Renta rodzinna należy się nie tylko dzieciom. Uprawnieni do niej są też inni członkowie rodziny

O pieniądze z tytułu renty rodzinnej mogą starać się nie tylko dzieci zmarłego. Uprawnione są też inne osoby, ale pod pewnymi warunkami. Wyjaśnimy dziś, jacy członkowie rodziny mogą także ubiegać się o prawo do świadczenia.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Renta rodzinna to świadczenie, które przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń.

Zobacz wideo Czy Polski Ład będzie rewolucją w mieszkalnictwie?

Romek z 'Rodziny Zastępczej' Pamiętacie Romka z "Rodziny Zastępczej"? Teraz ma 37 lat

Renta rodzinna przysługuje dzieciom zmarłego

Dzieci osoby zmarłej to nie jedyne osoby, które mogą ubiegać się o pieniądze z tytułu renty rodzinnej. Ubiegać mogą się także dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione i wszyscy ci mają prawo do renty rodzinnej:

  • do ukończenia 16 lat
  • do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16. rok życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat (Pod pojęciem „nauki w szkole" należy rozumieć naukę pobieraną w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym oraz eksternistycznym)
  • bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w okresach, o których mowa w punktach powyższych

Warto też wiedzieć, że jeżeli dziecko osiągnęło 25. rok życia, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego roku studiów. 

O rentę rodzinną mogą ubiegać się też wnuki

Instytucja przyznaje prawo do pobierania renty rodzinnej również wnukom oraz innym dzieciom, które zostały przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności. Ważne jednak aby stało się to minimum rok przed śmiercią osoby ubezpieczonej, jedynym wyjątkiem jest śmierć, która była następstwem wypadku. Należy jednak pamiętać, że reguła ta nie odnosi się do dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka.

Wdowia emerytura, czyli renta rodzinna po zmarłym małżonku

Emerytura po mężu wdowa może pobierać kiedy w pierwszej kolejności zrzekanie się własnego świadczenia. Nawet jeśli to zrobi, świadczenie po mężu nie będzie przysługiwało jej w 100 procentach. Należy jej się wartość 85 procent, ale tylko jeśli:

  1. w chwili śmierci męża miała skończone 50 lat
  2. w chwili śmierci męża nie była zdolna do pracy
  3. skończyła 50 lat lub stała się niezdolna do pracy w ciągu 5 lat od śmierci męża, lub do momentu zakończenia opieki nad dzieckiem uprawnionym do renty rodzinnej
  4. wychowuje dziecko (poniżej 16 roku życia lub 18 roku życia, jeśli kontynuuje naukę) uprawnione do otrzymania renty rodzinnej po zmarłym
  5. wychowuje uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym dziecko ze stwierdzoną trwałą niezdolnością do pracy lub samodzielnej egzystencji

Pieniądze (zdjęcie ilustracyjne) Kiedy wypłata 13 emerytury w 2022? Ci seniorzy dostaną mniej

Rodzice mogą starać się o rentę rodzinną po zmarłym dorosłym dziecku

Rodzice, ale także ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające mają prawo do uzyskania renty rodzinnej, jeżeli zmarłe dorosłe już dziecko ubezpieczone, zmarły ubezpieczony (emeryt lub rencista) bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania. Muszą jednak spełniać dodatkowe warunki dotyczące wieku, niezdolności do pracy lub wychowania dzieci, jak ma to miejsce w przypadku wdowy lub wdowca.

Kobieta.gazeta.pl jest dla Was i to dla Was cały czas piszemy na różne tematy. Nie oznacza to jednak, że Ukraina schodzi na dalszy plan. To cały czas bieżąca i bardzo istotna kwestia. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie tutaj: wiadomości.gazeta.pl, kobieta.gazeta.pl/ukraina

Jak pomóc Ukrainie? Gazeta.pl łączy siły z PCPM Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc

Więcej o: