500 plus dla emerytów otrzymają nie tylko seniorzy. Decydujący jest jeden warunek

500 plus dla emerytów jest to po prostu świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Nie każdy enior może zatem liczyć na dodatkowe środki z tego tytułu z ZUS. Jakie warunki trzeba zatem spełnić? Okazuje się, że o pieniądze mogą ubiegać się również młodsi obywatele.

Tzw. 500 plus dla seniora wprowadzono w 2019 roku. Pieniądze nie są jednak przyznawane z automatu. Niezbędne złożenie jest wniosku do ZUS. Nie każdy ma natomiast szansę na jego pozytywne rozpatrzenie. 

Zobacz wideo Jaka część naszych składek z OFE będzie przekazana do IKE/ZUS? [Q&A]

500 plus dla emerytów. Kluczowy dla wydania pozytywnej decyzji jest stan zdrowia 

Jak sama nazwa wskazuje, to właśnie niezdolność do samodzielnej egzystencji jest decydująca w przypadku starania się o 500 plus. Do wniosku musimy bowiem dołączyć jedno z poniższych orzeczeń:

  • o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • o zaliczeniu do I grupy inwalidów wydane przed 1 września 1997 r. przez komisję lekarską
  • o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

500 plus dla seniora 2022. Nie każdy może liczyć na jednakową kwotę

Choć stan zdrowia jest najważniejszym kryterium, to niestety niejedynym. Pod uwagę brane są także miesięczne dochody wnioskującego. W przypadku emerytów i rencistów nie mogą one przekraczać 1396,13 zł brutto. Wówczas ZUS wypłaci pełną wysokość świadczenia, czyli 500 zł. 

Seniorzy ze świadczeniami do 1896,13 zł brutto również mogą złożyć wniosek, ale wypłata zostanie im pomniejszona zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę".

500 plus dla seniora nie tylko dla emerytów

O pieniądze z tego tytułu mogą ubiegać się nie tylko emeryci. Osoby, które ukończyły 18 lat i są niezdolne do samodzielnej egzystencji, co potwierdzone jest odpowiednim świadczeniem, także mogą złożyć wniosek. Nie mogą być natomiast uprawnione do emerytury ani renty, a dodatkowo: 

  • mieć polskie obywatelstwo, prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce
  • być obywatelami jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub ma zalegalizowany pobyt w Polsce, oraz mieszka w Polsce, 
  • nie być tymczasowo aresztowanym lub odbywać karę pozbawienia wolności. Wyjątkiem jest sytuacja odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. 
Więcej o: