Zasiłek przedemerytalny 2021. Warunki są restrykcyjne. Czy ktokolwiek jest w stanie je spełnić?

Zasiłek przedemerytalny 2021. Aby otrzymać pomoc od państwa, niezbędne okaże się spełnienie sieci najróżniejszych warunków. Od czego są zależne? Sprawdzamy.

Świadczenie przedemerytalne to rodzaj wsparcia dla wszystkich osób, które nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego, ale z powodów niezależnych od siebie utraciły zatrudnienie i nie są w stanie podjąć kolejnej pracy. Owe wsparcie przysługuje po spełnieniu bardzo konkretnych warunków, a wypłacane jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jak się o nie ubiegać?

Zobacz wideo Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami? [Q&A]

Zasiłek przedemerytalny 2021. Kto może skorzystać z pomocy?

Okazuje się, że otrzymanie świadczenia przedemerytalne regulowane jest przez mnóstwa warunków. Tak, jak już wcześniej wspomnieliśmy, ogólnie rzecz biorąc, należy się ono osobom, które zbliżają się do wieku emerytalnego i nie są w stanie podjąć nowej pracy lub kontynuować dotychczasowej ze względów niezależnych od nich. W 2021 roku świadczenie wynosiło 1140,99 złotych brutto, co po przeliczeniu daje nam na rękę 1035,68 złotych. Warunki możliwości przejścia na zasiłek dzielimy na dwie kategorie: wspólne oraz indywidualne.

Zasiłek przedemerytalny 2021 – warunki wspólne otrzymania świadczenia

Aby mieć możliwość przejścia na zasiłek przedemerytalny, należy przede wszystkim:

  • posiadać aktualny status osoby bezrobotnej, co będziemy w stanie udowodnić potwierdzeniem z urzędu pracy,
  • pobierać zasiłek dla osoby bezrobotnej przez przynajmniej 180 dni,
  • współpracować z urzędem pracy, tj. osoba, która stara się o otrzymanie świadczenia przedemerytalnego, nie może odmówić żadnej propozycji pracy bez uzasadnionej przyczyny.

Gdy uda nam się spełnić wszystkie te warunki, możemy przystąpić do złożenia wniosku do ZUS-u w terminie 30 dni od wydania przez urząd pracy zaświadczenia o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych przez 180 dni.

Zasiłek przedemerytalny 2021 - warunki indywidualne otrzymania świadczenia

Okazuje się jednak, że spełnienie warunków wspólnych nie wystarczy do pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Aby mieć możliwość pobierania zasiłku, musimy spełnić także warunki indywidualne. Składają się one na przyczynę rozwiązania stosunku pracy (likwidacja stanowiska, zwolnienia grupowe, niewypłacalność pracodawcy) oraz na utracenie przez osobę ubiegającą się o zasiłek prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna z powodu śmierci osoby, którą się opiekowały.

I od tych właśnie kwestii będzie zależało to, kto i kiedy może ubiegać się o świadczenie przedemerytalne. Jeśli zwolnienie nastąpiło z powodów dotyczących zakładu pracy, wówczas możemy wnioskować o pomoc, gdy:

  • zatrudnienie trwało przynajmniej pół roku,
  • osiągnęliśmy minimalny wiek 55 lat w przypadku kobiet z 30-letnim stażem pracy lub 60 lat w przypadku mężczyzn z 35. letnim stażem pracy.

Jeśli natomiast staramy się o zasiłek przedemerytalny z powodu niezdolności do pracy, warunki są następujące:

  • należy dokonać rejestracji w urzędzie pracy w ciągu 30 dni od ustania prawa do renty,
  • renta powinna być pobierana przez przynajmniej 5 lat,
  • osiągnęliśmy wiek: 55 lat w przypadku kobiet ze stażem pracy 20 lat oraz 60 lat w przypadku mężczyzn ze stażem pracy 25 lat.

Nieco inaczej sprawa wygląda w przypadku utracenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna. W takich wypadkach należy dokonać rejestracji w urzędzie pracy w ciągu 60 dni od ustania prawa do pobierania owych zasiłków oraz pobierać je przez przynajmniej rok.

Więcej o: