Regulamin konkursu "Chodzi o to, żeby być sobą"

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu o nazwie "Chodzi o to, żeby być sobą" zwanego dalej "Konkursem" jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 46 580 831 zł wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej "Organizatorem".

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Deichmann – Obuwie sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 78170, NIP 6651815893, kapitał zakładowy 10 000 000,00 zł, zwana dalej "Fundatorem".

3. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora na stronach serwisu Kobieta.Gazeta.pl, dostępnego pod adresem URL: https://kobieta.gazeta.pl/kobieta/0,0.html, zwanego dalej "Serwisem" w dniach od 01 kwietnia 2022 roku do 29 kwietnia 2022 roku.

4. Podstawy organizacji Konkursu oraz prawa i obowiązki jego uczestników określają Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa, z uwzględnieniem przepisów prawa zapewniających ochronę konsumentów.

5. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie Serwisu.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, oraz spełniające pozostałe warunki określone w Regulaminie.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad oraz spełnienia wszystkich warunków, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 01 kwietnia 2022 roku od godziny 12:00 do dnia 29 kwietnia 2022 roku do godziny 23:59, wypełnić udostępniony na stronie konkursowej formularz, tj.:

a) napisać wypowiedź konkursową na temat: "Pamiętasz o docenianiu siebie na co dzień? Dokończ zdanie: jestem wyjątkowa, bo …"; wypowiedź konkursowa nie może przekroczyć 1000 znaków ze spacjami;

b) podać dane kontaktowe (imię i nazwisko i adres e-mail);

c) zaakceptować Regulamin poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa umieszczonego w formularzu.

2. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić do Konkursu tylko jedną wypowiedź konkursową. Jeżeli ten sam uczestnik nadeśle więcej niż jedno zgłoszenie konkursowe, za przyjęte do Konkursu uważane będzie jedynie jego pierwsze zgłoszenie zapisane na serwerze Serwisu.

3. Po przesłaniu pracy konkursowej w sposób określony w ust. 1 i 2, uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian.

4. Uczestnik zapewnia, że zgłoszona przez niego praca konkursowa nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik Konkursu jest autorem przesłanej wypowiedzi konkursowej i jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu. Prace konkursowe nie mogą mieć charakteru reklamowego. W pracach konkursowych nie można używać nazw firm ani podawać jakichkolwiek informacji, które mogłyby wskazywać na jakąkolwiek firmę lub sugerować jej nazwę albo nazwy jej produktów lub ich charakterystykę.

5. Prace konkursowe mogą zostać zamieszczone na stronach Serwisu, na profilach Serwisu utrzymywanych w serwisie Facebook i Instagram, a także na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora. Zwycięskie prace konkursowe mogą zostać opublikowane także na stronie serwisu internetowego Fundatora i na profilu Fundatora utrzymywanym w serwisie Facebook.com i Instagram.com.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród prac konkursowych zgłoszonych przez uczestników, spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej jury wskaże:

a) 3 laureatów nagrody głównej określonej w § 5 ust. 1 a);

b) 5 laureatów wyróżnień, którym zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1 b).

3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora. Wyłaniając nagrodzone prace, jury będzie się kierować w szczególności ich pomysłowością i kreatywnością.

4. Organizator do dnia 13 kwietnia 2022 roku zamieści wyniki Konkursu na stronie Serwisu. Organizator zawiadomi zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody wysyłając wiadomość na adres e-mail, wskazany w sposób określony w § 3 ust. 1.

§ 5. Nagrody.

1. Nagrodami w Konkursie są:

a) nagroda główna – voucher o wartości 500 zł do zrealizowania w sieci sklepów Deichmann w Polsce;

b) nagroda dla laureatów wyróżnień – voucher o wartości 100 zł do zrealizowania w sieci sklepów Deichmann w Polsce.

2. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

3. Nagrody zostaną przekazane pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez uczestnika w sposób określony w § 3 ust. 1 w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres badzsoba@gazeta.pl z dopiskiem "Konkurs: Chodzi o to, żeby być sobą".

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Dane osobowe.

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa ("Administrator"). 2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: badzsoba@gazeta.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym każdy uczestnik może skontaktować się poprzez adres e-mail iod@agora.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora (w przypadku korespondencji na adres siedziby Administratora, prosimy o zamieszczenie dopisku "IOD"). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

4. Dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzane:

a) w celu przeprowadzenia Konkursu - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ("Rozporządzenie"); prawnie uzasadniony interes Administratora polega na przeprowadzeniu Konkursu (w tym przekazaniu nagrody);

b) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora; podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

5. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przekazywane podmiotom świadczącym Administratorowi usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu, tj. dostawcom usług informatycznych, a dane laureatów będą przekazywane Fundatorowi na potrzeby publikacji wyników Konkursu.

6. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, a w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu lub obrony przed roszczeniami przez Administratora – przez okres ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

7. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

8. Uczestnikowi Konkursu przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w pkt 4a) i 4b) powyżej z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją uczestnika Konkursu. Dla celów dowodowych, Administrator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Administratora lub elektroniczną na adres iod@agora.pl.

10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursie – niepodanie danych osobowych uniemożliwi wzięcie udziału w Konkursie oraz przekazanie nagrody.