Zasiłek pogrzebowy 2021. Nie każdy krewny może ubiegać się o świadczenie

Zasiłek pogrzebowy to jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów związanych z pogrzebem. Mogą się o niego ubiegać osoby, które pokryły koszty pogrzebu, jednak nie wszyscy dostaną tę samą kwotę zasiłku. Kto może ubiegać się o zasiłek pogrzebowy? Ile wynosi zasiłek pogrzebowy?

Kwota zasiłku pogrzebowego nie zmieniła się od 2011 roku. I choć w ubiegłym roku Lewica przygotowała projekt w sprawie podniesienia kwoty zasiłku, to Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że na razie świadczenie nie zostanie podniesione. Kwota zasiłku nie starcza na pokrycie wszystkich kosztów pogrzebu, ale można z niej pokryć, chociaż część wydatków. 

Zobacz wideo Na cmentarzach może wkrótce zabraknąć miejsca

Kto może ubiegać się o zasiłek pogrzebowy? 

Prawo do zasiłku pogrzebowego mają osoby, które pokryły koszty organizacji pogrzebu. Jest to warunek konieczny do przyznania świadczenia. O zasiłek mogą ubiegać się: 

 • członkowie rodziny,
 • pracodawca,
 • domy pomocy społecznej,
 • gmina,
 • powiat,
 • osoby prawne kościoła lub związku wyznaniowego,
 • osoby obce.

Za członków rodziny uznaje się tutaj: małżonka, rodziców (także ojczyma, macochę oraz osobę przysposabiającą), dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki, osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

Warto wiedzieć, że świadczenie otrzyma także osoba, która pokryje koszty pogrzebu znajomego czy zupełnie obcej osoby.

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy? 

Zasiłek pogrzebowy jest kwotą stałą i wynosi 4000 zł. Tyle dostanie członek rodziny bez względu na poniesione koszty. Jeśli koszty pogrzebu zmarłego pokryła osoba obca lub podmiot taki jak na przykład Dom Pomocy Społecznej, to zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu w kwocie nie wyższej niż 4000 zł.

Zasiłek pogrzebowy 2021. Jakie dokumenty należy złożyć, by otrzymać świadczenie? 

Aby otrzymać zasiłek pogrzebowy, należy złożyć do ZUS-u wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk Z-12) oraz: 

 • akt zgonu;
 • rachunki związane z poniesionymi kosztami pogrzebu;
 • zaświadczenie o podleganiu emeryturze lub rencie;
 • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego).
Więcej o: