Regulamin testu konsumenckiego "Intymnie"

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem testu konsumenckiego o nazwie "Intymnie", zwanego dalej "Testem Konsumenckim" jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 zł, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej "Organizatorem".

2. Fundatorem oraz Partnerem Testu Konsumenckiego jest Eveline Cometics z siedzibą w Lesznowoli, ul. Żytnia 19, 05-506 Lesznowola, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000487807, kapitał zakładowy w wysokości 140 006 000 złotych, wpłacony w całości, NIP 123-123-58-73, zwana dalej "Fundatorem".

3. Test Konsumencki zostanie przeprowadzony w okresie od 25 czerwca 2014 roku od godziny 12:00 do 11 sierpnia 2014 roku na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: http://www.kobieta.gazeta.pl , zwanego dalej "Serwisem". Przy czym:

I etap - nadsyłanie zgłoszeń testerów: odbędzie się od dnia od 25 czerwca 2014 roku od godziny 12:00 do dnia 29 czerwca 2014 roku do godziny 23:59;

II etap - publikacja listy uczestników zakwalifikowanych do wzięcia udziału w Teście Konsumenckim w dniu 04 lipca 2014 roku;

III etap - dostarczenie uczestnikom produktów do testowania do dnia 11 lipca 2014 roku;

IV etap - okres testowania produktów: od dnia 14 lipca 2014 roku do dnia 28 lipca 2014 roku;

V etap - okres wypełniania ankiety testowej: 21.07.2014 - 28.07.2014

VI etap - publikacja wyników Testu Konsumenckiego w dniu 11 sierpnia 2014 roku.

4. Regulamin stanowi podstawę przeprowadzenia Testu Konsumenckiego oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

5. Regulamin jest dostępny na stronach Serwisu.

§ 2. Uczestnictwo w Teście Konsumenckim.

1. Uczestnictwo w Teście Konsumenckim jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Testu Konsumenckiego mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.

3. Uczestnikami Testu Konsumenckiego nie mogą być pracownicy Organizatora ani Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Uczestnicy mogą wziąć udział w Teście Konsumenckim za pośrednictwem Serwisu.

5. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych Regulaminem zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Teście Konsumenckim.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Teście Konsumenckim.

1. Aby zgłosić chęć wzięcia udziału w Teście Konsumenckim należy dokonać stosownego zgłoszenia w terminie od dnia 25 czerwca 2014 roku od godziny 12:00 do dnia 29 czerwca 2014 roku do godziny 23:59 (etap I) tj. poprzez aplikację udostępnioną w Serwisie wypełnić i wysłać do Organizatora ankietę na temat kosmetyków, w tym wskazać który z czterech kosmetyków objętych Testem Konsumenckim: a) LACTAMED ŻEL DO HIGIENY INTYMNEJ - OCHRONA I ŚWIEŻOŚĆ, b) LACTAMED ŻEL DO HIGIENY INTYMNEJ W CIĄŻY I PO PORODZIE, c) LACTAMED ŻEL DO HIGIENY INTYMNEJ NA PODRAZNIENIA I UPŁAWY, d) LACTAMED ŻEL DO HIGIENY INTYMNEJ CODZIENNE STOSOWANIE, uczestnik chce testować, jak również napisać uzasadnienie dla swojego udziału w Teście Konsumenckim oraz podać wymagane w ankiecie dane odnośnie osoby dokonującej zgłoszenia, w tym: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego.

2. Jedna osoba może nadesłać tylko jedno zgłoszenie do Testu Konsumenckiego.

3. Uczestnik obowiązany jest zapewnić, że jego zgłoszenie, w tym treści zamieszczone w ankiecie, jak również treści zamieszczone w materiale podsumowującym przeprowadzony test produktów, o którym mowa w § 4 ust. 6 nie naruszają przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik jest w pełni uprawniony do dokonania zgłoszenia i udostępnienia tych treści.

4. Organizatorowi przysługuje prawo do publikowania treści zawartych w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, jak i treści zamieszczonych w materiale podsumowującym przeprowadzony test produktów, o którym mowa w § 4 ust. 6, na stronach Serwisu, na stronach profilu Serwisu utrzymywanego w serwisie Facebook.com oraz na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, w tym na stronach nie związanych bezpośrednio z Testem Konsumenckim.

§ 4. Zasady wyłaniania uczestników Testu Konsumenckiego.

1. Spośród zgłoszeń do Testu Konsumenckiego dokonanych na zasadach określonych w paragrafach poprzedzających, jury wybierze po 25 najciekawszych zgłoszeń odnoszących się do każdego z produktów objętych Testem Konsumenckim (łącznie 100 zgłoszeń), a ich autorzy zostaną zakwalifikowani do udziału w Teście Konsumenckim.

2. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.

3. Listę osób, które zostaną zakwalifikowane do Testu Konsumenckiego, Organizator zamieści na stronie Serwisu w dniu 04 lipca 2014 roku (etap II).

4. Niezwłocznie po opublikowaniu listy uczestników Testu Konsumenckiego, nie później niż do dnia 11 lipca 2014 roku (etap III), Organizator prześle zakwalifikowanym uczestnikom, wybrany przez nich w sposób wskazany w § 3 ust. 1 produkt, będący przedmiotem Testu Konsumenckiego, na adresy wskazane w zgłoszeniach, o których mowa w § 3 ust. 1.

5. Test Konsumencki obejmuje następujące produkty:

a) LACTAMED ŻEL DO HIGIENY INTYMNEJ - OCHRONA I ŚWIEŻOŚĆ (25 sztuk),

b) LACTAMED ŻEL DO HIGIENY INTYMNEJ W CIĄŻY I PO PORODZIE (25 sztuk),

c) LACTAMED ŻEL DO HIGIENY INTYMNEJ NA PODRAŻNIENIA I UPŁAWY (25 sztuk),

d) LACTAMED ŻEL DO HIGIENY INTYMNEJ CODZIENNE STOSOWANIE (25 sztuk).

6. Uczestnicy Testu Konsumenckiego obowiązani są przeprowadzić testy produkty w okresie od dnia 14 lipca 2014 roku do dnia 28 lipca 2014 roku (etap IV), a następnie terminie od dnia 21 lipca 2014 do dnia 28 lipca 2014 do godz. 23:59 (etap V) zamieścić swoją opinię o testowanym produkcie poprzez wypełnienie ankiety testowej udostępnionej na stronie Serwisu pod adresem URL wskazanym przez Organizatora.

7. W dniu 11 sierpnia 2014 roku Organizator opublikuje na stronie Serwisu wyniki Testu Konsumenckiego (etap VI).

§ 5. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Testu Konsumenckiego będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Testu Konsumenckiego, w tym wydania produktów do testowania.

2. Dane osobowe uczestników Testu Konsumenckiego będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926.) Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika Testu Konsumenckiego wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Teście Konsumenckim.