Regulamin konkursu "W moim klimacie"

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu o nazwie "W moim klimacie" zwanego dalej "Konkursem" jest
Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 47.665.426,00 zł wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Philips Lighting Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Pile (adres: ul. Kossaka 150, 64-920 Piła), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000491219, NIP: 5272707130, REGON: 147031179 , zwana dalej „Fundatorem”.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony na fan page'u serwisu Kobieta.gazeta.pl, utrzymywanym przez Organizatora na stronach serwisu społecznościowego Facebook.com, dostępnym pod adresem URL: https://www.facebook.com/kobieta.gazeta/, dalej zwanym „Fan Page'em Serwisu”, w dniach od 23 lipca 2018 roku do 30 lipca 2018 roku.
4. Podstawy organizacji Konkursu oraz prawa i obowiązki jego uczestników określają
Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa.
5. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie Serwisu Kobieta.gazeta.pl.


§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.
1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz Fundatora, jak
również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
4. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.
5. Udział w Konkursie mogą wziąć użytkownicy serwisu Facebook.com. Uczestnik
zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu serwisu Facebook.com.


§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 23 lipca 2018 roku od godziny
11:00 do dnia 30 lipca 2018 roku do godziny 23:59, na Fan Page'u Serwisu zamieścić w
komentarzu zdjęcie stanowiące pracę konkursową na temat wskazany w poście
konkursowym: tj: „"W moim klimacie.... pokaż, nam swoje ulubione miejsce w
domu/mieszkaniu w którym lubisz spędzać najwięcej czasu"”; zdjęcie może zostać opatrzone komentarzem w formie pisemnej, przy czym wypowiedź nie może przekroczyć 1000 znaków (ze spacjami).
2. Zgłoszenie pracy konkursowej następuje poprzez zamieszczenie wypowiedzi za pomocą funkcji „Dodaj komentarz”, w którym to momencie zapisany zostaje na serwerze czas przesłania pracy konkursowej.
3. Z zastrzeżeniem postanowienia § 5 ust. 4, każdy uczestnik Konkursu może zgłosić do
Konkursu dowolną liczbę prac konkursowych.
4. Po przesłaniu pracy konkursowej w sposób określony w ust. 1 i 2, uczestnik nie może
dokonywać w niej żadnych zmian.
5. Uczestnik Konkursu zapewnia, że zgłoszona przez niego praca konkursowa nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a  uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu.
Odpowiedzi konkursowe nie mogą mieć charakteru reklamowego. W odpowiedziach
konkursowych nie można używać nazw firm ani podawać jakichkolwiek informacji, które
mogłyby wskazywać na jakąkolwiek firmę lub sugerować jej nazwę albo nazwy jej
produktów lub ich charakterystykę.
6. Prace konkursowe zostaną zamieszczone na stronach Fan Page'u Serwisu, mogą zostać także zamieszczone na stronach serwisu Kobieta.Gazeta.pl, jak również na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora. Zwycięskie prace konkursowe mogą zostać zamieszczone na stronie serwisu internetowego Fundatora i na fan page'u Fundatora utrzymywanego w serwisie Facebook.com.


§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.
1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają
warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.
2. Spośród prac konkursowych zgłoszonych przez uczestników, spełniających warunki
określone w ust. 1 powyżej, jury wskaże 7 najciekawszych, a uczestnikom, którzy je nadesłali zostaną przyznane nagrody określone w § 5 ust. 1.
3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.
4. Organizator do dnia 10 sierpnia 2018 roku opublikuje na Fan Page'u (pod postem
konkursowym) wyniki Konkursu oraz powiadomi o wynikach Konkursu nagrodzonych
uczestników, wysyłając wiadomość za pomocą systemu komunikacji dostępnego w serwisie Facebook.com.
5. Nagrodzony uczestnik obowiązany jest niezwłocznie przekazać Organizatorowi w sposób określony w zawiadomieniu o wygranej dane niezbędne do przesłania nagrody tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu.


§ 5. Nagrody.
1. Nagrodą w Konkursie jest 7 zestawów produktów od Philips Lighting Poland sp. z o.o., w skład których wchodzą: żarówka klasyczna Philips LED Scene Switch i designerska żarówka Philips LED Scene Switch – po jednym zestawie dla każdego z uczestników, o których mowa w § 4 ust. 2.
2. Nagrody konkursowe zostaną wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
3. Nagrody zostaną wysłane pocztą kurierską w terminie 14 (czternastu) dni od przesłania przez uczestnika wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody, zgodnie z § 4 ust. 5, na adres pocztowy wskazany przez uczestnika zgodnie z § 4 ust. 5 Regulaminu.
4. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą
Regulaminem.


§ 6. Postępowanie reklamacyjne.
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać wraz z
uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres kobieta@agora.pl dopiskiem „Konkurs FB Kobieta.Gazeta.pl – „"W moim klimacie”” w terminie 30 dni od daty opublikowanie wyników Konkursu.
2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich
otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.


§ 7. Ochrona danych osobowych.
1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie („Administrator”).
2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: kobieta@agora.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym każdy uczestnik może
skontaktować się poprzez adres e-mail iod@agora.pl lub pisemnie na adres siedziby
Administratora (w przypadku korespondencji na adres siedziby Administratora, prosimy o
zamieszczenie dopisku „IOD”). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
4. Dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzane:
a) w celu przeprowadzenia Konkursu, a podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („Rozporządzenie”); prawnie uzasadniony interes Administratora polega na przeprowadzeniu konkursu (w tym przekazaniu nagrody);
b) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi
roszczeniami przez Administratora; podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie
uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
5. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przekazywane podmiotom świadczącym
Administratorowi usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu tj. dostawcy usług
informatycznych, a dane zwycięzców działającej na zlecenie Fundatora agencji
FLEISHMAN-HILLARD SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, ul. Ogrodowa 58, 00-876
Warszawa oraz podmiotom świadczącym usługi kurierskie na potrzeby wysyłki nagród.
6. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres niezbędny do
przeprowadzenia konkursu, a w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z konkursu lub obrony przed roszczeniami przez Administratora - przez okres ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie
wynikającym z przepisów prawa.
7. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
8. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych.
9. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w ust. 4a) i b) powyżej z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją uczestnika. Dla celów dowodowych, Administrator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Administratora lub elektroniczną na adres iod@agora.pl
10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w konkursie - niepodanie danych osobowych uniemożliwi przekazanie nagrody.
11. Powyższe postanowienia nie dotyczą przetwarzania danych osobowych użytkownicy
serwisu Facebook.com przez administratora serwisu Facebook.com