Idealny Stanik - wielka akcja Luli i So Chic!

Pomimo pozorów zakup biustonosza nie jest sprawą błahą i wymaga od nas dużego zaangażowania. Piękny stanik to tylko połowa sukcesu. Aby efektownie wyglądał na biuście, zdobił go, dobrze podtrzymywał i przede wszystkim eksponował, musi być dopasowany do typu piersi i ich rozmiaru...

Lula i So Chic, dystrybutor marek Panache ruszają z wielką akcją "Idealny stanik"! Wystarczy, że odpowiesz na konkursowe pytanie, a będziesz miała szansę wziąć udział w wyjątkowym spotkaniu z bra-fitterką !

Nagrodą dla pięciu wyłonionych laureatek będzie profesjonalny bra-fitting dokonany przez przedstawicielki So Chic! , dystrybutora marek Panache, w jednym z warszawskich sklepów współpracujących z firmą.

Każda z pań otrzyma indywidualną poradę w postaci ustalenia właściwego rozmiaru oraz doradztwo w zakresie odpowiedniego fasonu i kroju biustonosza. Laureatki zostaną również nauczone sposobu poprawnego zakładania stanika. Reprezentantki So Chic! opowiedzą o zagrożeniach i konsekwencjach jakie czyhają na nas przez noszenie przez dłuższy okres czasu nieodpowiednio dobranego rozmiaru oraz poinformują o profitach wynikających z posiadania dopasowanego do własnego ciała idealnego biustonosza.

Zwieńczeniem będzie profesjonalna sesja zdjęciowa w bieliźnie podarowanej przez sklep uczestniczący w organizowanej akcji, będzie to komplet bielizny marki Panache (każda z Was będzie miała wybór - możesz wystąpić zarówno w bieliźnie założonej na gołe ciało, jak i w czarnym ubraniu, które będzie spełniało funkcję "drugiej skóry").

Pytanie konkursowe brzmi:

Biustonosz - zniewolenie czy wyzwolenie? Czy stanik to dla Ciebie pozostałość po wiekach dyskryminacji kobiet czy może bielizna, która pozwala prowadzić aktywny tryb życia?

Odpowiedź prześlij na adres mailowy lula@g.pl w temacie wiadomości wpisz "Idelany stanik". Na zgłoszenia czekamy do 30 listopada .

Tekst odpowiedzi powinien mieć maksymalnie 1200 znaków . Do maila należy także dołączyć fotografię sylwetki , dokładne wymiary (w biuście, pod biustem, wzrost itd.), podać imię, nazwisko, nick, miejsce zamieszkania oraz oświadczenie następującej treści: Oświadczam, że mam ukończone 18 lat . Zapoznałam się z regulaminem i wyrażam zgodę na publikację nadesłanych materiałów w serwisach należących do AGORA SA.

Przewidywany dzień spotkania to 11 grudnia 2009 r. , jednak zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminu na późniejszy.

W kolejnych, trzech odsłonach publikować będziemy szereg porad o tym, jak dobrać odpowiedni stanik do swojej figury oraz do ubrania, które planujemy założyć. Napiszemy o tym, jak dobrze założyć biustonosz, gdyż niewłaściwe ułożenie biustu może być spowodowane nie tylko nietrafnym rozmiarem, ale także jego złym użytkowaniem. Przekażemy również uwagi, jak dbać o nasze ukochane desu, aby korzystać z niego przez długi czas.

REGULAMIN KONKURSU "Idealny stanik" 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU. 1. Organizatorem Konkursu pt. "Idealny Stanik", zwanego dalej "Konkursem" jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, NIP: 526-030-56-44, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, o kapitale zakładowym 54.977.535 PLN, kapitał wpłacony: 44.140.500 PLN, NIP 526-030-56-44, zwana dalej "Organizatorem". 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego, prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL : www.lula.pl, zwanym dalej Serwisem. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 7 października 2009 do 19 października 2009, na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE. 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie. 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz członkowie ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo. 4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wykonania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

3. ZASADY KONKURSU I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE. 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie do dnia 30 listopada 2009 roku do godziny 23:59 przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: lula@g.pl : a) odpowiedź na pytanie konkursowe na pytanie: "Biustonosz - zniewolenie czy wyzwolenie?" wraz z uzasadnieniem, b) wraz z odpowiedzią należy podać co najmniej: imię, nazwisko lub nick, adres e-mail, adres zamieszkania oraz załączyć fotografię przedstawiającą sylwetkę Uczestnika Kokursu. 2. Jeden Uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jedną wiadomość e-mail zawierającą jedną odpowiedź, o której mowa w ustępie 1 pkt a) powyżej, bez względu na ilość posiadanych kont pocztowych. Jeżeli ten sam uczestnik nadeśle więcej niż jedną wiadomość e-mail zawierającą wypowiedzi konkursowe, za wiadomość e-mail zgłoszoną do Konkursu uważana będzie jedynie pierwsza wiadomość e-mail zapisana na serwerze Serwisu. 3. Po przesłaniu wiadomości e-mail zawierającej wypowiedź konkursową Uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian. 4. Poprzez zgłoszenie się do udziału w Konkursie w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że treść przesłanej przez niego wypowiedzi nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia wypowiedzi do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na jej publikację w Serwisie. 5. Poprzez przystąpienie do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie, Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnienie przesłanej odpowiedzi podczas publikacji wyników Konkursu. 6. Poprzez przystąpienie do Konkursu, na wypadek przyznania Uczestnikowi Konkursu nagrody konkursowej, Uczestnik Konkursu wyraża nieodpłatną zgodę na utrwalenie, zwielokrotnianie swojego wizerunku przed, w trakcie oraz dokonaniu zmiany wizerunku, będącej realizacją prawa do nagrody, a także rozpowszechnianie tak utrwalonego i zwielokrotnionego wizerunku na stronach serwisów internetowych Organizatora. 7. Zgoda, o której mowa w punkcie 5 i 6 niniejszego paragrafu udzielona zostaje na okres 5 lat od rozstrzygnięcia Kokursu.

4. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW. 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu i ich odpowiedzi z uzasadnieniem zostaną uznane za najciekawsze. Przy czym jury wyłoni trzech zwycięzców spośród Uczestników spełniających wymagania określone w § 2 i 3 Regulaminu. 2. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora. 3. Organizator opublikuje na stronie Serwisu wyniki Konkursu do dnia 5 grudnia 2009 roku.

5. NAGRODY. 1. Nagrodą w Konkursie dla każdego z 5 zwycięzców jest umożliwienie zwycięzcy wzięcia udziału w sesji, w czasie której dokonane zostanie dobranie biustonosza zwycięzcy Konkursu. Sesja będzie fotografowana i filmowana, a jej rezultaty zostaną opublikowane na stronach serwisów internetowych Organizatora. 2. Organizator zawiadomi Zwycięzców poprzez wysłanie emaila na adres podany w zgłoszeniu do konkursu. 3. W przypadku, gdy uczestnik Konkursu nie podał swojego adresu pocztowego i adresu e mail w jego zgłoszeniu do konkursu w Serwisie najpóźniej z chwilą przystąpienia do Konkursu, jego prawo do nagrody wygasa, nawet jeśli spełnił pozostałe wymagania opisane w niniejszym Regulaminie. 4. Jednemu uczestnikowi Konkursu, niezależnie od liczby kont pocztowych Serwisu, używanych w Konkursie, może zostać przyznana w ramach Konkursu tylko jedna nagroda, przewidziana niniejszym Regulaminem. 5. Nagroda zostanie zrealizowana w terminie uzgodnionym pomiędzy zwycięzcą Konkursu a Organizatorem, przy czy realizacja prawa do nagrody nastąpi w jedną z niedziel następujących po rozstrzygnięciu Konkursu. Koszty dojazdu do miejsca realizacji prawa do nagrody (Warszawa) pokrywa Uczestnik Konkursu. 6. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na nagrodę rzeczową. 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu lub innych danych, na który to adres zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie. 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych w formularzu rejestracyjnym w Serwisie oraz za wszelkie zmiany danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu dokonanych po wypełnieniu formularza, w tym adresu zamieszkania. 10. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy realizacji prawa do nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE . 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, Portal Gazeta.pl, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, z dopiskiem "Konkurs: Idealny Stanik" w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego). 2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres składającego reklamację.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. 1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, oraz realizacji prawa do nagrody. 2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora SA. 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje. 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. zawiadomi zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Uczestnika zgodnie z § 3 ustęp 1 Regulaminu. Nagrodzony uczestnik obowiązany jest w ciągu 7 dni od dnia wysłania przez Organizatora zawiadomienia, wysłać drogą elektroniczną na adres podany w zawiadomieniu, wiadomość zawierającą dane w zakresie niezbędnym do zrealizowania nagrody przewidzianej niniejszym Regulaminem.

Panache , to brytyjski producent bielizny, posiadający ofertę rozmiarową dla każdej kobiety, niezależnie od posiadanego przez nią rozmiaru. Jakie marki prezentuje Panache?

Panache Superbra jest jedną z najpopularniejszych kolekcji na świecie na rynku biustonoszy z większymi rozmiarami miseczek. Zakres rozmiarowy tej marki jest oszałamiający - miseczki do KK i obwody już od 60cm pod biustem!

Masquerade , to limitowana edycja kolorystyczna stworzona dla kobiet glamour podążających za najnowszymi trendami światowej mody. Ponadto, jest wielokrotnym laureatem prestiżowych konkursów w kategorii bielizny do miseczek G organizowanym przez blog Stanikomanię. Masquerade dostępne jest w rozmiarach 65-85cm pod biustem, w miseczkach od D do G.

Cleo - zwariowana i zarazem odważna kolekcja bielizny w przebojowych kolorach i intrygujących wzorach. Kokieteria Cleo stworzona została z myślą o nastolatkach i wszystkich młodych duchem paniach. Dostępna w rozmiarach już od 60cm pod biustem i w miseczkach od C aż po J.

Atlantis stworzony został dla optycznego powiększenia biustu aż o jeden rozmiar. Poprzez zaprojektowanie biustonosza, który jest czymś więcej niż zwykłym push-up'em, Panache zaoferowało kobietom bieliznę zaspakajającą ich potrzeby, powiększającą optycznie ich biust i pewność siebie. Dzięki zastosowaniu innowacyjnego płynu, który na stale został wszyty w miseczki, biustonosze tej marki w naturalny sposób dopasowują się do kształtu biustu ich właścicielki. Marka polecana dla kobiet poszukujących, tzw. efektu wow factor. Dostępne rozmiary 65-85 AA-D.

Ostatnią marką wartą zauważenia jest Panache Swimwear czyli szeroki wachlarz kolorów i rozmiarów do miseczki K, który zaspokoi wymagania każdej kobiety. W ofercie strojów kąpielowych znajdują się biustonosze o kroju balkonowym, plunge, tankini oraz stroje jednoczęściowe z dyskretnie wbudowanym od wewnątrz biustonoszem dla zapewnienia najwyższego stopnia podtrzymania biustu. Wykonane z mocnego, szybko schnącego materiału spełnią wymagania każdej, nawet najbardziej wymagającej kobiety.

Adresy sklepów posiadających wymienione marki znajdują się na stronie dystrybutora Panache www.sochic.pl

To by było na tyle z części prezentacyjnej. Gorąco zapraszamy do śledzenia kolejnych tekstów zawierających porady i sztuczki z zakresu profesjonalnego bra-fittingu.

Więcej o: