Regulamin konkursu "Wakacyjny romans"

Chcesz wziąć udział w konkursie "Wakacyjny romans"? Koniecznie zapoznaj się z jego regulaminem.

Regulamin konkursu „Wakacyjny romans”.

§ 1. Postanowienia ogólne

1.   Organizatorem konkursu o nazwie "Wakacyjny romans" zwanego dalej "Konkursem" jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 47 665 426 zł, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej "Organizatorem".

2.   Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora na stronach serwisu Kobieta.Gazeta.pl  prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL http://kobieta.gazeta.pl/kobieta/0,0.html, zwanego dalej "Serwisem", w dniach od 1 sierpnia 2018 roku do 15 sierpnia 2018 roku.

3.   Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie Serwisu.

4. Podstawy organizacji Konkursu oraz prawa i obowiązki uczestników Konkursu określają Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie

1.   Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.

2.   Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo pracowników Organizatora.

3.   Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad oraz spełnienia wszystkich warunków, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

1.   Aby wziąć udział w Konkursie należy w dniach od 1 sierpnia 2018 roku od godziny 16:00 do 15 sierpnia 2018 roku do godziny 23:59 przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail kobieta@agora.pl listu na temat: "Mój wakacyjny romans". Wypowiedź konkursowa nie może przekraczać 6000 znaków ze spacjami.

2.   Jeden uczestnik może nadesłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe. Jeżeli ten sam uczestnik nadeśle więcej niż jedno zgłoszenie konkursowe za przyjęte do Konkursu uważane będzie jedynie jego pierwsze zgłoszenie zapisane na serwerze Serwisu.

3.   Uczestnik zapewnia, że zgłoszona przez niego praca konkursowa nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu.

4.   Praca konkursowa może zostać opublikowana na stronach Serwisu, na stronach profilu Serwisu utrzymywanego w serwisie Facebook, jak również na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców

1.   Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2.   Spośród wypowiedzi konkursowych zgłoszonych przez uczestników, spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej jury wskaże 1 zwycięską pracę konkursową oraz 3 prace wyróżnione. Wyłaniając laureatów, jury będzie się kierować w szczególności poziomem merytorycznym, pomysłowością i kreatywnością zgłoszonych prac konkursowych.

3.   W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.

4.   Organizator do dnia 17 sierpnia 2018 roku zamieści wyniki Konkursu na stronie Serwisu. Organizator zawiadomi zwycięzcę o fakcie uzyskania prawa do nagrody wysyłając wiadomość na adres e-mail, za pomocą którego uczestnik wziął udział w Konkursie.

5.   Nagrodzony uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Organizatorowi drogą elektroniczną na adres e-mail podany w zawiadomieniu dane niezbędne do realizacji prawa do  nagrody i weryfikacji tożsamości (imię, nazwisko, adres zamieszkania).

§ 5. Nagrody

1.   Nagrodami w Konkursie są:

a)  Mini grill Malaga 43cmx23 cm marki Duka dla zwycięzcy Konkursu;

b) nagrody książkowe dla laureatów wyróżnień.

2.   Nagrody konkursowe zostaną wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

3.   Nagrody zostaną wysłane pocztą, w terminie 14 (czternastu) dni od przesłania przez uczestnika wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody, zgodnie z § 4 ust. 5.

4. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne

1.  Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres kobieta@agora.pl z dopiskiem „Konkurs: "Wakacyjny romans" w terminie 30 dni od daty opublikowania wyników Konkursu.

2.   Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa ("Administrator”).

2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: kobieta@agora.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym każdy uczestnik może skontaktować się poprzez adres e-mail iod@agora.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora (w przypadku korespondencji na adres siedziby Administratora, prosimy o zamieszczenie dopisku "IOD"). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

4. Dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzane:

a) w celu przeprowadzenia Konkursu podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („Rozporządzenie”); prawnie uzasadniony interes Administratora polega na przeprowadzeniu konkursu (w tym przekazaniu nagrody);

b) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora; podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

5. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przekazywane podmiotom świadczącym Administratorowi usługi, a dane laureatów podmiotom świadczącym usługi pocztowe/kurierskie na potrzeby wysyłki nagród.

6. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu, a w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z konkursu lub obrony przed roszczeniami przez Administratora – przez okres ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

7. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

8. Uczestnikowi Konkursu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

9. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w pkt 4a) i 4b) powyżej z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją uczestnika Konkursu. Dla celów dowodowych, Administrator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Administratora lub elektroniczną na adres iod@agora.pl. Prawo do sprzeciwu przedstawia się jasno i odrębnie od wszelkich innych informacji. Rekomendowane rozwiązanie – wyróżnienie graficzne treści pkt 9).

10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w konkursie - niepodanie danych osobowych uniemożliwi przekazanie nagrody.