Komu przysługuje renta socjalna 2021? Warunki są bardzo restrykcyjne

Renta socjalna to świadczenie przysługujące osobom całkowicie niezdolnym do pracy, jednak nie każdy może ją otrzymać. Komu przysługuje renta socjalna 2021? Ile wynosi świadczenie?

Osobom, które są czasowo lub stale niezdolne do wykonywania pracy zawodowej państwo zapewnia świadczenie pieniężne, które jest wypłacane w ramach systemu ubezpieczeń społecznych. Jednym ze świadczeń przyznawanych za niezdolność do pracy jest renta socjalna. Otrzymują ją osoby, które spełniają pewne warunki. 

Zobacz wideo Ile tak naprawdę kosztowałyby emerytury bez podatku?

Renta socjalna 2021. Komu przysługuje świadczenie? 

Na podstawie dostarczonej dokumentacji medycznej orzecznik ZUS może przyznać rentę socjalną. Mogą otrzymać ją jednak tylko osoby, których problemy zdrowotne (naruszenie sprawności organizmu) rozpoczęły się:

  • przed ukończeniem 18. roku życia;
  • w trakcie nauki w szkole lub studiów, ale przed skończeniem 25. roku życia;
  • w czasie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Dodatkowo świadczenie to dotyczy tylko osób, które są pełnoletnie czyli te które ukończyły 18 lat, lub są kobietami, która wyszły za mąż po ukończeniu 16 lat.

Renta socjalna 2021. Jakie dokumenty należy złożyć? 

Rentę socjalną otrzymają osoby, które przedłożą w ZUS wniosek o rentę socjalną oraz następujące dokumenty: 

  • zaświadczenie ze szkoły lub uczelni, które potwierdzi okres nauki;
  • zaświadczenie o stanie zdrowia (zaświadczenie OL-9)  wypełnione przez lekarza nie wcześniej niż miesiąc przed datą złożenia wniosku o ustalenie prawa do renty;
  • inną dokumentację medyczną, która może potwierdzić stan zdrowia (np. wyniki badań albo karty z leczenia szpitalnego);
  • dokumenty przygotowane przez pracodawcę (jeżeli jesteś zatrudniony), zaświadczenie o terminie zawartej umowy i kwocie osiąganego przychodu;
  • wywiad zawodowy;
  • oświadczenie czy jesteś właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości rolnej, która przekracza 5 hektarów.

Renta socjalna 2021. Ile wynosi świadczenie? 

Zgodnie z przepisami renta socjalna wynosi 100 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. W związku z waloryzacją z 1 marca bieżącego roku, jej wysokość wynosi 1250,88 zł brutto, czyli 1067 zł "na rękę".

Ile można dorobić do renty socjalnej? 

Osoba pobierająca rentę socjalną może pracować zawodowo, jednak żeby świadczenie nie zostało zawieszone, nie może zarobić więcej niż 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W tym roku kwota uzasadniająca zawieszenie renty socjalnej wynosi 3820,60 zł.

Więcej o: