Nie każdy wniosek o świadczenie rehabilitacyjne zostanie przyjęty. Dla kogo są pieniądze z ZUS?

Osoby niezdolne do pracy, którym kończy się zasiłek chorobowy, mogą złożyć wniosek o świadczenie rehabilitacyjne. ZUS nie każdy formularz rozpatrzy jednak pozytywnie. Istnieje szereg przesłanek, które pozbawiają ubezpieczonego prawa do zasiłku z tego tytułu.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Gawkowski: PiS szuka trików i sztuczek finansowych, które mają sprowadzić pieniądze do budżetu

Osoby, którym kończy się okres pobierania zasiłku chorobowego, a nadal pozostają niezdolne do pracy mogą ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne. Ważne jest, aby dalsze leczenie rokowało jednak odzyskanie zdolności do pracy. Nie każdy formularz ma natomiast szansę na pozytywne rozpatrzenie. 

Ile wynosi świadczenie rehabilitacyjne 2022? Istotny jest jeden czynnik 

To długość okresu pobierania świadczenia jest decydująca przy wyznaczaniu jego wysokości. Środki mogą być przyznane na maksymalnie 12 miesięcy. Za ten okres wypłacone zostanie: 

 • 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych 3 miesięcy;
 • 75% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za pozostały okres 9 miesięcy;
 • 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przez okres pobierania świadczenia w czasie ciąży.

Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne może zostać odrzucony. Kto nie otrzyma pieniędzy z ZUS? 

Nie każdy wnioskujący ma szansę na świadczenie rehabilitacyjne. Lista przesłanek wykluczających jest całkiem długa. Pieniędzy nie otrzymają osoby, które mają prawo do: 

 • emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • emerytury lub renty inwalidzkiej przysługującej z zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych,
 • zasiłku dla bezrobotnych,
 • zasiłku przedemerytalnego,
 • świadczenia przedemerytalnego,
 • urlopu dla poratowania zdrowia,
 • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

To nie jedyne sytuacje, w których ZUS odrzuci wniosek. Świadczenie nie przysługuje również: 

 • za okresy, w których zachowane jest prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych,
 • w okresie urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego,
 • w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności,
 • za cały okres świadczenia, jeśli niezdolność do pracy powstała w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia, co stwierdza prawomocne orzeczenie sądu,
 • za miesiąc kalendarzowy, w którym wykonywana była praca zarobkowa albo wykorzystywany był okres, na który świadczenie zostało przyznane, niezgodnie z jego celem,
 • jeśli po wyczerpaniu zasiłku chorobowego wnioskujący powrócił do pracy, w której ma ubezpieczenie chorobowe albo zapewnione prawo do świadczeń za okres choroby,
 • gdy wnioskujący podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Od decyzji ZUS można się odwołać 

To lekarz orzecznik ZUS wydaje orzeczenie o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego. Jeśli nie zgadzamy się z jego treścią, to jest możliwość wniesienia sprzeciwu do komisji lekarskiej ZUS w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. W takiej sytuacji nastąpi ponowne wezwanie na badanie lekarskie przed komisję lekarską ZUS.

Kobieta.gazeta.pl jest dla Was i to dla Was cały czas piszemy na różne tematy. Nie oznacza to jednak, że Ukraina schodzi na dalszy plan. To cały czas bieżąca i bardzo istotna kwestia. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie tutaj: wiadomości.gazeta.pl, kobieta.gazeta.pl/ukraina

Więcej o: