Okres wypowiedzenia umowy o pracę. W niektórych przypadkach trwa tylko 3 dni

Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednym ze sposobów rozwiązania zatrudnienia. W zależności od rodzaju umowy wypowiedzenie może przyjąć różne formy. Kiedy złożyć wypowiedzenie umowy o pracę? Od kiedy liczy się okres wypowiedzenia?

Wypowiedzenie umowy o pracę to oświadczenie woli jednej ze stron, które ma na celu zakończenie stosunku o pracę. Takie oświadczenie nie wymaga zgody dwóch stron. Umowę o pracę może wypowiedzieć zarówno pracownik, jak i pracodawca. 

Zobacz wideo Bezwarunkowy dochód podstawowy. Hasło, które pomoże wygrać wybory?

Wypowiedzenie umowy o pracę musisz złożyć na piśmie

Złożenie wypowiedzenia skutkuje rozwiązaniem umowy. Zazwyczaj ulega ona rozwiązaniu wraz z upływem tzw. okresu wypowiedzenia. Okres ten jest ustalony w Kodeksie pracy i zależy od rodzaju umowy. Według art. 30 § 3 Kodeksu pracy wypowiedzenie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej.

Okres wypowiedzenia zależy od rodzaju umowy

Każda ze stron umowy o pracę zawartej na okres próbny, określony lub nieokreślony może rozwiązać ją za wypowiedzeniem. Okres wypowiedzenia zależy od kilku czynników: 

  • rodzaju zawartej umowy,
  • czasu, na który została zawarta umowa - dotyczy to szczególnie umów terminowych,
  • okresu zatrudnienia u danego pracodawcy - ma to istotne znaczenie w przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony.

Rodzaj umowy a okres wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony i nieokreślony

Biorąc pod uwagę wyżej wymienione czynniki, ustala się okres wypowiedzenia. Może on trwać od trzech dni do trzech miesięcy w zależności od rodzaju umowy. 

Okres wypowiedzenia osób zatrudnionych na umowę na okres próbny trwa od trzech dni do 2 tygodni. Czas ten zależy od czasu trwania umowy: 

  • do dwóch tygodni - 3 dni okresu wypowiedzenia;
  • dłuższy niż dwa tygodnie - tydzień okresu wypowiedzenia;
  • na 3 miesiące - dwa tygodnie wypowiedzenia. 

Osoby zatrudnione na czas określony i nieokreślony: 

  • pracownik był zatrudniony u pracodawcy krócej niż 6 miesięcy - 2 tygodnie wypowiedzenia;
  • pracownik był zatrudniony u pracodawcy minimum 6 miesięcy- 1 miesiąc okresu wypowiedzenia;
  • pracownik był zatrudniony u pracodawcy minimum 3 lata - 3 miesiące okresu wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy o pracę. Od kiedy liczy się okres wypowiedzenia? 

Jeśli mamy do czynienia z wypowiedzeniem liczonym w dniach, za pierwszy dzień wypowiedzenia uznaje się dzień roboczy, który następuje po dniu doręczenia wypowiedzenia. Natomiast okres wypowiedzenia liczony w tygodniach rozpoczyna się w pierwszą niedzielę występującą po dniu złożenia wypowiedzenia. 

Momentem rozpoczęcia okresu wypowiedzenia w przypadku wypowiedzenia liczonego w miesiącach jest pierwszy dzień kalendarzowy następujący po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie umowy o pracę. Okres wypowiedzenia kończy się zatem z ostatnim dniem miesiąca.

Więcej o: