Pozew rozwodowy

Pozew rozwodowy

Jeśli zdecydowałaś się na rozwód, musisz wnieść do właściwego sądu stosowne pismo, tak zwany pozew o rozwód. Gdybyś omyłkowo nazwała pozew inaczej, na przykład "prośba" lub "podanie", ale z treści pisma wynikałoby jasno, że chodzi Ci o uzyskanie rozwodu, nie przejmuj się - sąd potraktuje je tak samo jak pismo zatytułowane "pozew".

Pozew o rozwód powinien być skierowany do wydziału cywilnego sądu wojewódzkiego, w którego okręgu ostatnio wspólnie zamieszkiwaliście, jeśli chociaż jedno z was dalej tam mieszka. Jeżeli ani Ty, ani Twój małżonek nie mieszkacie już w tym okręgu, to powinnaś złożyć pozew w sądzie wojewódzkim w okręgu, w którym zamieszkuje obecnie twój małżonek. Jeśli nie jest to możliwe ( np. mąż mieszka zagranicą) - złóż pozew do sądu w okręgu Twojego zamieszkania. Jeśli masz wątpliwości do którego wydziału lub do jakiego sądu złożyć pozew, zadzwoń do sądu i upewnij się. Jeżeli pomylisz się i złożysz pozew do niewłaściwego sądu, nie przejmuj się tym zbytnio. Twój pozew powinien zostać przekazany do właściwego sądu. Wydłuży to jednak czas oczekiwania na wyznaczenie pierwszej rozprawy.

Jeżeli Twój małżonek nie przebywa w miejscu zamieszkania i nie można ustalić miejsca jego pobytu, nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś wszczęła proces rozwodowy. W takiej sytuacji musisz napisać wniosek o ustanowienie tzw. kuratora procesowego.

W pozwie powinnaś określić, kto jest powodem, a kto pozwanym. Jeśli Ty wnosisz do sądu pozew o rozwód, to stajesz się powódką, natomiast twój małżonek pozwanym. Określając strony procesowe, (powód, pozwany) powinnaś podać wasze pełne dane: imiona i nazwiska, dokładny adres lub adresy (z kodem pocztowym). Jeśli obawiasz się, że mąż może kontrolować Twoją korespondencję lub Ci jej nie przekazywać, możesz podać inny adres do korespondencji.

Pamiętaj, aby w pozwie dokładnie określić, czego się domagasz, a co za tym idzie, jakiego oczekujesz wyroku. Jak już była o tym mowa, możesz domagać się wydania wyroku z orzeczeniem o winie pozwanego, bez orzekania o winie lub z winy obu stron. Powinnaś jednak wiedzieć, że jeżeli pisząc pozew rozwodowy wnioskowałaś o wydanie wyroku bez orzekania o winie, a w trakcie toczącej się sprawy zmieniłaś zdanie i uważasz, że rozwód powinien zostać orzeczony z wyłącznej winy Twojego małżonka, to masz prawo zmienić treść pozwu. Prawo to przysługuje Ci aż do uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

W pozwie rozwodowym dobrze jest również zamieścić wnioski dotyczące powołania świadków, władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, alimentów i sposobu korzystania z mieszkania, a jeśli są do tego podstawy, również podziału majątku i/ lub eksmisji. Powinnaś wnieść również o zabezpieczenie Twoich roszczeń na czas sprawy rozwodowej. A oto przykłady wniosków jakie możesz wnieść w sprawie rozwodowej:

Wniosek dotyczący władzy rodzicielskiej nad wspólnymi dziećmi Sąd powinien w wyroku rozwodowym i na czas trwania rozprawy rozwodowej orzec o władzy rodzicielskiej. Sąd może opiekę nad dziećmi powierzyć obojgu rodzicom, bądź też jednemu z nich, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień. Napisz więc, jak Twoim zdaniem powinna być sprawowana opieka nad waszymi wspólnymi dziećmi, z kim dziecko ma zamieszkiwać i jak powinny (jeśli w ogóle) wyglądać kontakty ojca z dzieckiem.

Wniosek dotyczący świadczeń alimentacyjnych Sąd powinien z urzędu orzec alimenty, ale dobrze jest wystąpić ze stosownym wnioskiem w pozwie rozwodowym i wnieść o ich zabezpieczenie na czas trwania rozprawy. Powinnaś podać wysokość alimentów, o które wnosisz. W pozwie powinnaś również podać swoje zarobki, przedstawić zarobki oraz możliwości zarobkowe męża oraz określić potrzeby Waszych dzieci.

Wniosek dotyczący sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania Sąd rozstrzygnie, w jaki sposób Ty i Twój małżonek macie korzystać ze wspólnego mieszkania, dopóki będziecie razem mieszkać (na czas rozprawy i po rozwodzie, do czasu podziału majątku). Najczęściej sąd przyznaje po jednym pokoju każdemu z małżonków, a pozostałe pomieszczenia do wspólnego użytkowania. Jeśli macie dwa mieszkania lub mąż nie mieszka w domu, możesz wnioskować, aby sąd do czasu podziału majątku przyznał jedno z mieszkań Tobie, a drugie Twojemu małżonkowi.

Wniosek dotyczący podziału wspólnego majątku małżonków Sąd może dokonać podziału majątku wspólnego, w tym również mieszkania, tylko wówczas, gdy nie spowoduje to nadmiernego przedłużenia procesu rozwodowego. Jeśli Twój małżonek nie wyraża zgody lub nie możecie się dogadać co do sposobu podziału majątku, sąd nie dokona podziału i będziesz zmuszona wnieść kolejną sprawę o podział majątku, już po otrzymaniu wyroku rozwodowego.

Wszystkie wyżej omówione wnioski, poza wnioskiem o podział majątku, mogą być zabezpieczone na czas trwania rozprawy rozwodowej.

Jeśli sąd nie ustosunkuje się do któregoś z Twoich wniosków, złóż kolejny podczas rozprawy i domagaj się, aby sąd wydał stosowne postanowienie. Chodzi przecież o zabezpieczenie Twoich interesów. Proces rozwodowy może trwać wiele miesięcy, czy nawet lat, ale postanowienia dotyczące obowiązku alimentacyjnego, sposobu sprawowania opieki nad małoletnimi dziećmi, zakresu i sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania lub wydania małżonkowi opuszczającemu wspólne mieszkanie niezbędnych rzeczy, nie mogą aż tak długo czekać na rozstrzygnięcie. Trudno, na przykład, sobie wyobrazić, żeby podczas trwającego miesiącami procesu rozwodowego dzieci nie otrzymywały alimentów.

W pozwie rozwodowym powinnaś podać imiona i nazwiska oraz dokładne adresy osób, które zamierzasz powołać na świadków w swojej sprawie. Jeśli z jakiś względów nie chcesz lub nie możesz tego zrobić w pozwie, stosowny wniosek dowodowy możesz złożyć w sądzie w innym czasie, podając, na jaką okoliczność powołujesz poszczególnych świadków.

Pozew musisz należycie uzasadnić . W uzasadnieniu powinnaś podać dane dotyczące liczby i wieku Waszych wspólnych, małoletnich dzieci, argumenty uzasadniające zawarte w pozwie żądania i inne, przemawiające na Twoją korzyść, informacje. Opis stanu faktycznego, podany w celu uzasadnienia żądań pozwu, powinien brzmieć przekonująco, wiarygodnie i konkretnie. W uzasadnieniu należy przedstawić dowody na poparcie poszczególnych twierdzeń. Wszędzie tam, gdzie podajemy opisy konkretnych okoliczności i wydarzeń, przedstawiamy również dowody, które mają owe okoliczności uwiarygodnić.

Jeśli sama napisałaś pozew, nie zapomnij się pod nim podpisać, w przeciwnym razie sąd zwróci pozew z powodu braków formalnych.

Na końcu pozwu dobrze jest zamieścić listę załączników, tzn. dokumentów, na które powoływałaś się w uzasadnieniu. Do pozwu rozwodowego powinnaś koniecznie dołączyć:

* skrócony odpis aktu małżeństwa,

* skrócone odpisy aktów urodzenia Waszych wspólnych małoletnich dzieci,

* zaświadczenie o wysokości Twoich zarobków ( niezbędne do ustalenia wysokości opłat sądowych). Jeśli nie pracujesz, załącz odcinek renty, zaświadczenie o tym, że jesteś bezrobotna itp.

Pozew należy sporządzić w trzech egzemplarzach. Do każdego egzemplarza dołącz komplet (skopiowanych na kserokopiarce) załączników. Dwa z tak przygotowanych dokumentów złóż w sądzie lub wyślij listem poleconym,( jeden pozostanie w sądzie, drugi zostanie przekazany Twojemu małżonkowi ), a trzeci pozostaw sobie. Składając pozew w biurze podawczym w sądzie, poproś o potwierdzenie jego złożenia - na Twoim egzemplarzu urzędnik biura podawczego przystawi pieczątkę z datą i wpisze liczbę przyjętych załączników.

Wniesienie sprawy rozwodowej wiąże się z koniecznością uiszczenia pewnych opłat (wysokość wpisowego zależy od wysokości zarobków). Jeśli jednak zarabiasz mało, nie stać Cię na uiszczenie opłaty sądowej i obawiasz się, że sama nie dasz sobie rady, możesz wraz z pozwem o rozwód wnieść wniosek o zwolnienie Cię z kosztów sądowych i przyznanie adwokata z urzędu. Dołącz stosowne zaświadczenie o zarobkach i uzasadnij swoją prośbę. Decyzję w tej sprawie podejmie sąd na posiedzeniu niejawnym.

Jeśli pozew zawiera braki formalne, sędzia przewodniczący wzywa stronę do poprawienia lub uzupełnienia pozwu w terminie 7 dni. Przysłane do Ciebie w tej sprawie pismo z sądu, dokładnie określa braki, podaje termin, w jakim należy je usunąć oraz informuje, co się stanie, jeśli nie usuniesz braków w terminie. Jeśli braków nie uzupełnisz we wskazanym terminie, sąd zwróci Twój pozew i nie wywoła on żadnych skutków.