4000 zł. Tyle wypłaci ZUS po śmierci bliskiej osoby. Sam wniosek nie wystarczy

Osoby, które poniosły koszty związane z pochówkiem bliskiej osoby mogą starać się o otrzymanie z ZUS-u jednorazowego zasiłku pogrzebowego wynoszącego 4 tys. zł. Jakie warunki należy spełnić, by otrzymać pieniądze i jakie dokumenty przedstawić?

Bliski, który poniósł koszty związane z pochówkiem może wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o tak zwany zasiłek pogrzebowy, który wynosi 4 tys. zł. Jeśli więcej niż jedna osoba jest w stanie udowodnić, że poniosła koszty związane z pogrzebem, wtedy kwota ulega podziałowi między te osoby. Jakie warunki należy spełnić, by otrzymać zasiłek pogrzebowy?

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?

4000 zł po śmierci bliskiej osoby. Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ściśle reguluje, które osoby mogą otrzymać zasiłek pogrzebowy. Są to:

 • członkowie rodziny (małżonek, rodzice, ojczym i macocha, dzieci własne, dzieci małżonka, dzieci przysposobione, dzieci wychowywane w ramach rodziny zastępczej, inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie, zanim osiągnęły pełnoletność, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki, oraz osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna);
 • pracodawcy;
 • dom pomocy społecznej;
 • gmina i powiat;
 • osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego;
 • osoba obca.

Emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969 może nie być wypłacona To pewne! W kwietniu czeka seniorów niespodzianka

Członkowie rodziny otrzymają 4 tys. zł niezależnie od kwoty poniesionych kosztów pogrzebu, z kolei inne osoby lub instytucje mogą liczyć na zasiłek do wysokości poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 4 tys. zł. Wnioskodawcy starający się o zasiłek pogrzebowy muszą być w stanie udowodnić, że ponieśli koszty związane z pogrzebem.

Zasiłek pogrzebowy. Jakie dokumenty należy dostarczyć do ZUS-u?

Osoby starające się o wypłatę zasiłku pogrzebowego powinny dostarczyć do ZUS-u odpowiednie dokumenty:

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego na druku Z-12;
 • akt zgonu, akt urodzenia dziecka, które urodziło się martwe lub odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z dodatkową wzmianką, że urodziło się martwe (akt zgonu może zostać wystawiony za granicą, jednak nie powinien być tymczasowy);
 • oryginały rachunków przedstawiających koszty pogrzebu, lub, jeśli złożono je wcześniej do banku, kopie tych rachunków potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem;
 • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo ze zmarłym (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego);
 • zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu.

To pewne! Waloryzacja emerytur 2023 będzie wyższa, niż zakładano! Tych seniorów czeka zastrzyk gotówki 500 plus dla seniora. Więcej osób otrzyma dodatkowe pieniądze

Dokumenty należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od śmierci osoby, której poniosło się koszty pogrzebu. Wniosek złożony po tym terminie nie zostanie pozytywnie rozpatrzony, chyba że ciało zmarłego zostało późno odnalezione lub wystąpiły przyczyny niezależne od osoby, która poniosła koszty pogrzebu. Wtedy należy dostarczyć wniosek w ciągu 12 miesięcy od dnia pogrzebu, a także potwierdzenie powodu opóźnienia (dokumenty urzędowe, zaświadczenie policji lub prokuratury).

Więcej o: