E - je뜻 czy nie je뜻?

Dodatki do 퓓wno턢i - konserwanty, barwniki, przeciwutleniacze, polepszacze smaku - budz wiele kontrowersji i obaw. Jeste턬y w pewnym stopniu zmuszeni do ich spo퓓wania, bo s niemal wszdzie, a produkty, ktre ich nie zawieraj, bywaj znacznie dro퓋ze od pozosta퀉ch. Substancje dodawane do jedzenia maj spe쿻ia 턢i턫e okre턫one funkcje, ktre czsto sprowadzaj si do tego, 풽 wykorzystywanie ich w produkcji czyni j bardziej op쿪caln.

Jakie jest zatem uzasadnienie dodawania ich do jedzenia?

Stosowanie substancji dodatkowych zgodnie z prawem, musi wi콄a si z okre턫onymi korzy턢iami. Wed퀅g przepisów takim plusem jest na przyk쿪d fakt, 풽 przed퀅풹j one trwa쿽뜻 produktów i sprawiaj, 풽 nie rozwijaj si w nich drobnoustroje, czyli np. wolniej gnij. Pamitacie eksperyment z kanapk z McDonald's, która le풹쿪 kilka miesicy i nie pojawi si na niej 턫ad ple턭i? To w쿪턭ie dziki konserwantom i tak cenionej sta쿽턢i mikrobiologicznej. Niektóre dodatki do produktów 퓓wno턢iowych zapobiegaj utlenianiu produktów z wysok zawarto턢i t퀅szczu. Cz沅 z kolei poprawia smak, zapach i konsystencj - ta grupa budzi mój najwikszy sprzeciw. Chemiczny dodatek do jedzenia, czyni켧y go bardziej atrakcyjnym smakowo, odzwyczaja ludzi od naturalnych smaków i, w pewnym sensie, uzale퓆ia. Szczególnie dzieci warto chroni przed sztucznie "polepszonymi" produktami. Je턫i przyzwyczaimy je do smaków natury jest spora szansa, 풽 jako doro턫i bd unika zbdnej chemii w jedzeniu, bo po prostu nie bdzie im ona smakowa.

Par sów o regulacjach, przepisach, normach

Przepisy reguluj켧e u퓓wanie dodatków do 퓓wno턢i do뜻 czsto ulegaj zmianom. Unia Europejska d굻y do tego, 풽by regu퀉 by퀉 jednakowe we wszystkich zrzeszonych krajach - co, bior켧 pod uwag wymiany handlowe, rzeczywi턢ie jest konieczne. Z punktu widzenia Unii oczywi턢ie. Z punktu widzenia konsumenta istotne jest to, 풽 rozwój wiedzy dotycz켧ej mo퓄iwo턢i wp퀉wu substancji dodatkowych na zdrowie jest bardzo dynamiczny. Nowe dane zmuszaj do zmiany obowi콄uj켧ych przepisów. Te zmiany z regu퀉 prowadz do zmniejszenia dozwolonej dawki lub wycofania/zmiany dodatku. Pytanie tylko, jaki wp퀉w na nasze zdrowie w przysz쿽턢i bdzie mia쿽 to, 풽 przez wcze턭iejsze lata jedli턬y co, co by쿽 nim "polepszone"?

Obecnie substancji bd켧ych dodatkami do 퓓wno턢i jest ponad trzy tysi켧e. Producenci maj obowi콄ek poinformowa nas o tym, 풽 znajduj si one w jedzeniu. Na opakowaniu musi by podana pe쿻a nazwa dodatku, klasa funkcjonalna lub numer E. My턫, 풽 to jednak w ma퀉m stopniu rozwiewa w켾pliwo턢i wikszo턢i konsumentów na temat tego co jedz - kto zna na pami唯 list E? Szczególnie, 풽 zawiera ona trzy tysi켧e pozycji.

a co mniE to obchodziA co mniE to obchodzi

Dozwolone dawki

Jeste턬y uspokajani tym, 풽 substancje dodatkowe pojawiaj si jedzeniu w dozwolonych ilo턢iach wyznaczanych przez wska펝ik ADI. ADI okre턫a dopuszczalne dzienne spo퓓cie. Inaczej mówi켧, jest to dawka dodatku, która spo퓓wana dziennie przez ca쿮 퓓cie, nie spowoduje negatywnych skutków dla zdrowia. Teoretycznie. Danych empirycznych jednak nie mamy - nie ma ludzi, którzy przez ca쿮 퓓cie jedli dodatki do 퓓wno턢i, nie wiemy wic, jaki maj one faktyczny wp퀉w na zdrowie. Dowiemy si za jakie dwadzie턢ia, trzydzie턢i lat. Poza tym dodatki do 퓓wno턢i powtarzaj si w wielu produktach. Spo퓓cie maksymalnej dawki w kilku produktach mo풽 mie negatywnych wp퀉w na zdrowie. Dajmy za przyk쿪d aspartam, który jest prawie wszdzie - w sokach, napojach typu light, gumie do 퓎cia, przez co wielu z nas spo퓓wa go za du퓇.

Zatem jaki wp퀉w poszczególne dodatki do 퓓wno턢i mog mie na zdrowie?

Do najcz沅ciej zg쿪szanych reakcji niepo엽danych na substancje dodawane do jedzenia nale엽: alergie skórne, atopowe zapalenie skóry, katar sienny, astma, obrzki, czste bóle g쿽wy, biegunki. Zmiana diety mo풽 pomóc w pozbyciu si uporczywych dolegliwo턢i. Zdarza si tak풽, 풽 dodatki do 퓓wno턢i powoduj zaostrzenie objawów depresji. S niebezpieczne dla dzieci ze zdiagnozowan chorob autystyczn. Udowodniono, 풽 w przypadku dzieci autystycznych wykluczenie z diety jedzenia zawieraj켧ego sztuczne dodatki do 퓓wno턢i zmniejsza쿽 wystpowanie objawów choroby. Najbardziej przera풹j켧e jest to, 풽 zanotowano nawet kilka przypadków 턬iertelnych po spo퓓ciu siarczanów, obecnych na przyk쿪d w wielu winach i piwach. Osoby te cierpia퀉 na astm oskrzelow, a spo퓓cie siarczanów spowodowa쿽 ekstremalne zaostrzenie choroby. Produktów "polepszonych" dodatkami do 퓓wno턢i powinny unika kobiety w ci굻y. Badania z 2013 roku pokaza퀉 zale퓆o뜻 pomidzy spo퓓ciem napojów zawieraj켧ych sztuczne 턳odki s쿽dz켧e a wystpowaniem astmy i kataru siennego u dzieci.

Po raz kolejny w podsumowaniu tekstu napisz, 풽 nie da si unikn길 ca쿮go z쿪, jakie serwuje nam przemys spo퓓wczy. Warto natomiast czyta etykiety produktów, które wrzucamy do sklepowego koszyka. Nawet je턫i dzi nie mamy 풹dnych negatywnych objawów, albo nie uto퓋amiamy ich z jedzeniem, mo풽 okaza si, 풽 wyeliminowanie produktów wysokoprzetworzonych poprawi nasze samopoczucie lub zaowocuje lepszym zdrowiem w przysz쿽턢i.

Oznaczenia:

E210-E213 to kwas benzoesowy i jego sole - konserwanty

BHA i E321 to przeciwutleniacze

E621 inaczej glutaminian sodu

E951 to symbol oznaczaj켧y aspartam

E160b i E102 to popularne barwniki

Wicej o: