Zwolnienie dyscyplinarne - powody. "Wilczy bilet" dostaniesz tylko w określonych sytuacjach

Zwolnienie dyscyplinarne - powody. Zwolnienie dyscyplinarne to sytuacja, w której pracodawca rozwiązuje umowę z pracownikiem w trybie natychmiastowym - bez wypowiedzenia umowy. Taka sytuacja może mieć miejsce w trzech wypadkach i wiąże się z poważnymi konsekwencjami. W jakiej sytuacji pracownik może zostać zwolniony dyscyplinarnie? Jakie są konsekwencje? Odpowiadamy.

Zwolnienie dyscyplinarne to powszechnie używany termin na określenie rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym przez pracodawcę. Prawo pracodawcy do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia reguluje art. 52 Kodeksu pracy. Ten artykuł wymienia także trzy kategorie przewinień, na podstawie których pracodawca ma prawo zwolnić pracownika w trybie natychmiastowym. 

Zobacz wideo Jakie mogą być skutki wprowadzenia dochodu podstawowego?

Zwolnienie dyscyplinarne - powody. Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych

Pierwszym powodem do zwolnienia dyscyplinarnego jest ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Ma ono miejsce wówczas, gdy w związku z zachowaniem (działaniem lub zaniechaniem) pracownika można mu przypisać umyślną winę lub rażące niedbalstwo, które powoduje zagrożenie lub naruszenie interesów pracodawcy. Dyscyplinarka może grozić m.in. za: 

  • przychodzenie do pracy nietrzeźwym (lub pod wpływem narkotyków) lub spożywanie alkoholu w miejscu pracy,
  • niestawianie się w pracy, nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy,
  • złamanie umowy o zakazie współpracy z konkurencją,
  • niewykonanie polecenia służbowego,
  • zakłócanie spokoju i porządku w miejscu pracy,
  • przywłaszczenie lub zniszczenie mienia pracodawcy,
  • wykorzystywanie sprzętu firmowego do celów prywatnych.

Zwolnienie dyscyplinarne - powody. Popełnienie przez pracownika przestępstwa

Kolejną podstawą rozwiązania umowy o pracę jest popełnienie przez pracownika przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku. Powodem do zwolnienia jest jednak tylko i wyłącznie, gdy przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem oraz gdy zostało popełnione w trakcie trwania umowy o pracę. 

Zwolnienie dyscyplinarne - powody. Utrata uprawnień przez pracownika

Trzecią przyczyną zwolnienia pracownika w trybie natychmiastowym jest utrata przez pracownika uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. Przykład: pracodawca ma prawo zwolnić dyscyplinarnie kierowcę zawodowego, któremu zabrano prawo jazdy za prowadzenie auta pod wpływem alkoholu

Zwolnienie dyscyplinarne - konsekwencje

Zwolnienie z pracy w trybie natychmiastowym to nie jedyna konsekwencja zwolnienia dyscyplinarnego. W dokumentach pracownika zostaje umieszczony wpis o zwolnieniu dyscyplinarnym, co może utrudniać znalezienie kolejnej pracy. Oprócz tego: 

  • pracownikowi nie przysługują dni wolne na poszukiwanie pracy,
  • pracownik nie otrzyma zasiłku dla bezrobotnych,
  • pracownik traci odprawę.
Więcej o: