Regulamin plebiscytu Polki Idolki

§ 1

1. Organizatorem plebiscytu pod nazwą "Polki Idolki III Rzeczpospolitej" ("Plebiscyt") jest Agora SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10 ("Organizator").

2. W Plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

3. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Plebiscytu będą przez niego przetwarzane w celu (i) realizacji Plebiscytu, (ii) wyłonienia zwycięzców konkursów organizowanych dla uczestników Plebiscytu i (iii) doręczenia nagród. Dane osobowe mogą być także przetwarzane gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia udział w Plebiscycie. Każdy uczestnik Plebiscytu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

§ 2

1. Plebiscyt przeprowadzony zostanie na łamach "Gazety Wyborczej", w tym jej dodatków, oraz na stronach portalu Gazeta.pl pod adresem http://www.gazeta.pl/kobieta, w okresie od 31 października 2003 r. do 3 stycznia 2004 r., w dwóch etapach.

2. Pierwszy etap Plebiscytu przeprowadzony zostanie w portalu Gazeta.pl.

3. Drugi etap Plebiscytu przeprowadzony zostanie w portalu Gazeta.pl. oraz na łamach dodatku do "Gazety Wyborczej" pod nazwą "Wysokie Obcasy".

§ 3

1. W I etapie Plebiscytu mogą wziąć udział wyłącznie zarejestrowani użytkownicy portalu Gazeta.pl.

2. Uczestnictwo w I etapie Plebiscytu następuje poprzez zalogowanie się na stronie plebiscytowej portalu Gazeta.pl pod adresem http://www.gazeta.pl/kobieta, zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz przesłanie drogą elektroniczną poprzez aktywny formularz, w terminie umożliwiającym dotarcie do Organizatora do godziny 23:59 dnia 13 listopada 2003 r., prawidłowo wypełnionego formularza zawierającego zgłoszone do Plebiscytu imię i nazwisko kandydatki lub kandydatek na Polkę Idolkę III Rzeczypospolitej. Uczestnicy, którzy chcą uczestniczyć w konkursie dla uczestników I etapu Plebiscytu muszą w formularzu plebiscytowym zamieścić uzasadnienie wyboru co najmniej jednej ze zgłoszonych przez siebie kandydatek, oraz swoje imię, nazwisko i dane adresowe.

3. Uczestnik w I etapie Plebiscytu może zgłosić do Plebiscytu jedną, dwie albo trzy kandydatury do tytułu Polki Idolki III Rzeczypospolitej. Uczestnicy, którzy nie umieszczą w polu formularza plebiscytowego uzasadnienia przynajmniej jednej ze zgłaszanych przez siebie kandydatur, tracą prawo do ubiegania się o nagrody przewidziane niniejszym regulaminem dla uczestników I etapu Plebiscytu.

4. Jeden uczestnik Plebiscytu niezależnie od liczby posiadanych przez niego kont pocztowych w portalu Gazeta.pl może w I etapie Plebiscytu dokonać wyłącznie jednego zgłoszenia, w którym wskazać może nie więcej niż trzy kandydatury.

5. I etap Plebiscytu zakończy się posiedzeniem Komisji Organizatora, która na podstawie zgłoszonych przez uczestników kandydatur ustali listę 30-tu kandydatek do tytułu Polki Idolki III Rzeczypospolitej.

6. Organizator opublikuje na stronach portalu Gazeta.pl oraz "Gazety Wyborczej" lub jej dodatkach ustaloną w wyniku I etapu Plebiscytu listę 30-tu kandydatek do tytułu Polki Idolki III Rzeczpospolitej.

§ 4

1. Każdy uczestnik I etapu Plebiscytu, który umieścił w polu formularza plebiscytowego uzasadnienie przynajmniej jednej ze zgłaszanych przez siebie do Plebiscytu kandydatur oraz podał swe imię, nazwisko i dane adresowe, bierze udział w konkursie dla uczestników I etapu Plebiscytu ("Konkurs I"). W Konkursie I Komisja Organizatora, o której mowa w § 3 ust. 5, dokonuje wyboru pięciu najciekawszych uzasadnień. Każdy autor wyłonionego uzasadnienia otrzyma nagrodę w postaci książki z wywiadami "Wysokich Obcasów" zatytułowanej "Twarze".

2. Organizator w terminie do dnia 22 listopada br. opublikuje na stronach portalu Gazeta.pl oraz w "Gazecie Wyborczej" lub jej dodatkach identyfikatory uczestników, którzy otrzymali prawo do nagrody w Konkursie I.

§ 5

1. Uczestnictwo w II etapie Plebiscytu przeprowadzanym na stronach portalu Gazeta.pl następuje poprzez zalogowanie się na stronie plebiscytowej pod adresem http://www.gazeta.pl/kobieta, zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz przesłanie drogą elektroniczną za pomocą aktywnego formularza, w terminie umożliwiającym dotarcie do Organizatora do godziny 23:59 dnia 10 grudnia 2003r., prawidłowo wypełnionego formularza zawierającego zgłoszone do Plebiscytu imię i nazwisko kandydatki do tytułu Polki Idolki III Rzeczypospolitej, spośród 30-tu kandydatek do tytułu Polki Idolki III Rzeczypospolitej, ustalonej przez Organizatora w wyniku I etapu Plebiscytu. Do uczestników biorących udział w II etapie Plebiscytu na stronach portalu Gazeta.pl stosuje się zapis § 3 pkt. 1 niniejszego regulaminu.

2. Uczestnik II etapu Plebiscytu, niezależnie od liczby posiadanych przez niego kont pocztowych w portalu Gazeta.pl, może zgłosić do II etapu Plebiscytu wyłącznie jedną z listy 30-tu kandydatek do tytułu Polki Idolki III Rzeczypospolitej, ustalonej przez Organizatora w wyniku I etapu Plebiscytu.

3. Uczestnictwo w II etapie Plebiscytu możliwe jest również za pomocą kuponów plebiscytowych ("Kupony"). Kupony, zawierające listę 30 kandydatek do tytułu Polki Idolki III Rzeczypospolitej, ustaloną przez Organizatora w wyniku I etapu Plebiscytu publikowane będą na łamach "Wysokich Obcasów", w dniach 22 i 29 listopada oraz 6 grudnia 2003 r.

4. Oddanie głosu na kandydatkę do tytułu Polki Idolki III Rzeczypospolitej następuje poprzez zaznaczenie na oryginalnym Kuponie kratki znajdującej się przy nazwisku danej kandydatki. Jeden uczestnik II etapu Plebiscytu może oddać nie więcej niż jeden głos na kandydatkę do tytułu Polki Idolki III Rzeczypospolitej poprzez portal Gazeta.pl oraz nie więcej niż jeden głos za pomocą Kuponu.

5. W II etapie Plebiscytu wezmą udział jedynie oryginalne, wycięte z "Gazety Wyborczej" lub jej dodatków Kupony, prawidłowo, kompletnie i czytelnie wypełnione, które faktycznie dotrą do Organizatora pod adres Redakcja "Wysokich Obcasów", 00-732 Warszawa, ul. Czerska 8/10 z dopiskiem Polki Idolki III Rzeczypospolitej, do dnia 10 grudnia 2003 r. Kupony, które dotrą po tym terminie nie biorą udziału w Plebiscycie.

6. II etap Plebiscytu zakończy się posiedzeniem Komisji Organizatora, która na podstawie głosów oddanych przez uczestników na poszczególne kandydatki ustali listę 5 kobiet, które otrzymają tytuł Polki Idolki III Rzeczypospolitej.

7. Lista 5 Polek Idolek III Rzeczypospolitej, wraz z określeniem liczby głosów oddanych na poszczególne kandydatki, opublikowana zostanie w dniu 3 stycznia 2003 r. na łamach "Wysokich Obcasów" oraz w Portalu Gazeta.pl.

§ 6

1. Uczestnicy, którzy chcą uczestniczyć w konkursie dla uczestników II etapu Plebiscytu muszą w polu formularza plebiscytowego lub na Kuponie zamieścić uzasadnienie dokonanego wyboru oraz swoje imię, nazwisko i dane adresowe. Uczestnicy, którzy nie umieszczą w polu formularza plebiscytowego lub na Kuponie uzasadnienia dokonanego wyboru oraz swoich danych, nie biorą udziału w konkursie dla uczestników II etapu Plebiscytu.

2. Każdy uczestnik II etapu Plebiscytu (zarówno oddający głos poprzez portal Gazeta.pl jak i na Kuponie), który umieścił uzasadnienie dokonanego wyboru bierze udział w konkursie dla uczestników II etapu Plebiscytu ("Konkurs II"). W Konkursie II, Komisja Organizatora, o której mowa w § 3 ust. 5 dokona wyboru:

- 3 najciekawszych uzasadnień, spośród zgłoszeń dokonanych poprzez portal Gazeta.pl.,

- 7 najciekawszych uzasadnień, spośród zgłoszeń dokonanych na Kuponie.

3. Jeden uczestnik II etapu Plebiscytu może otrzymać prawo do wyłącznie jednej nagrody w Konkursie II. W przypadku uczestnika nagrodzonego w Konkursie II, drugie jego uzasadnienie zostanie pominięte przy dalszym wyłanianiu najciekawszych uzasadnień.

4. Każdy autor wyłonionego uzasadnienia, stosownie do postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu otrzyma nagrodę w postaci zestawu biżuterii firmy W. KRUK z najnowszej kolekcji "Wernisaż"; w skład każdego zestawu wchodzą bransoletka, naszyjnik i pierścionek.

5. Lista osób nagrodzonych w Konkursie II, zawierająca imiona, nazwiska i miejscowości zamieszkania zwycięzców oraz informacje o przyznanym im prawie od nagrody opublikowana zostanie w Portalu Gazeta.pl w dniu 29 grudnia 2003 r.

§ 7

1. Nagrody zostaną przekazane osobom nagrodzonym za pośrednictwem poczty, kuriera lub innego przewoźnika pod adres podany w zgłoszeniu plebiscytowym, w terminie do dnia 31 grudnia 2003 r. Za datę wydania nagrody uznaje się dzień nadania przez Organizatora przesyłki zawierającej nagrodę.

2. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

3. W przypadku niepodjęcia przez osobę uprawnioną nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji osoby uprawnionej, prawo do nagrody wygasa.

§ 8

1. Uczestnicy oświadczają, że zgłoszone przez nich do Plebiscytu uzasadnienia wyboru zgłaszanych kandydatur nie naruszają prawa, w tym praw ani dóbr osób trzecich. Z chwilą wysłania uzasadnień zgłoszonych kandydatur uczestnicy udzielają Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na publikowanie tych uzasadnień na łamach tytułów prasowych wydawanych przez Organizatora oraz w portalu Gazeta.pl. przy informacjach lub materiałach (w tym promocyjnych) związanych z Plebiscytem.

2. Każdy z uczestników Plebiscytu, który otrzyma prawo do nagrody wyraża zgodę na publikację swojego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania oraz informacji o przyznanym prawie od nagrody, stosownie do postanowień § 6 ust. 5 regulaminu.

3. Regulamin Plebiscytu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz w portalu Gazeta.pl.