fot. materiały prasowe

Co trzeba zrobić?

Wystarczy odpowiedzieć na pytanie konkursowe:

Poprawianie urody. Pełna akceptacja siebie, czy decyzja o mniej lub bardziej ingerujących w naturę zabiegach?

Jak daleko posunęłabyś/posunąłbyś w swych dążeniach do ideału? Czy istnieje granica, której człowiek nie powinien przekraczać, czy może wręcz przeciwnie - jesteście zadowolone z możliwości jakie przemysł kosmetyczno-medyczny oferuje współczesnej kobiecie?

Najciekawsze i najbardziej kreatywne odpowiedzi wygrywają! Pamiętajcie o uzasadnieniu!

Odpowiedź przyślij na adres mailowy: lulalook@g.pl W mailu należy podać co najmniej: imię, nazwisko, nick, wiek, adres e-mail, numer telefonu. Natomiast w tytule maila z odpowiedzią konkursową prosimy o umieszczenie "Konkurs BeautymeD ".

Do wiadomości należy dołączyć oświadczenie o następującej treści: Oświadczam, że mam ukończone 18 lat. Zapoznałam się z regulaminem i wyrażam zgodę na publikację powstałego w wyniku sesji konkursowej materiału w serwisach należących do AGORA S.A.

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 10 lipca.

Uwaga : Zabiegi wykonywane są w Warszawie , gdzie Klinika BeautymeD ma swoją siedzibę. Organizator konkursu nie pokrywa kosztów przejazdu na miejsce.

Szczegółowe  informacje na temat zabiegów znajdziecie na stronie: www.beautymed.com.pl

REGULAMIN KONKURSU "Konkurs BeautymeD":

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA PLEBISCYTU.

1. Organizatorem Konkursu pt. "Konkurs BeautymeD" , zwanego dalej "Konkursem" jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, NIP: 526-030-56-44, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, zwana dalej "Organizatorem".

2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego, prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL : www.lula.pl, zwanym dalej Serwisem. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 27 czerwca 2011 do 10 lipca 2011, na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora oraz członkowie ich rodzin, w szczególności ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wykonania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

3. ZASADY KONKURSU I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 27 czerwca 2011 do 10 lipca 2011 do godziny 23:59 przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: lulalook@g.pl:

a) odpowiedź na pytanie konkursowe; pytanie konkursowe jest zamieszczony na stronie konkursowej dostępnej w ramach Serwisu;

b) wraz z odpowiedzią należy podać co najmniej: imię, nazwisko, nick, adres e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania w celu realizacji prawa do nagrody.

2. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jedną wiadomość e-mail zawierającą jedną odpowiedź, o której mowa w ustępie 1 pkt a) powyżej, bez względu na ilość posiadanych kont pocztowych. Jeżeli ten sam uczestnik nadeśle więcej niż jedną wiadomość e-mail zawierającą wypowiedzi konkursowe, za wiadomość e-mail zgłoszoną do Konkursu uważana będzie jedynie pierwsza wiadomość e-mail zapisana na serwerze Serwisu.

3. Po przesłaniu wiadomości e-mail zawierającej wypowiedź konkursową uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian.

4. Poprzez zgłoszenie się do udziału w konkursie w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że treść przesłanej przez niego wypowiedzi nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia wypowiedzi do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na jej publikację w Serwisie.

5. Poprzez przesłanie propozycji konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnienie odpowiedzi podczas publikacji wyników konkursu

4. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu jako autorzy najciekawszych odpowiedzi. Przy czym jury przyzna zwycięzcom Konkursu trzy nagrody (każdemu zwycięzcy po jednej) w postaci vouchera na zabiegi.

2. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.

3. Organizator opublikuje na stronie Serwisu wyniki Konkursu do dnia 13 lipca 2011 roku, zawiadomi zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez uczestnika zgodnie z § 3 ustęp 1 Regulaminu. Nagrodzony uczestnik obowiązany jest w ciągu 7 dni od dnia wysłania przez Organizatora zawiadomienia, wysłać drogą elektroniczną na adres podany w zawiadomieniu, wiadomość potwierdzającą odbiór nagrody przewidzianej niniejszym Regulaminem.

5. NAGRODY.

1. Nagrodą w Konkursie dla każdego z 3 zwycięzców jest voucher (dla każdego po jednym) umożliwiający zwycięzcy realizację prawa do zabiegu w Klinice BeautymeD w Warszawie. Nagrody zwycięzcy odbiorą w miejscu ich realizacji, w umówionym między zwycięzcami i a fundatorem dniu. Vouchery mają z góry ustaloną ważność do końca roku 2011.

2. Organizator zawiadomi Zwycięzców poprzez wysłanie emaila na adres podany w zgłoszeniu do konkursu.

3. W przypadku, gdy uczestnik Konkursu nie podał swojego adresu pocztowego i adresu e mail w jego zgłoszeniu do konkursu w Serwisie najpóźniej z chwilą przystąpienia do Konkursu, jego prawo do nagrody wygasa, nawet jeśli spełnił pozostałe wymagania opisane w niniejszym Regulaminie.

4. Jednemu uczestnikowi Konkursu, niezależnie od liczby kont pocztowych Serwisu, używanych w Konkursie, może zostać przyznana w ramach Konkursu tylko jedna nagroda, przewidziana niniejszym Regulaminem.

5. Nagroda zostanie zrealizowana w terminie uzgodnionym pomiędzy zwycięzcą Konkursu a Organizatorem. Koszty dojazdu do miejsca realizacji prawa do nagrody (Warszawa) pokrywa Uczestnik Konkursu.

6. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na nagrodę rzeczową.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu lub innych danych, na który to adres zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych w formularzu rejestracyjnym w Serwisie oraz za wszelkie zmiany danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu dokonanych po wypełnieniu formularza, w tym adresu zamieszkania.

10. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy realizacji prawa do nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, Portal Gazeta.pl, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, z dopiskiem "Konkurs BeautymeD" w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.

4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, na co Uczestnicy lub ich prawni opiekunowie i przedstawiciele wyrażają zgodę, przystępując do Konkursu.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego Uczestnikami rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Więcej o: