Zasiłek pogrzebowy 2021. Uważaj na termin. Możesz stracić dodatkowe pieniądze

Zasiłek pogrzebowy to forma wsparcia dla osób organizujących pogrzeb bliskiej osoby. Okazuje się jednak, że nie każdy otrzyma szansę na dodatkową gotówkę. Jakie warunki należy spełnić?

Zasiłek pogrzebowy ma być formą wsparcia dla osób organizujących pogrzeb bliskiej osoby. Mimo najróżniejszych podwyżek w innych świadczeniach kwota zasiłku pogrzebowego nie uległa zmianie od 2011 i nic nie wskazuje na to, żeby w najbliższym czasie cokolwiek miałoby się zmienić. Resort nie przewiduje także dodatkowego zasiłku ze względu na sytuację epidemiologiczną. Kto może ubiegać się o dodatkową gotówkę i jakie warunki należy spełnić?

Zobacz wideo Ogromna dziura w ZUS-ie? "Jak będziemy mieli szczęście, to bieda zajrzy w oczy do końca tej kadencji"

Zasiłek pogrzebowy 2021. Kto może się o niego ubiegać?

Kwota zasiłku pogrzebowego wynosi na dzień dzisiejszych 4 tysiące złotych. Okazuje się jednak, że nie każdy otrzyma pełne świadczenie. Sytuacja zmienia się w przypadku pogrzebów organizowanych przez Domy Pomocy Społecznej. Wysokość zasiłku jest tutaj równa kwocie udokumentowanych kosztów pogrzebu. Ważne jest jednak to, że nie może ona przekraczać maksymalnej kwoty zasiłku.

Osoby, które mogą ubiegać się o zasiłek pogrzebowy:

 • członkowie rodziny
 • pracodawcy
 • Domy Pomocy Społecznej
 • gminy
 • powiaty
 • osoby prawne kościoła lub związku wyznaniowego
 • osoby obce 

Okazuje się jednak, że zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko w niektórych przypadkach. Jak czytamy na stronie internetowej rządu, o świadczenie mogą ubiegać się bliscy zmarłych osób, które:

 • mają przyznaną emeryturę lub rentę,
 • mają przyznaną emeryturę pomostową,
 • są ubezpieczone w ZUS,
 • mają przyznane nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
 • zmarły w czasie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu ubezpieczenia,
 • w dniu śmierci nie miały przyznanej emerytury lub renty, lecz spełniały warunki do jej uzyskania,
 • pobierały świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny,
 • pobierały rentę socjalną,
 • zmarły wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
 • pobierały rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach.

A co w przypadku, gdy pogrzeb organizowany jest przez kilka osób? Wówczas otrzymana kwota zasiłku zostaje podzielona pomiędzy poszczególne podmioty proporcjonalnie do poniesionych kosztów.

Zasiłek pogrzebowy 2021. Kiedy złożyć wniosek o dodatkową gotówkę?

Aby mieć możliwość otrzymania zwrotu kosztów pogrzebowych, należy złożyć do ZUS-u odpowiedni wniosek. Ważne jest jednak to, że nie możemy zrobić tego później niż rok od dnia śmierci osoby, której organizowaliśmy ceremonię. Dlaczego? Ponieważ po upłynięciu tego terminu, wniosek ulega przedawnieniu, a co za tym idzie, zasiłek automatycznie przestanie nam przysługiwać.

Do wniosku powinny być dołączone także dokumenty, takie jak akt zgonu, oryginały rachunków dotyczących kosztów pogrzebu, dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą oraz zaświadczenie osoby zmarłej o podleganiu ubezpieczeniu rentowemu lub emerytalnemu.

Więcej o: