Regulamin konkursu "Muzyka, która dodaje energii" ("Regulamin")

Regulamin konkursu "Muzyka, która dodaje energii"

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu o nazwie "Muzyka, która dodaje energii" zwanego dalej "Konkursem" jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 PLN wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej "Organizatorem".

2. Sponsorem nagród w Konkursie oraz fundatorem pakietów produktów pieczywa Wasa jest Barilla Poland Sp. z o.o. ul. Poleczki 23 02-822 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 77010, kapitał zakładowy 171 942 378,52, kapitał wpłacony: 14 050 000,00 zł, NIP 899-00-17-818, zwana dalej "Sponsorem".

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresami URL: https://kobieta.gazeta.pl/modnienalato/0,0.html, dalej "Serwis" w dniach od 7 maja 2012 do 3 czerwca 2012 roku.

4. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników. § 2. Uczestnictwo w Konkursie. 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Sponsora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 7 maja 2012 roku od godziny 12:00, do dnia 3 czerwca 2012 roku do godziny 23:59 prawidłowo wypełnić formularz konkursowy tj.:

stworzyć pracę konkursową tj. listę 10 piosenek zgodnie z wytycznymi wskazanymi na stronie konkursowej w Serwisie,

wypowiedź na temat konkursowy wskazany na stronie konkursowej w Serwisie, przy czym wypowiedź nie może przekroczyć 1000 znaków bez spacji;

podać dane kontaktowe obejmujące adres e-mail, imię, nazwisko, adres korespondencyjny: miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu i telefon kontaktowy, w celu realizacji prawa do nagrody,

przesłać drogą elektroniczną wypełniony formularz konkursowy.

Przesłanie formularza konkursowego następuje po wybraniu przez uczestnika Konkursu opcji "Wyślij" umieszczonej w formularzu, w którym to momencie na serwerze Serwisu zostaje zapisany czas przesłania formularza konkursowego.

Po przesłaniu formularza konkursowego zawierającego odpowiedź na pytanie konkursowe uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian

Z zastrzeżeniem §5 ust 4 Regulaminu jeden uczestnik Konkursu może przesłać dowolną ilość formularzy konkursowych.

Poprzez przesłanie odpowiedzi konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że treść przesłanej przez niego wypowiedzi nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia wypowiedzi do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na jej publikację w Serwisie.

6. Poprzez przesłanie odpowiedzi konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnianie treści wypowiedzi konkursowej na stronach Serwisu, w tym na stronach nie związanych bezpośrednio z Konkursem.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród prac konkursowych nadesłanych przez uczestników Konkursu spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, jury wskaże:

pięciu laureatów nagrody głównej, których prace konkursowe zostaną uznane za najciekawsze, którym zostanie przyznana nagroda, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt a) Regulaminu,

pięciu laureatów wyróżnień, którym zostanie przyznana nagroda, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt b) Regulaminu.

3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora i Sponsora.

4. Organizator w dniu 7 czerwca 2012 r. opublikuje na stronach Serwisów listę zwycięzców oraz zawiadomi ich o fakcie uzyskania prawa do nagrody wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany przez uczestnika w sposób określony w § 3 ust. 1 Regulaminu.

§ 5. Nagrody.

1. Nagrodami w Konkursie jest:

zestaw obejmujący iPod Nano (6 generacja) 8 GB oraz pakiet produktów pieczywa Wasa - po jednym zestawie dla każdego z pięciu uczestników określonych w § 4 ust 2 pkt a) Regulaminu,

pakiet produktów pieczywa Wasa - po jednym pakiecie dla każdego z pięciu uczestników określonych w § 4 ust 2 pkt b) Regulaminu.

Nagrody konkursowe zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską w terminie 14 (czternastu) dni od ogłoszenia wyników Konkursu, na adres pocztowy wskazany przez uczestnika w sposób określony w § 3 ust. 1 Regulaminu.

Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

Niezależnie od ilości zgłoszonych do Konkursu prac konkursowych, jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę.

Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2 i § 3 i § 4 Regulaminu lub nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 30 (trzydziestu) dni od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu, na który zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Konkurs: Muzyka, która dodaje energii". Reklamacje należy składać w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, a także dla celów marketingowych Agory SA.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 8. Postanowienia końcowe.

Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisów.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.