Świadczenie przedemerytalne 2021. Jakie warunki trzeba spełniać? Pilnuj terminu

Świadczenie przedemerytalne to forma wsparcia dla osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn od nich niezależnych i nie są w stanie podjąć się kolejnej pracy. Aby jednak je otrzymać, należy spełnić szereg warunków. Czego dotyczą?

Świadczenie przedemerytalne to forma wsparcia dla osób, które z przyczyn od nich niezależnych, straciły pracę, prawo do renty lub świadczenie dla opiekuna osób niepełnosprawnych, i w związku z wiekiem zbliżającym się do wieku emerytalnego, nie mogą znaleźć pracy. Jednak, aby móc liczyć na dodatkowe pieniądze od państwa, niezbędne jest spełnienie dwóch rodzajów warunków.

Zobacz wideo Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami? [Q&A]

Świadczenie przedemerytalne 2021. Jakie warunki trzeba spełniać?

ZUS wypłaci świadczenie przedemerytalne, jeśli spełnimy jednocześnie dwa rodzaje warunków: warunki wspólne oraz indywidualne. Pierwsze dotyczą wszystkich osób, które ubiegają się o świadczenie, natomiast drugie dotyczą indywidualnej sytuacji ubezpieczonego. Wysokość świadczenia w 2021 roku jest równa 1140,99 złotych brutto, co daje na rękę 1035,68 złotych.

Świadczenie przedemerytalne 2021. Warunki wspólne

O świadczenie przedemerytalne mogą ubiegać się osoby, które:

  • posiadają aktualny status osoby bezrobotnej – niezbędne będzie potwierdzenie statusu poprzez dokument z urzędu pracy
  • pobierały zasiłek dla osób bezrobotnych przez co najmniej 180 dni
  • współpracują z urzędem pracy, czyli nie możemy odmówić zatrudnienia bez uzasadnionej przyczyny

Punkt szczepień w galerii handlowej Focus Mall w Bydgoszczy, 26.06.2021 r. Loteria szczepionkowa rejestracja: To ostatni moment, aby wygrać wielkie nagrody

Świadczenie przedemerytalne 2021. Warunki indywidualne

Dopiero gdy, sprawdzimy, czy spełniamy wszystkie warunki wspólne, możemy zacząć zastanawiać się nad warunkami indywidualnymi, które ustalają przyczynę rozwiązania stosunku pracy czy utracenia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego itp.

W przypadku, gdy rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z powodów dotyczących zakładu pracy:

  • nasze zatrudnienie w danym zakładzie trwało co najmniej pół roku
  • osiągnęliśmy minimalny wiek – 55 lat w przypadku kobiet z 30-letnim stażem pracy oraz 60 lat w przypadku mężczyzn z 35.-letnim stażem pracy.

Inaczej jest w przypadku, gdy przyczyną zwolnienia była niezdolność do wykonywania pracy. Jeśli z tego powodu ubiegamy się o świadczenie, wówczas:

  • należy dokonać rejestracji w urzędzie pracy w ciągu 30 dni od ustania prawa do renty,
  • renta powinna być pobierana przez przynajmniej 5 lat,
  • osiągnęliśmy wiek: 55 lat w przypadku kobiet ze stażem pracy 20 lat oraz 60 lat w przypadku mężczyzn ze stażem pracy 25 lat.

Po spełnieniu wszystkich powyższych warunków możemy złożyć odpowiedni wniosek do ZUS-u w terminie do 30 dni, od kiedy urząd pracy wydał dokument potwierdzający pobieranie zasiłku dla bezrobotnych przez okres przynajmniej 180 dni.

Więcej o: