Umowa zlecenie a zwolnienie lekarskie. Nie każdy otrzyma pieniądze za okres L4

Umowa zlecenie a zwolnienie lekarskie. Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną i nie podlega pod Kodeks pracy. To oznacza, że pracownik pozbawiony jest szeregu przywilejów. Co w wypadku, gdy zleceniobiorca zachoruje? Czy na umowie zlecenie można skorzystać ze zwolnienia lekarskiego? Odpowiadamy.

Umowa zlecenie daje sporą dowolność, oznacza niższe koszty dla zleceniodawcy i sporą elastyczność wykonania zadania dla zleceniobiorcy. Przy tzw. umowach śmieciowych pojawia się wiele wątpliwości dotyczących praw pracownika. Jedną z nich jest zwolnienie lekarskie w czasie trwania umowy zlecenie. 

Zobacz wideo Test CRP - Czego możemy się z niego dowiedzieć?

Umowa zlecenie a zwolnienie lekarskie. Czy pracownik może skorzystać z L4? 

Każda osoba, która wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia, jest objęta obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym i zdrowotnym. Jednak ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne i pracownik sam musi zdecydować, czy chce odprowadzać składki. Jedynie studenci nie mogą przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. 

Aby pracownik mógł skorzystać ze zwolnienia lekarskiego, musi być objęty ubezpieczeniem chorobowym. L4 wystawia lekarz na druku ZUS ZLA. O swojej niedyspozycji zleceniobiorca musi powiadomić pracodawcę najpóźniej w ciągu 2 dni. Zwolnienie wysyłane jest najczęściej elektronicznie do pracodawcy. Jeśli jednak wydano je w formie papierowej, to w ciągu tygodnia trzeba je dostarczyć pracodawcy. W przypadku gdy siódmy dzień przypada w dzień wolny od pracy, to uznaje się, że można je dostarczyć pierwszego dnia roboczego, po dniu wolnym. 

Umowa zlecenie a zwolnienie lekarskie. Jak przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego? 

Aby przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, pracownik musi złożyć pisemny wniosek do zleceniodawcy, który wtedy ma obowiązek zarejestrować pracownika w ZUS. Od tego momentu pracownik objęty jest ubezpieczeniem chorobowym. Zleceniobiorca objęty ubezpieczeniem chorobowym uzyska prawo do pobierania zasiłku chorobowego dopiero po 90 dniach nieprzerwanego okresu ubezpieczenia. Do tego okresu wlicza się poprzednie ubezpieczenia chorobowe, jeśli przerwa między nimi nie była dłuższa niż 30 dni. 

Umowa zlecenie a zwolnienie lekarskie. Wysokość zasiłku chorobowego przy umowie zlecenie

Zasiłek chorobowy wyliczany jest na podstawie wysokości wynagrodzenia, które otrzymuje ubezpieczony. Wysokość zasiłku chorobowego to 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Inaczej jest w przypadku pobytu w szpitalu - wtedy pracownik otrzymuje chorobowe w wysokości 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Zasiłek w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku przysługuje, jeżeli niezdolność do pracy:

  • przypada w okresie ciąży,
  • powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów lub poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów;
  • powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy.
Więcej o: