Regulamin Plebiscytu The Best of New Beauty

Regulamin

Regulamin plebiscytu The Best of New Beauty ("Regulamin")

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA PLEBISCYTU

1.1. Organizatorem plebiscytu „The Best of New Beauty" (dalej „Plebiscyt") oraz towarzyszącego mu konkursu (dalej „Konkurs"), jak również fundatorem nagród w Konkursie jest: Agora S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, o kapitale zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 46 580 831,00 zł, wpłaconym w całości, NIP 526-030-56-44 (dalej „Organizator"), właściciel i wydawca serwisu internetowego Kobieta.Gazeta.pl dostępnego pod adresem https://kobieta.gazeta.pl/kobieta/0,0.html (dalej „Serwis").

1.2. Fundatorami nagród w Konkursie są także:

1.2.1. PHILIPS POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 195 B, 02-222 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037385, kapitał zakładowy 68 497 880,00 zł, NIP 5260210955.

1.2.2. Dr Irena Eris S.A. z siedzibą w Piasecznie,  ul. Armii Krajowej 12, 05-500 Piaseczno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000051003, kapitał zakładowy w wysokości: 35 556 400,00 zł, NIP 123-02-88-525, REGON 01218641000000.

1.2.3. SŁODKIE UPOMINKI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., z siedzibą w Warszawie, ul. Chełmżyńska 180 H, 04-464 Warszawa, NIP 9522182772, REGON 380451018, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000746915, wysokość kapitału zakładowego 50.000,00 złotych.

1.2.4. SUNEWMED+ sp. z o.o. z siedzibą w Żernikach, ul. Przemysłowa 16, 62-023 Żerniki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000740017, kapitał zakładowy 5 000 zł, NIP 7773328025.

1.2.5. TIME FOR WAX sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ludwika Narbutta 82, 02-529 Warszawa, NIP 5213666292, REGON 147104560, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000497869,  kapitał zakładowy 899 000,00 zł.

(Dalej łącznie „Fundatorzy").

1.3 Organizator informuje o Plebiscycie na stronach Serwisu, jak również na profilu Serwisu w serwisie Facebook.com (dalej "Profil FB") oraz w serwisie Instagram.com (dalej „Profil Instagram").

1.4. Plebiscyt zostanie przeprowadzony w terminie od dnia 01 czerwca 2022 do dnia 22 listopada 2022 roku.

1.5. Regulamin określa zasady przebiegu Plebiscytu, wyłonienia jego laureatów oraz laureatów Konkursu.

1.6. Organizator powołuje Komisję ds. Plebiscytu, której zadaniem jest prowadzenie prac przewidzianych Regulaminem oraz nadzór nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu.

1.7. Komisja ds. Plebiscytu składa się z 3 osób, pracowników lub jurorów delegowanych przez Organizatora.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PLEBISCYCIE

2.1. Uczestnikami Plebiscytu mogą być firmy lub osoby z branży urodowej, zaproszone przez Organizatora do wzięcia udziału w Plebiscycie („Uczestnicy Plebiscytu"). Przy czym propozycje kandydatów biorących udział w Plebiscycie według kategorii określonych w punkcie 3.5 zgłaszać mogą na adres e-mail: plebiscyt_beauty@agora.pl  podmioty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jak również przedstawiciele redakcji Serwisu, użytkownicy Serwisu, Profilu FB, Profilu Instagram. Komisja ds. Plebiscytu dokona każdorazowo weryfikacji zgłoszonych propozycji według kryteriów określonych w Regulaminie.

2.2. Plebiscyt obejmuje: produkty, usługi, rozwiązania oraz osobowości z branży urodowej, zgodnie z kategoriami określonymi w punkcie 3.5.

2.3. Podstawowe uczestnictwo w Plebiscycie jest nieodpłatne.

2.4. Organizator dopuszcza odpłatność przy wyborze pakietu dodatkowych świadczeń promocyjnych wybranych przez Uczestnika Plebiscytu według Cennika Organizatora.

2.5. Do Plebiscytu mogą zostać zakwalifikowane produkty, usługi, rozwiązania, osoby z branży urodowej, które pojawiły się na polskim rynku w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 lipca 2022 roku lub w tym okresie przeszły znaczące zmiany, modyfikacje, lub w istotny sposób wpłynęły na obraz branży urodowej w Polsce, z wyłączeniem produktów, usług, rozwiązań i osób, które brały udział w poprzedniej edycji Plebiscytu tj. zostały do poprzedniej edycji Plebiscytu zakwalifikowane i poddane głosowaniu użytkowników.

2.6. Uczestnicy Plebiscytu obowiązani są do przestrzegania zasad określonych Regulaminem.

3. ZASADY I PRZEBIEG PLEBISCYTU

3.1. Plebiscyt ma na celu wyłonienie najlepszych produktów, usług, rozwiązań oraz osobowości z branży urodowej w danym roku w Polsce zgodnie z kategoriami określonymi w punkcie 3.5.

3.2. Plebiscyt odbywa się od dnia 03 października 2022 roku do dnia 01 listopada 2022 roku, przy czym dokonywanie zgłoszeń do Plebiscytu następuje w dniach 01 czerwca 2022 roku – 11 września 2022 roku.

3.3. W przypadku skorzystania przez Uczestnika Plebiscytu z pakietu dodatkowych świadczeń wg punktu 2.3, możliwe jest wykonywanie tych świadczeń przed i/lub po starcie Plebiscytu, zgodnie z zaakceptowaną ofertą.

3.4. Uczestnik Plebiscytu przesyła na udostępnionej przez Organizatora formatce „Zgłoszenie kandydata do Plebiscytu The Best of New Beauty 2022", swoje propozycje zakwalifikowania danego kandydata do kategorii wraz z załącznikiem w postaci co najmniej jednej fotografii (format jpg lub png, w rozmiarze minimum 730x600 pikseli). W przypadku zgłoszenia produktu należy przesłać fotografię typu packshot.

3.5. Zakwalifikowanie kandydata może nastąpić do jednej z następujących kategorii:

3.5.1.Najlepsza polska marka;

3.5.2. Sklep internetowy roku;

3.5.3. Innowacja urodowa roku;

3.5.4. Produkty warte szaleństwa;

3.5.5. Ekoprzemiana roku;

3.5.6. Ulubieniec makijażowy

3.5.7. Hit do włosów;

3.5.8. Osobowość beauty roku;

3.5.9. Hit home beauty;

3.5.10. Hit for men;

3.5.11. Kosmetyki dla mam i dzieci;

3.5.12. Marka zaangażowana.

3.6. Formatka powinna zostać przesłana na adres mailowy plebiscyt_beauty@agora.pl wraz z danymi kontaktowymi Uczestnika Plebiscytu, najpóźniej do 11 września 2022 roku.

3.7. Komisja ds. Plebiscytu może zmienić sugerowaną przez Uczestnika Plebiscytu kwalifikację dla spójności prezentowanych kategorii.

3.8. Produkty, usługi, rozwiązania oraz osoby z branży urodowej zakwalifikowane przez Komisję ds. Plebiscytu zostaną poddane ocenie i głosowaniu użytkowników Serwisu (etap I Plebiscytu). Następnie spośród kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w głosowaniu użytkowników w każdej kategorii jury wybierze laureata nagrody głównej „The Best of New Beauty" (etap II).

3.9 Etap I. Przebieg głosowania użytkowników Serwisu.

3.9.1 Do każdej z kategorii zakwalifikowanych i poddanych głosowaniu użytkowników Serwisu zostanie od 2 do 14 kandydatów.

3.9.2. Głosowanie użytkowników Serwisu w Plebiscycie odbywa się w terminie od dnia 03 października 2022 roku od godziny 12.00 do dnia 01 listopada 2022 roku do godziny 23.59.

3.9.3 Głosować w Plebiscycie mogą użytkownicy Serwisu. Każdy użytkownik może oddać tylko jeden głos w danej kategorii Plebiscytu.

3.9.4 Głosowanie użytkowników odbywa się przy użyciu funkcjonalności udostępnionych na stronie Plebiscytu przez zaznaczenie najlepszego kandydata w danej kategorii (opcja jednokrotnego wyboru).

3.9.5 Głosujący w Plebiscycie obowiązani są do przestrzegania zasad określonych Regulaminem.

3.9.6 Wybór zwycięzcy każdej kategorii nastąpi na podstawie zsumowania punktów głosowania użytkowników Serwisu. Zwycięzcą w poszczególnej kategorii zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę punktów w głosowaniu użytkowników Serwisu.

3.9.7 Spośród wszystkich kandydatów zakwalifikowanych we wszystkich kategoriach Plebiscytu wybrany zostanie laureat nagrody publiczności. Nagroda ta przyznana zostanie kandydatowi, który uzyskał największą liczbę punktów w głosowaniu użytkowników Serwisu.

3.10. Etap II. Przebieg głosowania Jury

3.10.1 Jury Plebiscytu składa się z łącznie trzech osób, w tym przedstawicieli redakcji Serwisu oraz innych osób wybranych przez redakcję Serwisu.

3.10.2 Obrady i głosowanie jury odbędą się w terminie 02 listopada 2022 roku – 21 listopada 2022 roku.

3.10.3 Spośród zwycięzców poszczególnych kategorii Plebiscytu, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w głosowaniu użytkowników, jury wybierze laureata nagrody głównej „The Best of New Beauty" – największe odkrycie na rynku branży urodowej w minionym roku. Decyzja jury ma charakter uznaniowy. Jury dokonując wyboru weźmie pod uwagę: innowacyjność, wpływ na branżę urodową, zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju, oryginalność.

3.11 Wyniki Plebiscytu tj. zwycięzcy poszczególnych kategorii Plebiscytu w głosowaniu użytkowników Serwisu, laureat nagrody publiczności oraz laureat nagrody głównej „The Best of New Beauty" zostaną ogłoszone podczas uroczystego finału Plebiscytu w dniu 22 listopada 2022 roku oraz opublikowane w Serwisie najpóźniej do dnia 23 listopada 2022 roku.

3.12 Uczestnikom zakwalifikowanym do Plebiscytu przysługuje prawo do posługiwania się oznaczaniem informującym o nominacji w danej kategorii Plebiscytu według zasad szczegółowo określonych w załączniku do Regulaminu. Zwycięzcom Plebiscytu tj. zwycięzcom poszczególnych kategorii Plebiscytu w głosowaniu użytkowników Serwisu, laureatowi nagrody publiczności oraz laureatowi nagrody głównej „The Best of New Beauty" przysługuje prawo do posługiwania się przyznanym w Plebiscycie tytułem oraz logotypem Plebiscytu według zasad szczegółowo określonych w załączniku do Regulaminu.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA W GŁOSOWANIU ORAZ KONKURSIE DLA GŁOSUJĄCYCH W PLEBISCYCIE

4.1. Głosujący w Plebiscycie mogą wziąć udział w Konkursie i odpowiedzieć na pytanie Organizatora zawarte w formularzu głosowania, tj. „Dlaczego wybrałeś ten produkt/usługę/osobę/rozwiązanie? Uzasadnij krótko swój wybór." Z zastrzeżeniem postanowień punktów 3.9.3 oraz 4.11, Uczestnik może przedstawić i zgłosić do Konkursu uzasadnienie jednej lub więcej kategorii. Przy czym każde uzasadnienie traktowane jest jak odrębna praca konkursowa.

4.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, Fundatorów lub Uczestników Plebiscytu, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4.3. Konkurs odbywa się na stronie Serwisu.

