Zmiany w kodeksie pracy 2022. "Siła wyższa" stanie się powodem nieobecności w pracy

Polska powoli kończy się czas na wdrożenie zapisów unijnych dyrektywy work-life balance. Wejść w życie mają zmiany w urlopach rodzicielskich. Wszystko dla zachowania równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym.

Więcej artykułów na temat świadczeń zajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

W kodeksie pracy szczegółowo zapisano jakie rodzaje urlopów, przysługują rodzicom biologicznym i innym osobom sprawującym opiekę nad dzieckiem. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady została wprowadzona w celu zapewnienia równości kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Nadrzędnym jej celem jest wzmocnienie równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym oraz zwiększenie uczestnictwa kobiet w rynku pracy.

Zobacz wideo Jak mogłyby wyglądać w praktyce nowe uprawnienia PIP?

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady, czyli tzw. "dyrektywę work-life balance"

W 2019 roku Parlament Europejski uchwalił tzw. "dyrektywę work-life balance". Jak już wspomnieliśmy, dyrektywa stawia za cel zapewnienie równości na rynku pracy między mężczyznami i kobietami. Ma również zachęcać do równiejszego podziału obowiązków rodzicielskich.

Zmiany w kodeksie pracy 2022: skrócenie godzin pracy i urlop z powodu "siły wyższej"

Państwa członkowskie Unii do sierpnia 2022 roku mają obowiązek wdrożenia nowych przepisów obejmujących urlopy rodzicielskie. Najważniejsze zmiany, zapisane w dyrektywie to:

  1. Art. 9 m.in. daje rodzicom możliwości skrócenia godzin pracy oraz wprowadzenia elastycznego czasu pracy.
  2. Art. 7 daje każdemu pracownikowi prawo do czasu wolnego z powodu "siły wyższej". Chodzi o sprawy rodzinne niecierpiące zwłoki i spowodowane chorobą lub wypadkiem np. najbliższej osoby.

W Polsce prace nad tymi rozwiązaniami prowadzi Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Dyrektywa pozostawia państwom członkowskim dużą swobodę w sposobie wdrożenia przepisów. Kolejnym etapem będzie zgłoszenie do wykazu prac Rady Ministrów projektu ustawy.

Zmiany w kodeksie pracy 2022: urlop opiekuńczy

W dyrektywie możemy także znaleźć wprowadzenie tzw. urlopu opiekuńczego. Miałby on przysługiwać w wymiarze 5 dni. W Polsce mógłby on zastąpić obecną tzw. "opiekę nad dzieckiem", która trwa dziś jedynie 2 dni w roku. Ale poza czasem trwania zaszłaby też inna zmiana, czyli rozszerzenie zakresu jego przysługiwania na wszystkich krewnych, którzy zamieszkują w tym samym gospodarstwie domowym. Jednak na razie nie wiadomo, jakie założenia pojawią się w polskim kodeksie pracy.

Więcej o: