Zasiłek dla bezrobotnych. Nie każdy, kto stracił pracę, otrzyma pomoc finansową. Jakie są warunki?

Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych 2021. Aby otrzymać świadczenie, bezrobotny musi spełniać określone warunki. Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych? Na jakich zasadach jest udzielany?

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje osobom, które straciły pracę i zarejestrowały się w urzędzie pracy. Wysokość świadczenia ustalana jest raz do roku w czerwcu.

Zobacz wideo Bezwarunkowy dochód podstawowy. Hasło, które pomoże wygrać wybory?

Jakie warunki trzeba spełniać, aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych? 

Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu, który zarejestrował się w powiatowym urzędzie pracy oraz:

  • w urzędzie pracy nie ma dla niej odpowiedniej propozycji pracy, stażu czy przygotowania zawodowego.
  • posiada co najmniej roczny staż pracy. Musi też wykazać, że przepracowała minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy poprzedzających rejestrację w urzędzie pracy - dodatkowo wnioskujący musi udowodnić, że za swoją pracę otrzymywał co najmniej minimalne wynagrodzenie, od którego były odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Komu nie przysługuje zasiłek dla bezrobotnych? 

Zasiłek dla bezrobotnych nie przysługuje osobom, które: 

  • nie podjęły szkolenia, przygotowania zawodowego, stażu lub pracy po wydaniu skierowania przez UP; 
  • w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy rozwiązała stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron (wyjątki stanowią: rozwiązanie umowy o pracę, gdy porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy albo jeśli pracownik rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia w przypadku, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków). 
  • odbywają praktykę absolwencką i otrzymują wynagrodzenie w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę
  • otrzymała odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
  • w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w urzędzie pracy została z tą osobą rozwiązana umowa o pracę bez wypowiedzenia (zwolnienie dyscyplinarne).

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych 2021? 

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych zależy od stażu pracy. Do stażu pracy wlicza się także okresy: 

  • urlopu wychowawczego,
  • pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy,
  • odbywania zasadniczej służby wojskowej.

Zasiłek obniżony - w wysokości 80 proc. podstawowego zasiłku dla bezrobotnych - otrzymają osoby, które przepracowały mniej niż 5 lat.

Zasiłek podstawowy - w wysokości 100 proc. zasiłku - otrzymają bezrobotni, którzy przepracowali od 5 do 20 lat.

Zasiłek podwyższony - w wysokości 120 proc. podstawowego zasiłku - należy się osobom, które przepracowały 20 lat i więcej. 

Więcej o: