Regulamin konkursu "Studniówkowa podróż sentymentalna " ("Regulamin")

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu o nazwie "Studniówkowa podróż sentymentalna." zwanego dalej "Konkursem" jest Agora S.A., z siedzibą w Warszawie (00-732), mieszcząca się przy ulicy Czerskiej 8/10, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy w wysokości: 50.938.376,00 PLN, wpłacony w całości, legitymująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP 526-030-56-44, zwana dalej "Organizatorem".

2.Fundatorem nagród jest magnifiCo S.A., z siedzibą w Warszawie (01-493), mieszcząca się przy ulicy Wrocławskiej 10g/32, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 357969, kapitał zakładowy w wysokości: 379 459,30 PLN, legitymująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP 7010083913, zwana dalej "Fundatorem".

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego, prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: http://www.kobieta.gazeta.pl/ zwanego dalej "Serwisem Kobieta " i http://fotoforum.gazeta.pl/0,0.html , zwanego dalej "Serwis FotoForum" w dniach od 24 stycznia 2013 roku do 6 lutego 2013 roku.

4. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Warunkiem przystąpienia do Konkursu za pośrednictwem Serwisu Fotoforum jest podanie w formularzu rejestracyjnym w portalu internetowym Gazeta.pl, najpóźniej z chwilą przystąpienia do Konkursu, danych kontaktowych, tj. adresu e-mail.

6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 24 stycznia 2013 roku od godz. 15:00 do dnia 6 lutego 2013 roku do godz. 23:59, za pośrednictwem strony konkursowej zamieszczonej na Serwisie Kobieta przejść na Serwis Fotoforum klikając we wskazany link przekierowujący oraz:

a. zalogować się w Serwisie FotoForum przez podanie loginu oraz hasła dostępu,

b. zamieścić w galerii konkursowej w Serwisie FotoForum zdjęcie ilustrujące temat konkursowy wskazany na stronie konkursowej w Serwisie Kobieta i otagować je kategorią "studniowkowa_kreacja" lub zamieszczone w Serwisie FotoForum przed dniem rozpoczęcia Konkursu zdjęcia zgodne z tematyką Konkursu otagować kategorią "studniowkowa_kreacja".

3. Uczestników Konkursu biorących udział w Konkursie obowiązuje "Regulamin Korzystania z Serwisu Fotoforum" opublikowany na stronach Serwisu Fotoforum.

4. Z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 2 Regulaminu każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę zdjęć.

5. Poprzez zgłoszenie zdjęć do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie uczestnik Konkursu oświadcza, że zdjęcia te nie naruszają przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia zdjęć do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na publikację zdjęcia na stronach Serwisu Fotoforum.

6. Poprzez nadesłanie zdjęć do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publikowanie zdjęć na stronach Serwisu Kobieta oraz w Serwisie FotoForum, w tym na stronach niezwiązanych bezpośrednio z Konkursem.

7. Poprzez zgłoszenie zdjęć do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada prawo do udzielenia zgody na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie wizerunku osoby przedstawionej na zdjęciu.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród zdjęć nadesłanych przez uczestników Konkursu spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, jury wskaże 10 najciekawszych, a uczestnikom, którzy zgłosili nagrodzone zdjęcia zostaną przyznane nagrody określone w § 5 ust. 1 Regulaminu. Wybrane zdjęcia Organizator opublikuje na stronie Serwisu kobieta.gazeta.pl od 7 do 12 lutego 2013 roku.

4. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora i Fundatora.

5. Organizator opublikuje na stronie Serwisu kobieta.gazeta.pl wyniki konkursu do dnia 12 lutego roku oraz powiadomi o nich zwycięzcę wysyłając wiadomość mailową na adres mailowy podany przez uczestnika w sposób określony w § 2 ust. 5.

6. Nagrodzony uczestnik zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia wysłania przez Organizatora zawiadomienia o wynikach Konkursu wysłać pocztą elektroniczną, na adres podany w zawiadomieniu, wiadomość e-mail zawierającą dane niezbędne do wysłania nagrody, tj. adres zamieszkania, imię i nazwisko.

§ 5. Nagrody.

1. Nagrodami w Konkursie jest 10 (dziesięć) zestawów składających się z: woda perfumowana Avon Sensuelle oraz naszyjnik Avon Sensuelle. Po jednym zestawie dla każdego zwycięzcy

2. Jeden uczestnik Konkursu może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę spośród nagród określonych w Regulaminie.

3. Nagrody zostaną wysłane pocztą na adres pocztowy wskazany przez uczestnika w sposób określony w § 4 ust. 6 w terminie 14 (czternastu) dni od ogłoszenia wyników Konkursu.

4. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

5. Uczestnik Konkursu nie nabywa prawa do nagrody, jeżeli nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu, w tym nie wskazał danych umożliwiających realizację prawa do nagrody w sposób i w terminie określonym w § 4 ust. 5. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Fundatora.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej, wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu lub innych danych, na który to adres zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.

8. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00 - 732 Warszawa, z dopiskiem "Studniówkowa podróż sentymentalna" w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres wskazany przez składającego reklamację, na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji.

§ 7. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, a pod warunkiem udzielenia przez uczestnika zgody, także dla celów marketingowych Organizatora.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 8. Postanowienia końcowe

11. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu oraz w siedzibie Organizatora.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.