Zasiłek pogrzebowy 2021. Ile wynosi i kto może go odebrać? Zasady dofinansowania są rygorystyczne

Zasiłek pogrzebowy 2021. Ile wyniesie w tym roku i kto może się o nie ubiegać? Zasady są dosyć rygorystyczne, dlatego wniosek powinien być wypełniony skrupulatnie i oddany w odpowiednim terminie. Ta kwestia okaże się decydująca.

Zasiłek pogrzebowy to jednorazowe wsparcie finansowe dla osób, które organizowały pogrzeb bliskiej osoby. Od 2011 roku kwota dofinansowania nie uległa zmianie, w związku z czym zaczęto rozmowy na temat pojawienia się w jej obrębie niewielkiej podwyżki. Póki co jednak resort nie przewiduje wprowadzenia jakichkolwiek zmian, w tym także wprowadzenia dodatkowego zasiłku w związku z sytuacją epidemiologiczną. Kto może ubiegać się o zasiłek pogrzebowy i jakie warunki należy spełniać?

Zobacz wideo Na cmentarzach może wkrótce zabraknąć miejsca

Zasiłek pogrzebowy 2021. Kto może ubiegać się o wsparcie finansowe od rządu?

Aktualnie kwota zasiłku pogrzebowego jest równa czterech tysięcy złotych i nie przewiduje się w najbliższym czasie wprowadzenia zmian w tej kwestii. Inaczej jest w przypadku organizacji pogrzeby przez Domy Pomocy Społecznej. Wypłacane świadczenie jest wówczas równe kwocie udokumentowanych kosztów pogrzebu, ale nie może ona przekraczać standardowej stawki.

O zasiłek pogrzebowy mogą ubiegać się:

 • członkowie rodziny
 • pracodawcy
 • Domy Pomocy Społecznej
 • gminy
 • powiaty
 • osoby prawne kościoła lub związku wyznaniowego
 • osoby obce 

Zasiłek pogrzebowy 2021. Kiedy możemy ubiegać się o otrzymanie świadczenia?

Okazuje się, że nie wystarczy organizować pogrzebu, aby móc wnioskować o zasiłek pogrzebowy. Jak czytamy na stronie gov.pl, przysługuje on po śmierci osoby, która:

 • ma przyznaną emeryturę lub rentę,
 • ma przyznaną emeryturę pomostową,
 • jest ubezpieczona w ZUS,
 • ma przyznane nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
 • zmarła w czasie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu ubezpieczenia,
 • w dniu śmierci nie miała przyznanej emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania,
 • pobierała świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny,
 • pobierała rentę socjalną,
 • zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
 • pobierała rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach.

Zasiłek przysługuje jednak tylko z jednego z wymienionych tytułów. Jeśli koszty pogrzebu zostały poniesione przez kilka osób, zasiłek zostaje podzielony pomiędzy pomioty proporcjonalnie do poniesionych kosztów.

Zasiłek pogrzebowy 2021. Kiedy złożyć wniosek?

Aby otrzymać dofinansowanie pogrzebu bliskiej osoby, należy złożyć odpowiedni wniosek do ZUS-u. Musimy zrobić to nie później niż rok od dnia śmierci. Po upłynięciu tego terminu następuje przedawnienie wszelkich roszczeń – krótko mówiąc, zasiłek przestanie nam przysługiwać.

Możliwość otrzymania zasiłku wiąże się także z dostarczeniem do placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiednich dokumentów. Będzie to oczywiście wniosek, ale także akt zgonu, oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą, zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu.

Więcej o: