Regulamin konkursu Węglowy zawrót głowy

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu o nazwie "Węglowy zawrót głowy" zwanego dalej "Konkursem" jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 47.665.426,00 zł wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej "Organizatorem". 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest L'biotica Sp. z o.o. ul. Nowatorów 11 80-298 Gdańsk, NIP: 957-10-86-494, REGON: 364629724, KRS: 0000621192, Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 28.881.600 zł, zwana dalej "Fundatorem". 3. Konkurs zostanie przeprowadzony na fan page'u serwisu Kobieta.gazeta.pl, utrzymywanym przez Organizatora na stronach serwisu społecznościowego Facebook.com, dostępnym pod adresem URL: https://www.facebook.com/kobieta.gazeta/, dale zwanym "Fan Page'em Serwisu", w dniach od 27 czerwca 2018 roku do 4 lipca 2018 roku. 4. Podstawy organizacji Konkursu oraz prawa i obowiązki jego uczestników określają Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa. 5. Regulamin Konkursu dostępny jest na Fan Page'u Serwisu. § 2. Uczestnictwo w Konkursie. 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo. 4. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie. 5. Udział w Konkursie mogą wziąć użytkownicy serwisu Facebook.com. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu serwisu Facebook.com. § 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie. 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 27 czerwca 2018 roku od godziny 12:00 do dnia 4 lipca 2018 roku do godziny 23:59, na Fan Page'u Serwisu zamieścić komentarz będący odpowiedzią na zadanie konkursowe zamieszczone w poście konkursowym: tj: "W komentarzu pod postem wstaw zdjęcie, na którym pokazane jest jak dbasz o skórę i włosy."; przy czym wypowiedź nie może przekroczyć 500 znaków (ze spacjami). 2. Zgłoszenie pracy konkursowej następuje poprzez zamieszczenie wypowiedzi za pomocą funkcji "Dodaj komentarz", w którym to momencie zapisany zostaje na serwerze czas przesłania pracy konkursowej. 3. Z zastrzeżeniem postanowienia § 5 ust. 4, każdy uczestnik Konkursu może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę prac konkursowych. 4. Po przesłaniu pracy konkursowej w sposób określony w ust. 1 i 2, uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian. 5. Uczestnik Konkursu zapewnia, że zgłoszona przez niego praca konkursowa nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu. Odpowiedzi konkursowe nie mogą mieć charakteru reklamowego. W odpowiedziach konkursowych nie można używać nazw firm ani podawać jakichkolwiek informacji, które mogłyby wskazywać na jakąkolwiek firmę lub sugerować jej nazwę albo nazwy jej produktów lub ich charakterystykę. 6. Prace konkursowe mogą zostać zamieszczone na Fan Page'u Organizatora, na stronach serwisu Kobieta.Gazeta.pl, jak również na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora. Zwycięskie prace konkursowe mogą zostać zamieszczone na stronie serwisu internetowego Fundatora i na fan page'u Fundatora utrzymywanych w serwisie Facebook.com. § 4. Zasady wyłaniania zwycięzców. 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu. 2. Spośród prac konkursowych zgłoszonych przez uczestników, spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, jury wskaże 5 najciekawszych, a uczestnikom, którzy je nadesłali zostaną przyznane nagrody określone w § 5 ust. 1. 3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora. 4. Organizator do dnia 20 lipca 2018 roku opublikuje na Fan Page'u (pod postem konkursowym) wyniki Konkursu oraz powiadomi o wynikach Konkursu nagrodzonych uczestników, wysyłając wiadomość za pomocą systemu komunikacji dostępnego w serwisie Facebook.com. 5. Nagrodzony uczestnik obowiązany jest niezwłocznie przekazać Organizatorowi w sposób określony w zawiadomieniu o wygranej dane niezbędne do przesłania nagrody tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu. § 5. Nagrody. 1. Nagrodą w Konkursie jest 5 zestawów kosmetyków L'biotica, w skład którego wchodzą:

Professional Therapy Szampon Charcoal

Professional Therapy Odżywka Charcoal

Maska Węglowa 'Oczyszcza i Detoksykuje' w postaci nasączonej tkaniny

Chusteczki Węglowe 'Demakijaż i Oczyszczanie' 30 szt.

po jednym zestawie dla każdego z uczestników, o których mowa w § 4 ust. 2. 2. Nagroda konkursowa zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową. 3. Nagrody zostaną wysłane pocztą kurierską w terminie 14 (czternastu) dni od przesłania przez uczestnika wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody, zgodnie z § 4 ust. 5, na adres pocztowy wskazany przez uczestnika zgodnie z § 4 ust. 5 Regulaminu. 4. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem. § 6. Postępowanie reklamacyjne. 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres kobieta@agora.pl dopiskiem "Konkurs FB Kobieta.Gazeta.pl - "Węglowy zawrót głowy" w terminie 30 dni od daty opublikowanie wyników Konkursu. 2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7.

Ochrona danych osobowych.

"1) Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator ("Administrator").

2) Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: kobieta@agora.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym każdy Uczestnik może skontaktować się poprzez adres e-mail kobieta@agora.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora (w przypadku korespondencji na adres siedziby Administratora, prosimy o zamieszczenie dopisku "IOD"). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

4) Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane:

a) w celu przeprowadzenia Konkursu podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ("Rozporządzenie"); prawnie uzasadniony interes Administratora polega na przeprowadzeniu konkursu (w tym przekazaniu nagrody);

c) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora; podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

5) Dane osobowe Uczestnika mogą zostać przekazywane Fundatorowi w celu umożliwienia odbioru nagrody, o której mowa § 5 ust. 1 lit. a)

6) Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu, a w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z konkursu lub obrony przed roszczeniami przez Administratora - przez okres ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

7) Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych Uczestnika oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

8) Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

9) Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w pkt 4a) powyżej z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika. Dla celów dowodowych, Administrator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Administratora lub elektroniczną na adres kobieta@agora.pl

10) Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w konkursie - niepodanie danych osobowych uniemożliwi przekazanie nagrody.