Regulamin konkursu "Słodkich snów 2"

Regulamin konkursu "Słodkich snów 2". Powiedz nam, jaki masz sprawdzony sposób na zaśnięcie

§ 1. Postanowienia ogólne.


1. Organizatorem konkursu o nazwie "Słodkich snów 2" zwanego dalej "Konkursem" jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 zł wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej "Organizatorem".
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Eve Sleep Public Limited, zarejestrowanej w Anglii pod numerem 09261636, adres siedziby firmy to 25 Horsell Road, Londyn, N1 5XL., zwany dalej "Fundatorem"
3. Konkurs zostanie przeprowadzony na fan page'u serwisu Kobieta.gazeta.pl, utrzymywanym na stronach serwisu społecznościowego Facebook.com, dostępnym pod adresem URL: https://www.facebook.com/kobieta.gazeta/w dniu od 7 grudnia 2017 do 13 grudnia 2017 roku do godziny 23:59.
4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
5. Regulamin Konkursu dostępny jest na Fan Page'u.


§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.


1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być tylko pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
4. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.
5. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu serwisu Facebook.com.


§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.


1. Aby wziąć udział w Konkursie należy od dnia 7.12.2017 roku od godziny 12:00 do dnia 13.12.2017 do godziny 23:59, na Fan Page'u zamieścić komentarz będący odpowiedzią na zadanie konkursowe zamieszczone w poście konkursowym: tj: Powiedz nam, jaki masz sprawdzony sposób na zaśnięcie
2. Zgłoszenie pracy konkursowej następuje poprzez zamieszczenie wypowiedzi za pomocą funkcji "Dodaj komentarz", w którym to momencie zapisany zostaje na serwerze czas przesłania pracy konkursowej.
3. Z zastrzeżeniem postanowienia § 5 ust. 4, każdy uczestnik Konkursu może zgłosić do Konkursu jedną prace konkursową.
4. Po przesłaniu pracy konkursowej w sposób określony w ust. 1 i 2, uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian.
5. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest zapewnić, że praca konkursowa nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu.
6. W odpowiedziach konkursowych nie można używać nazw firm ani podawać jakichkolwiek informacji, które mogłyby wskazywać na jakąkolwiek firmę lub sugerować jej nazwę albo nazwy jej produktów lub ich charakterystykę
7. Odpowiedzi konkursowe nie mogą mieć charakteru reklamowego. Jeśli takie się pojawią, zostaną usunięte, a ich autorzy nie wezmą udziału w konkursie.
8. Prace konkursowe mogą zostać zamieszczone wyłącznie na Fan Page'u Organizatora.


§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.


1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.
2. Spośród prac konkursowych zgłoszonych przez uczestników, spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, jury wskaże 25 najciekawszych, a uczestnikom, którzy je nadesłali zostaną przyznane nagrody określone w § 5 ust. 1.
3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.
4. Organizator do dnia 15 grudnia 2017 roku opublikuje na Fan Page'u (pod postem konkursowym) wyniki Konkursu oraz powiadomi o wynikach Konkursu nagrodzonych uczestników, wysyłając wiadomość za pomocą systemu komunikacji dostępnego w serwisie Facebook.com.
5. Nagrodzony uczestnik zobowiązany jest w terminie 5 dni od dnia wysłania przez Organizatora zawiadomienia o wygranej w sposób określony w ust. 4 powyżej, przekazać w sposób określony w zawiadomieniu dane niezbędne do przesłania nagrody tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu.


§ 5. Nagrody.


1. Nagrodą w Konkursie dla uczestników, o którym mowa w § 4 ust. 2 jest jeden z 10 kodów rabatowych o wartości 200 zł każdy do zrealizowania w sklepie www.sleepeve.pl na dowolny produkt.
2. Nagroda konkursowa zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
3. Nagroda zostanie przekazana w wiadomości prywatnej przez portal Facebook z profilu organizatora konkursu do dnia 19 grudnia 2017.
4. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem. Otrzymany kod jest jednorazowego użytku. Ważność kodu: 31.12.2017. Minimalna wartość zamówienia w sklepie www.sleepeve.pl nie może być niższa, niż 200 zł. Kody rabatowe się nie łączą się z innymi promocjami, jednorazowo uczestnik może skorzystać wyłącznie z jednego kodu zniżkowego.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Konkurs FB Kobieta.gazeta.pl - "Słodkich snów 2". Reklamacje należy składać w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.


§ 7. Ochrona danych osobowych.


1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora SA.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.