Zasiłek pogrzebowy 2021. Nie tylko bliskie osoby mogą go otrzymać

Zasiłek pogrzebowy 2021. Osoby, które pokryły koszty pogrzebu, mogą ubiegać się o zasiłek pogrzebowy. Jego wysokość zależy jednak od pokrewieństwa. Ile wynosi zasiłek pogrzebowy 2021? Czy każdy, kto opłacił pogrzeb, otrzyma pieniądze?

Zasiłek pogrzebowy to jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów związanych z pogrzebem. Od 2011 roku jego kwota się nie zmieniła. I chociaż w ubiegłym roku Lewica przygotowała projekt w sprawie podniesienia kwoty zasiłku, to Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że na razie świadczenie pozostanie bez zmian. Kwota zasiłku nie zawsze wystarcza na pokrycie wszystkich kosztów pogrzebu, ale można z niej pokryć, chociaż część wydatków.

Zobacz wideo Na cmentarzach może wkrótce zabraknąć miejsca

Zasiłek pogrzebowy 2021. Kto może ubiegać się o świadczenie? 

Warunkiem koniecznym do otrzymania zasiłku pogrzebowego jest pokrycie kosztów organizacji pogrzebu. O zasiłek mogą ubiegać się: 

 • członkowie rodziny,
 • pracodawca,
 • domy pomocy społecznej,
 • gmina,
 • powiat,
 • osoby prawne kościoła lub związku wyznaniowego,
 • osoby obce.

Za członków rodziny uznaje się tutaj: małżonka, rodziców (także ojczyma, macochę oraz osobę przysposabiającą), dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki, osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

Świadczenie przysługuje także instytucjom i osobom obcym, które pokryły koszty pogrzebu. 

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy 2021? 

Zasiłek pogrzebowy jest kwotą stałą i wynosi 4000 zł. Tyle dostanie członek rodziny bez względu na poniesione koszty. Jeśli koszty pogrzebu zmarłego pokryła osoba obca lub instytucja np. Dom Pomocy Społecznej, to zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu w kwocie nie wyższej niż 4000 zł. 

Co to oznacza? Jeśli udokumentowane koszty pogrzebu wyniosły 3500 zł, to członek rodziny, który zapłacił za pogrzeb, otrzyma 4000 zł. Natomiast osoba obca, która pokryła koszty pogrzebu, otrzyma 3500 zł. 

Zasiłek pogrzebowy 2021. Jakie dokumenty należy złożyć, by otrzymać świadczenie? 

Aby otrzymać zasiłek pogrzebowy, należy złożyć do ZUS-uwniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk Z-12) oraz: 

 • akt zgonu;
 • rachunki związane z poniesionymi kosztami pogrzebu;
 • zaświadczenie o podleganiu emeryturze lub rencie;
 • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego).
Więcej o: