Regulamin testu konsumenckiego Colgate

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem nagród w przeprowadzanym teście konsumenckim o nazwie "Test Konsumencki Colgate", zwanego dalej "Testem Konsumenckim" jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 PLN wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej "Organizatorem".

2. Sponsorem Konkursu jest Colgate- Palmolive (Poland) ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D, 01-531 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000035014 , NIP: 118-00-06-759, kapitał zakładowy w wysokości 21 003 506 złotych

2. Test Konsumencki zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: https://kobieta.gazeta.pl/test_konsumencki/0,129202,12643193.html , dalej zwanego "Serwisem" według następujących etapów:

- 9 listopada 2012 roku do 28 listopada 2012 roku - nastąpi rekrutacja testerów

- 29 listopada do 6 grudnia 2012 roku - wyłonienie testerów oraz wysyłka produktów

- 7 grudnia do 16 grudnia 2012 roku - testowanie produktów

- 17 grudnia do 23 grudnia 2012 roku - zamieszczanie opinii konkursowych

- 24 grudnia do 31 grudnia 2012 roku - wybór zwycięzców oraz podsumowanie akcji

4. Regulamin stanowi podstawę przeprowadzenia Testu Konsumenckiego oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

§ 2. Uczestnictwo w Teście Konsumenckim.

1. Uczestnictwo w Teście Konsumenckim jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Testu Konsumenckiego mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.

3. Uczestnikami Testu Konsumenckiego nie mogą być pracownicy Organizatora ani Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo. Organizator oraz Fundator zwolnieni są z obowiązku pobierania oświadczeń w tym zakresie.

4. Uczestnicy mogą wziąć udział w Teście Konsumenckim za pośrednictwem Serwisu.

5. Przystąpienie do rekrutacji do Testu Konsumenckiego jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Teście Konsumenckim.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Teście Konsumenckim.

1. Aby zgłosić zamiar wzięcia udziału w Teście Konsumenckim należy w terminie od dnia 9 listopada 2012 roku od godziny 13:00 do dnia 28 listopada 2012 roku do godziny 23:59 wypełnić i wysłać do Organizatora (poprzez system elektroniczny udostępniony w Serwisie) zamieszczoną w Serwisie ankietę https://kobieta.gazeta.pl/test_konsumencki/0,129202,12660122.html na temat nadwrażliwości zębów i podać wymagane w ankiecie dane osobowe osoby dokonującej zgłoszenia do Testu Konsumenckiego.

2. Jedna osoba może zgłosić się do Testu Konsumenckiego tylko jeden raz.

3. Poprzez zgłoszenie do Testu Konsumenckiego w sposób określony w Regulaminie, zgłaszający oświadcza, że treści zamieszczone w ankiecie, jak również treści zamieszczone w materiale podsumowującym przeprowadzony test produktów nie naruszają przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a zgłaszający jest w pełni uprawniony do udzielenia zezwolenia na rozpowszechnianie tych treści w Serwisie oraz innych serwisach internetowych Organizatora.

4. Poprzez zgłoszenie do Testu Konsumenckiego zgłaszający oświadcza, że wyraża zgodę na rozpowszechnianie treści, o których mowa w ustępie poprzedzającym na stronach Serwisu oraz na stronach innych serwisów internetowych Organizatora.

§ 4. Zasady wyłaniania uczestników Testu Konsumenckiego

1. Spośród zgłoszeń do Testu Konsumenckiego dokonanych na zasadach określonych w paragrafach poprzedzających, jury wybierze 100 najciekawszych wypowiedzi w ankiecie zgłoszeniowej, a ich autorzy zostaną zakwalifikowani do udziału w Teście Konsumenckim.

2. Listę osób, które zostaną zakwalifikowane do testu Konsumenckiego Organizator zamieści na stronie Serwisu w dniu 6 grudnia 2012 r. Niezwłocznie po ogłoszeniu listy uczestników Testu Konsumenckiego, Organizator dostarczy zakwalifikowanym osobom produkty Colgate, będące przedmiotem Testu Konsumenckiego. W celu przetestowania produktów, każdy z uczestników Testu Konsumenckiego otrzyma zestaw składający się z : pasty, szczoteczki oraz płynu do płukania jamy ustnej do zębów wrażliwych.

3. Uczestnicy Testu Konsumenckiego obowiązani są do dnia 23 grudnia 2012 roku dostarczyć swoją opinię o testowanym produkcie. Testerzy napiszą swoje opinie na temat testowanych produktów (po fazie testów wybranej setce zostanie wysłany link wraz z unikalnym kodem). Spośród przesłanych opinii zostanie wyłonione przez Jury składające się z przedstawicieli pracowników Organizatora i Fundatora 10 najciekawszych i najbardziej rzetelnych opinii o testowanych produktach, których autorzy zostaną nagrodzeni zestawem do robienia kawy latte- Latte set składającym się z: 6 szklanek do latte, 6 długich łyżeczek, oraz spieniacza do mleka, o łącznej wartości do 100 zł brutto każdy.

4. Komisja Konkursowa wyłoni także kolejnych 10 opinii znajdujących się na liście rezerwowej.

5. Wyniki Testu Konsumenckiego zamieszczone zostaną w Serwisie w dniu 31 grudnia 2012 roku. 6. Nagrody zostaną wysłane przez Organizatora pocztą lub pocztą kurierską na adres pocztowy wskazany przez Uczestnika testów w sposób określony w § 3 ust. 1 w terminie 14 (czternastu) dni od ogłoszenia wyników Konkursu.

7. Organizator jest wyłączenie odpowiedzialny za pobranie podatku i terminowe rozliczenie zobowiązań podatkowych związanych z wydaniem nagród, jeśli takie są należne na podstawie obowiązującego prawa.

8. Nagroda konkursowa zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

9. W przypadku niewypełnienia przez Uczestnika Konkursu zasad konkursu wynikającego z niniejszego Regulaminu, który spowoduje utratę prawa do nagrody, jego miejsce zajmuje uczestnik znajdujący się na liście rezerwowej, zgodnie z przypisanym temu Uczestkowi miejscem na liście.

10 . Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu, na który zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych, o których uczestnik nie powiadomił Organizatora.

§ 5. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926.) Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 6.Postanowienia końcowe.

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu oraz w siedzibie Organizatora.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.