4.4. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 03 października 2022 roku od godziny 12:00 do dnia 01 listopada 2022 roku do godziny 23:59:

- oddać ważny głos w Plebiscycie, tj. głosujący musi skorzystać z formularza głosowania dostępnego w Serwisie i oznaczyć wybrane produkt/usługę/osobę/rozwiązanie, w danej kategorii poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola oraz wysłać głos poprzez naciśnięcie pola GŁOSUJ (po oddaniu głosu w sposób określony powyżej uczestnik Konkursu nie może dokonywać w nim żadnych zmian),

- odpowiedzieć na pytanie dostępne pod polem wyboru („Dlaczego wybrałeś ten produkt/usługę/osobę/rozwiązanie? Uzasadnij krótko swój wybór."), pozostawić niezbędne do kontaktu dane osobowe (imię, nazwisko, adres email, numer telefonu) oraz wysłać odpowiedź wraz z danymi do kontaktu. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest zapewnić, że zgłoszona przez niego praca konkursowa nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu,

- mieć ukończone 18 lat.

4.5. Po zakończeniu głosowania spośród zgłoszonych prac konkursowych spełniających wymogi Regulaminu Komisja ds. Plebiscytu wybierze najciekawsze prace. Dokonując wyboru, Komisja ds. Plebiscytu będzie się kierować pomysłowością i kreatywnością wypowiedzi konkursowych. Komisja ds. Plebiscytu wskaże:

5 laureatów pierwszego miejsca,

5 laureatów drugiego miejsca,

10 laureatów trzeciego miejsca,

5 laureatów czwartego miejsca,

7 laureatów piątego miejsca,

7 laureatów szóstego miejsca,

6 laureatów siódmego miejsca,

25 laureatów ósmego miejsca,

20 laureatów wyróżnień.

Laureatom Konkursu zostaną przyznane nagrody, określone w pkt 4.7 Regulaminu.

4.6. Nagrodzeniu uczestnicy Konkursu zobowiązani są niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o wygranej w sposób określony w zawiadomieniu przekazać Organizatorowi dane niezbędne do przesłania nagrody tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu.

4.7. Nagrodami w Konkursie są:

4.7.1. nagroda za zajęcie pierwszego miejsca (pięciu laureatów):

lokówka Philips Sense IQ BHB886/00 o wartości 769,00 zł;

4.7.2. nagroda za zajęcie drugiego miejsca (pięciu laureatów):

prostownica Philips Sense IQ BHS830/00 o wartości 639,00  zł;

4.7.3. nagroda za zajęcie trzeciego miejsca (dziesięciu laureatów):

zestaw kosmetyków Time for Wax o wartości 250 zł;

4.7.4. nagroda za zajęcie czwartego miejsca (pięciu laureatów):

zestaw kosmetyków SunNew o wartości 200 zł;

4.7.5. nagroda za zajęcie piątego miejsca (siedmiu laureatów):

zestaw słodyczy Choco Maya Kuferek Tesoro o wartości 136,50 zł;

4.7.6. nagroda za zajęcie szóstego miejsca (siedmiu laureatów):

zestaw słodyczy Kuferek Perłowy o wartości 128,50 zł;

4.7.7. nagroda za zajęcie siódmego miejsca (sześciu laureatów):

zestaw słodyczy Skład Praski Puszka Niebiański Podwieczorek o wartości 103,05 zł;

4.7.8. nagroda za zajęcie ósmego miejsca (dwudziestu pięciu laureatów):

Voucher Time for Wax o wartości 100 zł;

4.7.9. wyróżnienie (dwudziestu laureatów):

zestaw kosmetyków LIRENE o wartości 86 zł.

4.8. Najpóźniej do dnia 30 listopada 2022 roku Organizator opublikuje na stronie Serwisu wyniki Konkursu oraz powiadomi o nich drogą mailową laureatów Konkursu.

4.9. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską w terminie 30 dni od dnia przesłania przez uczestnika Konkursu danych niezbędnych do przekazania nagrody. Organizator nie oferuje możliwości wysłania nagrody poza terytorium Polski.

4.10. Uczestnictwo w głosowaniu i Konkursie jest nieodpłatne.

4.11. Uczestnik Konkursu może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą w Regulaminie.

4.12. Z chwilą wydania nagrody określonej w punkcie 4.7 Organizator nabywa majątkowe prawa autorskie do nagrodzonej pracy konkursowej zwycięzcy wraz z wyłączonym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich. Przeniesienie praw, o których mowa powyżej, nastąpi na podstawie pisemnego oświadczenia nagrodzonego uczestnika na następujących polach eksploatacji:

4.12.1 w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu: wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

4.12.2 w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono: wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

4.12.3 w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie (w tym: obrazem lub obrazem i dźwiękiem, przewodowo lub bezprzewodowo, naziemnie lub satelitarnie, telefonicznie i telekomunikacyjnie, na platformach cyfrowych i innych), a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (także w systemach „on-demand" („na żądanie"), w tym zarówno w sieciach przewodowych lub bezprzewodowych, powszechnie dostępnych, jak i dostępnych po spełnieniu określonych warunków, a także w sieciach zamkniętych, nadto we wszystkich technikach i technologiach, w tym m. in.: w sieciach informatycznych – internecie, intranecie i innych, w sieciach telekomunikacyjnych i teleinformatycznych obejmujących technologie GSM, GPRS, UMTS i pozostałe  (przy wykorzystaniu m.in. WAP, MMS, EMS, IVR itp.), a także publiczne udostępnianie utworu poprzez telewizję mobilną, w tym w technologii DVB-H,

4.12.4 Przy czym, wykorzystanie utworów na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji będzie mogło następować w następujących formach: rozpowszechnianie w całości lub częściach, samodzielnie lub w dziełach innych podmiotów, a także w połączeniu z dziełami innych podmiotów, po opracowaniu przy zastosowaniu wszelkich technik plastycznych i graficznych, zmiany kolorystyki i nasycenia barw, skal i proporcji, czcionek, po dokonaniu opracowania redakcyjnego, polegającego m.in. na wprowadzeniu śródtytułów,  podtytułów. Przeniesienie praw, o których mowa powyżej nie będzie ograniczone pod względem celu rozpowszechniania utworów, ani też pod względem czasowym czy terytorialnym, a prawa te mogą być przenoszone na inne podmioty beż żadnych ograniczeń.

5. REKLAMACJE

5.1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Plebiscytem i Konkursem należy składać pisemnie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa lub na adres e-mail plebiscyt_beauty@agora.pl  z dopiskiem „The Best of New Beauty".

5.2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – INFORMACJA, DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE W ZWIĄZKU Z PLEBISCYTEM I KONKURSEM

6.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Plebiscytem lub Konkursem jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa („Administrator").

6.2 Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@agora.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

6.3 Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym każda osoba, której dane dotyczą może skontaktować się poprzez adres e-mail iod@agora.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora (w przypadku korespondencji na adres siedziby Administratora, prosimy o zamieszczenie dopisku „IOD"). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

6.4 Dane osobowe są przetwarzane:

6.4.1 w celu przeprowadzenia Plebiscytu lub odpowiednio Konkursu - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („Rozporządzenie"); prawnie uzasadniony interes Administratora polega na przeprowadzeniu Plebiscytu i Konkursu (w tym przekazaniu nagrody);

6.4.2 w celu realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia);

6.4.3 w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora; podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

6.5 Dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym Administratorowi usługi związane z przeprowadzeniem Plebiscytu lub odpowiednio Konkursu, tj. dostawcy usług informatycznych oraz podmiotom uczestniczącym w przekazaniu nagród.

6.6 Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Plebiscytu i Konkursu, a w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Plebiscytu i Konkursu lub obrony przed roszczeniami przez Administratora – przez okres ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

6.7 Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do jej danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

6.8 Osobie, której dane dotyczą przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.9 Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w pkt 6.4.1 i 6.4.3 powyżej z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Administrator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Administratora lub elektroniczną na adres iod@agora.pl.

6.10 Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Plebiscycie i odpowiednio - Konkursie - niepodanie danych osobowych uniemożliwi przekazanie nagrody.

7. Prawo do odstąpienia od udziału w Konkursie.

7.1   Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do odstąpienia od udziału w Konkursie w terminie 14 dni od dnia przystąpienia do Konkursu tj. od dnia dokonania zgłoszenia w sposób określony w punkcie 4.4.

7.2   Uczestnik Konkursu może skorzystać z prawa do odstąpienia od udziału w Konkursie składając jednoznaczne oświadczenie i wysyłając to oświadczenie pocztą na adres Agora S.A. ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa lub pocztą elektroniczną np. na adres plebiscyt_beauty@agora.pl  lub faksem na numer (22) 555 54 44 przed upływem terminu określonego w ust. 1. Uczestnik może złożyć powyższe oświadczenie korzystając ze wzoru formularza, o którym mowa w ust. 3 poniżej. Skorzystanie ze wzoru nie jest jednak obowiązkowe.

7.3   Wzór formularza:

Ja ............................................................ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od udziału w Konkursie pn. „…………………….".

Data zgłoszenia udziału w Konkursie: ...................

Imię i nazwisko uczestnika ..................

Adres uczestnika .................

Podpis uczestnika (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) .............................

Data ..........................

7.4   Jeżeli z prawa do odstąpienia, o którym mowa w niniejszym paragrafie skorzysta zwycięzca Konkursu, jury w terminie w 3 (trzech) dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia uczestnika o  odstąpieniu uczestnika od udziału w Konkursie, wskaże nowego zwycięzcę, o czym poinformuje na stronie Serwisu. W takim przypadku odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia punktu 4.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1 Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Plebiscytu i Konkursu.

8.2 Regulamin oraz dodatkowe informacje na temat Plebiscytu i Konkursu są dostępne na stronie internetowej https://kobieta.gazeta.pl/thebestofnewbeauty/0,0.html oraz w siedzibie Organizatora.

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU PLEBISCYTU "The Best of New Beauty" ("Regulamin")

ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYZNANEGO W PLEBISCYCIE TYTUŁU ORAZ LOGOTYPU PLEBISCYTU  "The Best of New Beauty" („Plebiscyt")

Uczestnikom zakwalifikowanym do Plebiscytu przysługuje prawo do posługiwania się oznaczaniem informującym o nominacji w danej kategorii Plebiscytu oraz logotypem Plebiscytu według zasad szczegółowo określonych w niniejszym załączniku do Regulaminu.

Zwycięzcom Plebiscytu tj. zwycięzcom poszczególnych kategorii Plebiscytu w głosowaniu użytkowników Serwisu, laureatowi nagrody publiczności oraz laureatowi nagrody głównej „The Best of New Beauty" przysługuje prawo do posługiwania się przyznanym w Plebiscycie tytułem oraz logotypem Plebiscytu według zasad szczegółowo określonych w niniejszym załączniku do Regulaminu.

Organizator Plebiscytu, właściciel i wydawca serwisu internetowego Kobieta.Gazeta.pl („Serwis") tj. Agora S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, o kapitale zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 46 580 831,00 zł, wpłaconym w całości, NIP 526-030-56-44 („Organizator") udziela niniejszym w zakresie i nas zasadach określonych w niniejszym załączniku zezwolenia na korzystanie następujących oznaczeń związanych z udziałem w Plebiscycie:

3.1. uczestnikom zakwalifikowanym do Plebiscytu na korzystanie z oznaczenia wskazującego na status przyznany w Plebiscycie tj. „Nominowany w kategorii …. Plebiscytu The Best of New Beauty 20.." lub „Nominowany w Plebiscycie The Best of New Beauty 20.." samodzielnie lub wraz odpowiednim oznaczeniem graficznym Plebiscytu;

3.2.  zwycięzcom poszczególnych kategorii Plebiscytu w głosowaniu użytkowników Serwisu na korzystanie z oznaczenia wskazującego na status przyznany w Plebiscycie tj. „Zwycięzca w kategorii … Plebiscytu The Best of New Beauty 20.." samodzielnie lub wraz odpowiednim oznaczeniem graficznym Plebiscytu;

3.3. laureatowi nagrody publiczności na korzystanie z oznaczenia wskazującego na status przyznany w Plebiscycie tj. „Laureat nagrody publiczności Plebiscytu The Best of New Beauty 20.." samodzielnie lub wraz odpowiednim oznaczeniem graficznym Plebiscytu;

3.4. laureatowi nagrody głównej „The Best of New Beauty" na korzystanie z oznaczenia wskazującego na status przyznany w Plebiscycie tj. "Laureat nagrody głównej Plebiscytu The Best of New Beauty 20.." lub "The Best of New Beauty 20.." samodzielnie lub wraz odpowiednim oznaczeniem graficznym Plebiscytu.

Zezwolenie na korzystanie z oznaczeń określonych w pkt 3 obejmuje samodzielne słowne wskazanie statusu zgodnie z brzmieniem podanym wyżej jak również słowne wskazanie statusu zgodnie z brzmieniem podanym wyżej wraz z oznaczeniem graficznym Plebiscytu, nie obejmuje natomiast samodzielnego posługiwania się oznaczeniem graficznym Plebiscytu.

Korzystanie z oznaczeń określonych w pkt 3 wymaga wskazania właściwego roku edycji Plebiscytu oraz wypełnienia warunków i wytycznych określonych w specyfikacji technicznej znaku (księga znaku). Odpowiednia specyfikacja techniczna zostanie udostępniona przez Organizatora na żądanie uprawnionego uczestnika Plebiscytu.

Zezwolenie na korzystanie z oznaczeń określonych w pkt 3 jest ograniczone w czasie i obejmuje następujące okresy:

6.1  okres od dnia ogłoszenia listy nominowanych do dnia ogłoszenia wyników Plebiscytu – w przypadku oznaczenia, o którym mowa w pkt 3.1;

6.2  okres 12 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników Plebiscytu – w przypadku oznaczeń, o których mowa w pkt 3.2, 3.3 i 3.4.

Przy czym po upływie wskazanego wyżej okresu dopuszczalne jest korzystanie z oznaczeń przewidzianych w pkt 3.1. – 3.4 w materiałach archiwalnych, a w przypadku zamieszczenia oznaczeń na opakowaniach produktu zgodnie z pkt 7.4 na produktach, które w okresie trwania zezwolenia zostały wyprodukowane z danym oznaczeniem na opakowaniu.

Zezwolenie obejmuje korzystanie z oznaczeń przewidzianych w pkt 3.1 - 3.4 wyłącznie w odniesieniu do produktu, usługi, rozwiązania lub osobowości, która uzyskała nominację lub zwyciężyła w Plebiscycie, na potrzeby promowania i popularyzowania informacji o udziale w Plebiscycie w następującym zakresie:

7.1. zamieszczenie na stronie internetowej uprawnionego uczestnika Plebiscytu;

7.2. zamieszczenia na kanałach/profilach uprawnionego uczestnika Plebiscytu utrzymywanych przez niego w social media (FB, YT, LinkedIn, Instagram, Twitter, TikTok);

7.3. zamieszczenia przez uprawnionego uczestnika Plebiscytu w komunikacji PR, informacjach prasowych, materiałach reklamowych i promocyjnych zamieszczanych w internecie, prasie drukowanej, radio, telewizji, kampaniach outdoorowych;

7.4. zamieszczenia na opakowaniach egzemplarzy produktu, który odpowiednio uzyskał nominację lub zwyciężył w Plebiscycie;

8. Zezwolenie udzielane jest nieodpłatnie.

9. Każdorazowe zamieszczenie oznaczeń przewidzianych w pkt 3.1 – 3.4 na nośnikach wskazanych w pkt 7.3 i 7.4 wymaga uprzedniej akceptacji Organizatora w szczególności w zakresie celu i sposobu wykorzystania oznaczeń. Uczestnik Plebiscytu obowiązany jest przesłać na adres plebiscyt_beauty@agora.pl materiały zawierające oznaczenia. Organizator w terminie 3 dni roboczych od dnia przesłania materiałów ma prawo zgłosić uwagi i zastrzeżenia. Brak reakcji Organizatora w powyższym terminie uważany będzie za akceptację. 

10. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym załączniku lub Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują Ogólne zasady udzielania licencji do Materiałów Redakcyjnych Agory S.A., dostępne pod adresem URL: https://pomoc.gazeta.pl/pomoc/7,154322,24606891,ogolne-zasady-udzielania-licencji-do-materialow-redakcyjnych.html