Sprawdź swoje konsumenckie prawa

Dostałaś podejrzanie wysoki rachunek, sprzedawca odmówił ci reklamacji? Skorzystaj z pomocy darmowych instytucji.

Odmowa reklamacji

Biuro Rzecznika Konsumentów

W każdym urzędzie miasta istnieje jego biuro. Rzecznik udziela bezpłatnych porad prawnych z każdej konsumenckiej dziedziny. Jeśli to nie wystarczy wytoczy powództwo na rzecz konsumentów oraz wystąpi za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów. Oczywiście nie pobierając żadnych opłat. Dzięki pomocy rzecznika jest szansa na skuteczniejsze egzekwowanie swoich praw, a jednocześnie ograniczenie samowoli i bezkarności nieuczciwych przedsiębiorców. Można zgłosić się osobiście lub wysłać pismo z dokumentacją. Adres najbliższego rzecznika znajdziesz na stronie www.uokik.gov.pl

Federacja Konsumentów

Federacja Konsumentów to niezależna organizacja pozarządowa, zajmująca się dbaniem o interesy klienta indywidualnego poprzez sieć ponad 50 klubów terenowych. "Każdy, kto przyjdzie, zadzwoni lub napisze do jednego z ponad 50 klubów terenowych Federacji może liczyć na bezpłatną pomoc. Porada prawnika to forma naszej działalności, z którą konsumenci stykają się najczęściej. Czasami wystarczy rozmowa telefoniczna i prosta odpowiedź. W trudniejszych sprawach prawnicy podejmują bezpośrednie interwencje u sprzedawców i producentów, wskazują na nieprawidłowości w sposobie załatwienia reklamacji, powołują się na właściwe przepisy uzasadniające roszczenia klientów." - czytamy na stronach federacji. Prawnicy Federacji piszą pozwy i biorą udział w sprawach w sądzie.

Problem z bankiem

Bankowy Arbitraż Konsumencki

Działa przy Związku Banków Polskich i został powołany w celu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami-klientami banków a bankami w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez bank czynności bankowych lub innych czynności na rzecz konsumenta pozasądowe postępowanie rozjemcze. Najpierw jednak musisz wystąpić z reklamacją lub skargą do banku. Dopiero gdy ją odrzuci możesz złożyć wniosek o rozstrzygnięcie sporu przez BAK. Pamiętaj, że wartość sporu nie może być wyższa niż 8 tysięcy złotych. Wraz z wniesieniem wniosku konsument uiszcza opłatę w kwocie 50 zł przekazem na rachunek Arbitra. W przypadku, gdy wartość przedmiotu sporu jest niższa niż 50 zł, opłata wynosi 20 zł. Arbiter bankowy nie podejmuje żadnych czynności dopóki opłata, o której mowa w nie zostanie uiszczona. Jeśli wygrasz, dla banku to decyzja ostateczna, jeśli przegrasz przysługuje ci jeszcze postępowanie sądowe.

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

Zostało założone w marcu 1995 roku. Główny celem organizacji jest rozwijanie świadomości konsumentów w zakresie posiadanego przez nich prawa do bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, informacji, edukacji i reprezentacji, jak również ochrony ich interesów ekonomicznych i prawnych. Pod bezpłatnym numerem telefonu 0 800 800 008 każdy konsument może uzyskać poradę lub informację w interesującej go sprawie konsumenckiej. Dzwonić można zarówno z telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych. Infolinia konsumencka obsługiwana jest przez prawników i jest czynna w dni powszednie 9-17. Konsumenci mogą zadać pytanie również za pośrednictwem poczty elektronicznej: infolinia@skp.pl.

Zbyt wysoki rachunek

Najpierw powinnaś złożyć reklamację u operatora. W ciągu 30 dni od złożenia powinien ją rozpatrzyć. Zawsze powinno zacząć się od reklamacji, jest ona konieczna do dalszego postępowania.

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Rozpatruje spory dotyczące usług telekomunikacyjnych oraz pocztowych (np. jeśli przesyłka pocztowa albo przekaz pieniężny nie dotarły na czas do adresata). Na stronie www.uke.gov.pl znajdziesz Poradnik Konsumenta.

Polubowny Sąd Konsumencki

Działa przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej, powołany jest do rozstrzygania sporów o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług zawartych pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na podstawie zawartej między nimi umowy. Sprawę do sądu może wnieść konsument, przedsiębiorca, a także organizacja konsumencka. Na szczególną uwagę zasługuje bezpłatność wszczęcia postępowania przed sądem polubownym oraz szybkość rozstrzygania. Termin rozpatrywania większości spraw kończących się ugodą nie przekracza 14 dni, w przypadku postępowań z wyrokiem czas wydłuża się do dwóch miesięcy, co zwykle podyktowane jest koniecznością zasięgnięcia opinii rzeczoznawców. Sąd konsumencki może rozstrzygnąć spór pod warunkiem, że zgodzą się na to obie strony, czyli konsument i przedsiębiorca. Muszą oni dokonać tzw. zapisu na sąd polubowny. Jeśli któraś ze stron nie chce, pozostaje droga sądowa

Konsument chcący skorzystać z polubownego sądownictwa działającego przy Inspekcji Handlowej powinien pamiętać, że nie zajmuje się ono sprawami dotyczącymi m.in. energii, banków, ubezpieczeń. Pomocy w tym zakresie udzielają specjalnie powołane do tego instytucje - Arbiter Bankowy, Rzecznik Ubezpieczonych.

Więcej o: