Regulamin testu konsumenckiego "Naturalne Piękno"

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem testu konsumenckiego o nazwie "Naturalne Piękno", zwanego dalej "Testem Konsumenckim" jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Czerskiej 8/10, 00-732, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 PLN wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej "Organizatorem".

2. Fundatorem oraz Partnerem Testu Konsumenckiego jest  GLOBAL COSMED GROUP Sp. z o.o.  z siedzibą w Radomiu, ul. Wielkopolska 3, 26-600 Radom wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000282880, kapitał zakładowy w wysokości 20 707 570,23   złotych, wpłacony w całości, NIP NIP: 948-219-58-79zwana dalej "Fundatorem".

3. Test Konsumencki zostanie przeprowadzony w okresie od 27.05.2014 od godziny 14:00 do 01.06.2014 do godziny 23:59 na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: http://www.kobieta.gazeta.pl (dalej: ,,Serwis").

I etap - rekrutacja testerów: od dnia 26.05.2014 od godziny 14:00 do dnia 1.06.2014 do godz. 23:59 natomiast publikacja listy testerów dnia 06.06.2014;

II etap - dostarczenie produktów do testowania: do dnia 06.06.2014;

III etap - okres testowania: od dnia 06.06.2014 do dnia 16.06.2014;

IV etap - okres wypełniania ankiety testowej: od dnia 18.06.2014 do dnia 23.06.2014 do godz. 23:59;

V etap - publikacja wyników dnia 03.07.2014.

4. Regulamin stanowi podstawę przeprowadzenia Testu Konsumenckiego oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

§ 2. Uczestnictwo w Teście Konsumenckim.

1. Uczestnictwo w Teście Konsumenckim jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Testu Konsumenckiego mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie (dalej: ,,Uczestnicy").

3. Uczestnikami Testu Konsumenckiego nie mogą być pracownicy Organizatora ani Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Uczestnicy mogą wziąć udział w Teście Konsumenckim za pośrednictwem Serwisu.

5. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych Regulaminem zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Teście Konsumenckim.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Teście Konsumenckim.

1. Aby zgłosić zamiar wzięcia udziału w Teście Konsumenckim należy w terminie od dnia 26.05.2014 od godziny 14:00 do dnia 01.06.2014 do godziny 23:59 wypełnić i wysłać do Organizatora (poprzez system elektroniczny udostępniony w Serwisie) zamieszczoną w Serwisie ankietę na temat kosmetyków, napisać uzasadnienie dla swojego udziału w Teście Konsumenckim (dalej: ,,Uzasadnienie") oraz podać wymagane w ankiecie dane odnośnie osoby dokonującej zgłoszenia do Testu Konsumenckiego, w tym: imię, nazwisko, adres e-mail oraz  numer telefonu kontaktowego, wyrazić zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji obowiązków  wynikających z Testu Konsumenckiego.

2. Jedna osoba może zgłosić się do Testu Konsumenckiego tylko jeden raz.

3. Poprzez zgłoszenie do Testu Konsumenckiego w sposób określony w Regulaminie, zgłaszający oświadcza, że treści zamieszczone w ankiecie, jak również treści zamieszczone w materiale podsumowującym przeprowadzony test produktów nie naruszają przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a  Uczestnik jest w pełni uprawniony do udzielenia zezwolenia na rozpowszechnianie tych treści w Serwisie oraz innych serwisach internetowych Organizatora.

§ 4. Zasady wyłaniania uczestników Testu Konsumenckiego.

1. Spośród zgłoszeń do Testu Konsumenckiego dokonanych na zasadach określonych w paragrafach poprzedzających, jury wybierze 50 najciekawszych Uzasadnień dla udziału w teście, a ich autorzy zostaną zakwalifikowani do udziału w Teście Konsumenckim.

2. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.

3. Listę osób, które zostaną zakwalifikowane do Testu Konsumenckiego, Organizator zamieści na stronie Serwisu do dnia 06.06.2014 do godziny 17:00. Niezwłocznie po opublikowaniu listy uczestników Testu Konsumenckiego, Organizator prześle zakwalifikowanym osobom produkt Apart Natural, będący przedmiotem Testu Konsumenckiego, wykorzystując adresy podane w zgłoszeniach, o których mowa w § 3 ust. 1.

4. Na potrzeby Testu Konsumenckiego każdy z uczestników otrzyma 1 żel pod prysznic z serii Apart Natural Prebiotic, przy czym pod względem zapachu żele będą przyznawane losowo.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem produktów do testowania wynikające z błędnego podania przez uczestnika danych osobowych,  zmiany miejsca zamieszkania podanego przez uczestnika lub zmiany innych danych - uniemożliwiające odbiór przesyłki. W takim przypadku uczestnik traci prawo do udziału w Teście Konsumenckim.

6. Uczestnicy Testu Konsumenckiego obowiązani są w okresie od dnia 18.06.2014 do dnia 23.06.2014 do godz. 23:59 dostarczyć swoją opinię o testowanym produkcie (dalej: ,,Opinia") poprzez wypełnienie ankiety testowej udostępnionej w Serwisie, do której dostęp Uczestnik otrzyma poprzez wskazanie mu przekierowania do właściwej strony Serwisu.

7. Do dnia 03.07.2014 Organizator opublikuje na stronie Serwisu wyniki Testu Konsumenckiego.

8. W przypadku Uzasadnienia lub Opinii o charakterze twórczym i oryginalnym, tj. spełniających cechy utworu w rozumieniu prawa autorskiego, Uczestnik oświadcza, że jest ich wyłącznym autorem.

9. Organizatorowi przysługuje prawo do opublikowania Uzasadnienia lub Opinii na stronach Serwisu, na stronach profilu Serwisu utrzymywanego w serwisie Facebook.com, jak również na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, w tym na stronach niezwiązanych bezpośrednio z Konkursem.

§ 5. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Testu Konsumenckiego będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Testu Konsumenckiego, w tym wydania produktów do testowania.

2. Dane osobowe uczestników Testu Konsumenckiego będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926.) Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika Testu Konsumenckiego wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie