Regulamin konkursu "Rozkwitaj na wiosnę!" ("Regulamin").

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu pod nazwą "KONKURS - Rozkwitaj na wiosnę!" zwanego dalej "Konkursem" jest Agora SA z siedzibą w Warszawie , ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy w wysokości: 50.938.376,00 zł, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej "Organizatorem".

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest: Salon Kosmetyki i Odnowy Biologicznej Jan Gul z siedzibą w Tuszynek Majoracki, ul. Starościańska 15C, 95-080 Tuszyn, zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym Łódź-Widzew, REGON: 472827797-00023, Numer identyfikacji podatkowej: 7711304933, zwana dalej łączenie "Fundatorem".

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: http://groszki.pl/, zwanego dalej "Serwisem" za pomocą dedykowanej do tego celu aplikacji konkursowej, zwanej dalej "Aplikacją", w okresie od dnia 21.05.2014 roku do dnia 31.05.2014 roku, na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu .

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatorów, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. § 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 14 kwietnia 2014 roku od godziny 12:00 do dnia 28 kwietnia 2014 roku do godziny 23:59 za pomocą Aplikacji konkursowej, przesłać zgłoszenie konkursowe tj.: wykonane przez uczestnika zdjęcie lub kolaż nt. "wiosennej radości", przy czym ciężar pliku nie może przekroczyć 1Mb, zalecana szerokość zdjęcia 600 px, format zdjęć: jpg, gif lub pgn; dane kontaktowe obejmujące: imię, nazwisko oraz adres e-mail.

2. Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3. Za moment dokonania zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze Serwisu.

4. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe. Jeżeli ten sam uczestnik nadeśle więcej niż jedno zgłoszenie konkursowe za przyjęte do Konkursu uważane będzie jedynie pierwsze zgłoszenie zapisane na serwerze Serwisu.

5. Uczestnik zobowiązuje się zapewnić, że przesłana praca konkursowe nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na jej publikację w Serwisie.

6. Organizator jest uprawniony do publicznego udostępniania pracy konkursowej na stronach Serwisu, w tym na stronach nie związanych bezpośrednio z Konkursem.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród zgłoszeń konkursowych, spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, jury wskaże laureata Nagrody Głównej za najciekawszą pracę konkursową oraz II i III Nagrodę, a uczestnikom, którzy je nadesłali zostaną przyznane nagrody określone w § 5 ust. 1 odpowiednio w lit. a),b) i c) Regulaminu.

3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.

4. Do dnia 7.05.2014 roku Organizator opublikuje na stronie Serwisu wyniki Konkursu oraz powiadomi o nich zwycięzców Konkursu, wysyłając wiadomość na adres e-mail, wskazany w sposób określony w § 3 ust. 1.

5. Nagrodzony uczestnik zobowiązany jest w terminie 5 dni od dnia wysłania przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody wysłać pocztą elektroniczną na adres podany w zawiadomieniu, wiadomość e-mail zawierającą dane niezbędne do zrealizowania prawa do nagrody tj. adres zamieszkania, imię i nazwisko, telefon kontaktowy.

§ 5. Nagrody.

1. Nagrodami w Konkursie są: dla laureata Nagrody Głównej - voucher do wykorzystania w METROPOLISPA w Piotrkowie Trybunalskim w terminie 6 miesięcy, od daty wysłania nagrody z wyłączeniem dni od 11.05.2014r.; voucher obejmuje: 1 nocleg dla dwóch osób w pokoju dwuosobowym, 2 posiłki dla każdej z osób, możliwość korzystania ze strefy wellness oraz dwa zabiegi dla każdej osoby - do wyboru masaż ciała lub zabieg nawilżający; dla laureata II Nagrody - zestaw kosmetyków: CELL FUSION C: preparat ochronny CMS LaserSunBlock100 i rewolucyjny filtr w sprayu CMS MediSpa SunSpray www.bio-estetic.pl; dla laureata III Nagrody - odżywcze serum do rzęs CharmLash www.charmlash.pl;

2. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.

3. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską w terminie 14 (czternastu) dni od przesłania przez uczestnika wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody, zgodnie z § 4 ust. 5, na adres pocztowy wskazany przez uczestnika zgodnie z § 4 ust. 5 Regulaminu.

4. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.

5. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu lub nie wskaże danych umożliwiających realizację prawa do nagrody w sposób i w terminie określonym w § 4 ust. 5 nie nabywa prawa do nagrody. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Fundatora.

6. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem. § 6. Postępowanie reklamacyjne. 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Rozkwitaj na wiosnę" Reklamacje należy składać w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego). 2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.