Regulamin konkursu "Jesień mi nie straszna"

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu o nazwie „Jesień mi nie straszna” zwanego dalej "Konkursem" jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 46 580 831 zł, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest L'biotica sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul.
Nowatorów 11, 80-298 Gdańsk, NIP: 5223059990 REGON: 364172259, KRS: 0000611603, kapitał zakładowy w wysokości 625.000 zł, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS, zwana dalej „Fundatorem”.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora na fan page'u serwisu
Kobieta.Gazeta.pl, utrzymywanym w serwisie Facebook.com, dostępnym pod adresem URL: https://www.facebook.com/kobieta.gazeta/, dalej zwanym „Fan Page'em Serwisu”, w dniach od 16 października 2018 roku do 22 października 2018 roku.
4. Podstawy organizacji Konkursu oraz prawa i obowiązki jego uczestników określają
Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa.
5. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie serwisu Kobieta.Gazeta.pl pod adresem
URL: https://kobieta.gazeta.pl/kobieta/7,148342,23950992,regulamin-konkursu-energia-oporanku.html.
§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.
1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz Fundatora, jak
również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
4. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.
5. Udział w Konkursie mogą wziąć użytkownicy serwisu Facebook.com. Uczestnik
zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu serwisu Facebook.com.
§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 16 października 2018 roku od
godziny 12:00 do dnia 22 października 2018 roku do godziny 23:59, na Fan Page'u Serwisu zamieścić komentarz będący odpowiedzią na zadanie konkursowe zamieszczone w poście konkursowym: tj: „Jesień mi niestraszna! Tak się rozpieszczam. Napisz nam swoje sposoby na przetrwanie chłodnych wieczorów”; przy czym wypowiedź nie może przekroczyć 700 znaków (ze spacjami).
2. Zgłoszenie pracy konkursowej następuje poprzez zamieszczenie wypowiedzi za pomocą funkcji „Dodaj komentarz”, w którym to momencie zapisany zostaje na serwerze czas przesłania pracy konkursowej.
3. Z zastrzeżeniem postanowienia § 5 ust. 4, każdy uczestnik Konkursu może zgłosić do
Konkursu dowolną liczbę prac konkursowych.
4. Po przesłaniu pracy konkursowej w sposób określony w ust. 1 i 2, uczestnik nie może
dokonywać w niej żadnych zmian.
5. Uczestnik Konkursu zapewnia, że zgłoszona przez niego praca konkursowa nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu. Prace konkursowe nie mogą mieć charakteru reklamowego. W pracach konkursowych nie można używać nazw firm ani podawać jakichkolwiek informacji, które mogłyby wskazywać na jakąkolwiek firmę lub sugerować jej nazwę albo nazwy jej produktów lub ich charakterystykę.
6. Prace konkursowe zamieszczone na Fan Page'u Serwisu, mogą zostać także zamieszczone na stronach serwisu Kobieta.Gazeta.pl, jak również na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora. Zwycięskie prace konkursowe mogą zostać zamieszczone na stronie serwisu internetowego Fundatora i na fan page'u Fundatora utrzymywanych w serwisie Facebook.com.
§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.
1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają
warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.
2. Spośród prac konkursowych zgłoszonych przez uczestników, spełniających warunki
określone w ust. 1 powyżej, jury wskaże 10 najciekawszych prac, a uczestnikom, którzy je
nadesłali zostaną przyznane nagrody określone w § 5 ust. 1.
3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.
4. Organizator do dnia 05 listopada 2018 roku opublikuje na Fan Page'u Serwisu (pod postem konkursowym) wyniki Konkursu oraz powiadomi o wynikach Konkursu nagrodzonych uczestników, wysyłając wiadomość za pomocą systemu komunikacji dostępnego w serwisie Facebook.com.
5. Nagrodzony uczestnik obowiązany jest niezwłocznie przekazać Organizatorowi w sposób określony w zawiadomieniu o wygranej dane niezbędne do przesłania nagrody tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu.
§ 5. Nagrody.
1. Nagrodą w Konkursie jest 10 zestawów kosmetyków L'biotica, w skład każdego zestawu wchodzą:
L'biotica Eclat Glow Cream - Krem Liftingująco-Odbudowujący 50 ml,
BIOVAX Botanic Termo-kuracja, zabieg olejowania włosów 15 ml,
L'biotica Odmładzające płatki pod oczy ze śluzem ślimaka,
BIOVAX Hair Spa TermoCap - Turban do włosów,
- po jednym zestawie dla każdego z uczestników, o których mowa w § 4 ust. 2.
2. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
3. Nagrody zostaną wysłane pocztą kurierską w terminie 14 (czternastu) dni od przesłania przez uczestnika wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody, zgodnie z § 4 ust. 5, na adres pocztowy wskazany przez uczestnika zgodnie z § 4 ust. 5 Regulaminu.
4. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą
Regulaminem.
§ 6. Postępowanie reklamacyjne.
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać wraz z
uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres kobieta@agora.pl dopiskiem „Konkurs FB Kobieta.Gazeta.pl – Energia o poranku” w terminie 30 dni od daty opublikowanie wyników Konkursu.
2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich
otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.
§ 7. Ochrona danych osobowych.
1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, adres ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa („Administrator”).
2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: kobieta@agora.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym każdy uczestnik może
skontaktować się poprzez adres e-mail iod@agora.pl lub pisemnie na adres siedziby
Administratora (w przypadku korespondencji na adres siedziby Administratora, prosimy o
zamieszczenie dopisku „IOD”). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
4. Dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzane:
a) w celu przeprowadzenia Konkursu podstawą prawną przetwarzania danych jest
prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) („Rozporządzenie”); prawnie uzasadniony interes
Administratora polega na przeprowadzeniu konkursu (w tym przekazaniu nagrody);
b) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi
roszczeniami przez Administratora; podstawą prawną przetwarzania danych jest
prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
5. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przekazywane podmiotom świadczącym
Administratorowi usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu tj. dostawcy usług
informatycznych, a dane laureatów na potrzeby wysyłki nagród oraz publikacji wyników
Konkursu Fundatorowi oraz podmiotom świadczącym usługi pocztowe/kurierskie.
6. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do
przeprowadzenia konkursu, a w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z konkursu lub obrony przed roszczeniami przez Administratora – przez okres ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
7. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
8. Uczestnikowi Konkursu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
9. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych dla celów wskazanych w pkt 4a) i 4b) powyżej z przyczyn
związanych ze szczególną sytuacją uczestnika Konkursu. Dla celów dowodowych,
Administrator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby
Administratora lub elektroniczną na adres iod@agora.pl.
10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w konkursie - niepodanie danych osobowych uniemożliwi przekazanie nagrody.
11. Powyższe postanowienia nie dotyczą przetwarzania danych osobowych użytkowników
serwisu Facebook.com przez administratora serwisu Facebook.com.